Skip to Content
Det fremtidige nettet skal bestå av 530 kilometer med sykkelvei. I dag er det omlag 180 kilometer med sykkelvei i Oslo.

Oslo har hatt ambisiøse mål for sykkelandelen siden 2014 og byggetakten når det gjelder sykkelveier og sykkelfelt har økt deretter. Likevel er det langt igjen før Oslo når 25 prosent sykkelandel som er målet for det sittende byrådet, og som det er bred enighet om på Stortinget for byer generelt.

De neste 8 årene planlegger byrådet å bygge mer enn 10 kilometer med nye sykkelanlegg i året. I 2025 skal Oslos befolkning kunne benytte seg av 280 kilometer med sykkelveier og 64 prosent av befolkningen skal ikke bo mer enn 200 meter unna sin nærmeste sykkelvei.

Last ned hele planen fra Byrådet her: 

I første omgang er det lagt planer frem mot 2025. Planen som i dag ble vedtatt av byrådet i Oslo erstatter planen om hovedsykkelveinett fra 1999. Den nye planen legger opp til vesentlig mer bygging av sykkelveier og sykkelfelt.
– Vi skal bygge 100 nye kilometer med sykkelveier innen 2025 og mye av dette skal bygges i sentrum. Målet er at det skal bli enklere å sykle i Oslo, sier Lan Marie Nguyen Berg som er miljø og samferdselsbyråd i Oslo til Syklistene.
– Holdningsundersøkelser vi har gjort viser at noen ikke tørr å sykle fordi det ikke er god nok sykkelinfrastruktur. Derfor har vi innført Oslostandarden som er den første veistandarden for sykkelveier i Norge, og som mange kommuner nå ønsker å lære av, for å sikre trygg sykling i byen, sier Nguyen Berg.

Langsiktige planer

Planen som er vedtatt av Byrådet i Oslo tar også for seg årene etter 2025 og da er målene minst like ambisiøse. Med 280 kilometer på plass i 2025 har byrådet lagt en plan for en ytterligere dobling i årene etter 2025. Målet er et sykkelveinett i Oslo på totalt 530 kilometer.

– Vi skal først bygge 100 kilometer frem til 2025 og så skal resten i planen bygges så fort som mulig etter det, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Byrådet kan ikke spesifisere noe nærmere når de ser for seg at det fullstendige sykkelveinettet på 530 kilometer står ferdig, men nå er i hvert fall planene lagt.
–  Dette er en plan for hvor det er bra og nyttig å ha sykkeltilrettelegging, forteller Berg. Mange metoder har blitt brukt for å finne ut hvor det er mest hensiktsmessig med sykkeltilrettelegging. Blant annet har det blitt brukt en app som har målt hvor det faktisk sykles i Oslo sentrum for å kartlegge det reelle behovet.

I byrådets Plan for sykkelveinettet i Oslo står det følgende om de ambisiøse planene:

«På vei mot et fremtidig nett er det satt opp et førstefasenett som skal ferdigstilles til 2025. Kriterier for valg av strekninger i første fase har vært målet om å skape sammenheng i eksisterende nett og utbygging av et nett i sentrum. Prioriteringer er gjort for å finne løsninger der behovet er størst og tilbudet dårligst. Videre er det tatt utgangspunkt i åtte byruter fra byrådserklæringen.

I første fase foreslås det utbygd omtrent 100 km nytt sykkelveinett, hvorav ca 70 km bygges av Oslo kommune og 30 km av Statens vegvesen. Dette gir et sykkelveinett på totalt 280 kilometer i 2025. Med foreslått 2025 nett vil ca 64 % av de bosatte i Oslo være innen 200 meter fra sykkelveinettet.

Fremtidig sykkelveinett Foreslått sykkelveinett er på omtrent 530 kilometer.

Med fremtidig nett vil ca 85% av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Utregningen er basert på dagens befolkningstall og bosettingsmønster.

Planen viser også hvordan Oslos sykkelveinett henger sammen med sykkelruter på tvers av kommunegrenser. Det etableres høystandard sykkelanlegg (sykkelekspressveier) i sentrale transportkorridorer.»

 

Dagens tilrettelegging
I Oslo per 2015 er det ca. 180 kilometer vei som er tilrettelagt for sykkel. I 2015 bodde ca. 50 % av Oslo befolkning mindre enn 200 meter fra et sykkelanlegg. Siden anleggene ikke er sammenhengende er nytten av denne tilgjengeligheten begrenset. Beregningen av avstand til sykkelanlegg tar med alle lenker selv om det bare er et løsrevet sykkelanlegg. Ser en i forhold til det mer sammenhengende hovedsykkelveinettet er tilgjengelighetsandelen beregnet til 24 %

 

Forslaget til nett i sykkelstrategien er laget med utgangspunkt i:

• Direkte ruter mellom bydelene, arbeid, bolig og handel
• Tett maskevidde der det er tettest med arbeidsplasser og boliger
• Tilgjengelighet til aktuelle målpunkter
Dagens fartsgrense og trafikkmengde har vært grunnlaget for å differensiere mellom sykkelanlegg og blandet trafikk på ulike strekninger. Endringer i fartsgrenser og trafikkmengde kan gi andre løsninger.
Med det fremtidige sykkelveinettet skal minst 80 % av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet.

Mellommålet for 2025 er å ha 280 kilometer med sykkelveier på plass. Det tilsier at det må bygges over 10 km i året de neste årene.
Lan Marie Nguyen Berg er miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune
Annonse
Back to top