Skip to Content
Illustrasjon Bussveien Jåttåvågen
Vårt forslag til sykkelvei forbi Stadionparken i Jåttåvågen

Plan 2014144 – Detaljregulering for FV44 på strekningen Kryss FV 242 Brunesveien til kryss FV 325 Jærveien

Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten langs fv. 44 på strekningen kryss fv. 242 Brunesveien til kryss fv. 325 Jærveien. Tiltaket omfatter utbedring av kryss ved Brunesveien i form av rundkjøring og g/s-undergang, innføring av midtdeler, avkjørselssanering/innstramming og
venstresvingfelt til Multiblokk/Skjæveland hageby.

Planforslaget legger opp til gang- og sykkelveg med varierende bredde mellom 2,5 og 4,5 meter, ingen separering mellom gående og syklende, ingen prioritering i kryss, enkelte svinger med dårlig linjeføring og avslutning av gang- og sykkelvegen i en avkjørsel til en eiendom. I tillegg legges det opp til sikt i kryss og underganger som er helt nede på minimumskravet til sikt ihht veghåndbøkene (8×8 m). 8 meter sikt betyr at sikker hastighet er ca. 10 km/t — da har man 2,7 sekunder på å reagere og stanse ved kryssende trafikk.

Utvidet plangrense Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate

Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune planlegger bussveien fra Mosvatnet til Olav Vs gate og varslet utvidelse av planområdet, hovedsakelig til riggformål.

Vi har ingen merknader til utvidelse av plangrensen som sådann, men planområdet omfatter alle hovedsykkelruter øst for Mosvannet og vi ber derfor om at det utarbeides en plan for tilrettelegging og varsling i anleggsfasen slik at fremkommelighet og sikkerhet for syklister på hovedrutene er god mens arbeidet pågår.

Tverrforbindelsen fv. 505 Foss-Eikeland – E39 Bråstein – utvidelse av planområdet

Tverrforbindelsen skal gi tilgang til E-39 direkte fra godsterminalen på Ganddal via Foss-Eikeland og Figgjoelva. Langs traséen er det også planlagt sykkelvei. Utvidelse av planområdet er for å gjøre det mulig å planlegge korridor sør for Figgjoelva i tråd med kommunalt vedtak samt endring av kryss på E-39 på Bråstein.

En ny trasé mellom Bråstein og Foss-Eikeland vil skape nye reiseveier mellom Figgjo/Ålgård og Kverneland/Klepp/Ganddal. Det er vel så mye potensiale mot Klepp og Kverneland som mot Ganddal. Trasévalget må derfor gi gode forbindelser i begge retninger. Dagens mulige veier er ikke tilrettelagt for sykling og går over kupert terreng. En flatere og tilrettelagt trasé vil gi stor forbedring i tilbudet og underbygge byutvikling langs aksen Ganddal-Kverneland.

 

Sykkelforbindelser Bråstein - Foss-Eikeland
Sykkeltraséer over Tverrforbindelsen

Plan 0595 – Adkomstveg til nytt sykehus

Det nye sykehuset på Ullandhaug skal ha adkomst fra Kristine Bonnevies vei. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for dette samt forbedre kryss Kristine Bonnevies vei/Madlaveien for gående og syklende.

Det er planlagt sykkelvei med fortau på alle hovedtraséer, men regulert bredde er for smal, kryss har unaturlig prioritering mellom hovedvei og sidevei og dårligste tillatte sikt, og planlagt bro for syklende over Kristine Bonnevies vei er planlagt med dårligste tillatte stigning. Vi ber Sola kommune om å lage gode sykkelveier fremfor dårlige.

Fv. 510 Nesbuveien – to underganger

Formålet med planarbeidet er å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på to punkt på fv. 510 Nesbuveien, ved Røyneberg skole og ved Joa. Det skal reguleres for by-pass (sykkelvei med fortau) i nivå med kjørevei forbi undergang ved Røyneberg skole (østsiden av veien) og utvidelse av bredden og flytting av undergang ved Joa, for å forbedre blant annet sikt.

Sykkelveien langs Nesbuveien er del av lokalt og regionalt hovednett for sykkel. Løsningen på strekningen må ivareta trygg, sikker og effektiv sykling. Syklende skal være adskilt fra gående og annen kjørende trafikk. Ved underganger er de to vanligste problemene sikt og stigning. Sikt 8x8m og stigning 5%-7% er dessverre utbredt. Det bør være et poeng å lage bedre enn dette på hovednett og på skolevei.

Plan 2551 – Reguleringsplan for E39 Smiene – Harestad. Premisser og prosess for videre behandling av planforslaget

Statens vegvesen oversendte forslag til ny utforming av kulvert og gang- og sykkelveier på E-39 forbi Tasta, med reduksjon i kulvertbredde og fjerning av gang- og sykkelveier. Vi uttrykte vår motstand mot forslaget til kommunalstyre for byutvikling i forkant av deres behandling og forslaget ble avvist.

Plan 2619, Åsen næringsområde

Planen har tidligere vært på høring og kom nå til endelig behandling i kommunalstyret for byutvikling og bystyret. Planen omfatter både Sørmarksruta gjennom Åsen næringsområde og sykkelfeltene i Auglendsveien, Haugåsveien og Auglendsdalen.

Våre hovedpoeng var god fremkommelighet for syklende, prioritet for hovedrutene over annen trafikk og 2,2 m brede sykkelfelt. Kommunalstyret og bystyret vedtok alle våre innspill.

Plan 2016101-02 – Detaljreguleringsplan for E 39 Ålgård – Hove, delstrekning Figgjo – Osli

Ny E-39 skal bygges som firefelts motorvei fra Osli i Sandnes til Bollestad i Gjesdal. Samtidig skal det bygges nytt gang- og sykkelveinett mellom Sandnes og Ålgård. Delstrekning Figgjo – Osli er på separat høring for å komme videre med deler av prosjektet mens behandlingen av tunnelløsninger forbi Figgjo pågår.

Dessverre er Statens vegvesen ikke interessert i å bygge gode sykkelveier. Det har vært tre høringer på planen så langt og i alle forslagene er sykkelveinettet nedprioritert og planlagt med annenrangs løsninger, eller ingen løsninger i det hele tatt. Alle våre forslag til forbedringer er blitt avvist.

Endring av plan 0330 og 0419 i Sola kommune

På Skadberg ønsker Sola kommune å regulere dagens midlertidige avkjørsel fra Skadbergveien til noen boliger som den permanente avkjørselen. Siden avkjørselen krysser gang- og sykkelvei, har vi gitt innspill om at avkjørselen må utformes slik at gang- og sykkelvei har høyest prioritet og at fremkommelighet og sikkerhet for syklende blir godt ivaretatt.

Dette førte til at Sola kommune senere på året gjorde om planen for krysset og etablerte gode siktlinjer, kantstein og prioritet for gående og syklende.

Plan 0590 Ny hovedvannledning vest – Sola kommune

IVAR planlegger ny hovedvannledning gjennom Gjesdal, Sandnes, Sola og Stavanger. For strekningen gjennom Sola gav vi tilbakemelding om at traséen kan brukes som turvei eller sykkelvei der hvor det passer.

Trafikksikkerhetsplan Stavanger 2020-2023

Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan var til revisjon på både prinsipielle retningslinjer og konkrete, større tiltak. Vi tok opp problemene rundt arbeidsvarsling, vikeplikt, sikt og skilting/merking.

Plan 2682 – detaljregulering av Christian Bjellands gate – tilrettelegging for sykkeltrase

Formålet med reguleringsarbeidet er å opparbeide gata som hovedsykkelrute, og bedre tilretteleggingen og treffsikkerheten for gående og syklende i Christian Bjellands gate.  Christian Bjellands gate inngår i hovednett for sykkel og er en viktig øst – vest forbindelse mellom Dusavikveien og Randabergveien. Den kobler Byfjordruta med Tastaruta. Det er i dag en ingen spesiell tilrettelegging for syklende i gaten. Sykling skjer i blandet trafikk.

Vi synes det er godt forslag å tilrettelegge for sykkelfelt i Chr Bjellands gate, men detaljreguleringen faller gjennom på flere områder. Først av alt må vi minne om at dette er et sykkeltiltak som er finansiert av sykkelmidler i Bymiljøpakken. Det er naturlig at tilrettelegging for syklende blir førsteproritet i et slikt prosjekt. I planforslaget er derimot andre kjørende og gateparkering gitt prioritet, slik at man ikke engang har klart å oppfylle minstekrav til sykkeltilrettelegging. Sykkelfelt er stedvis planlagt med 115 cm effektiv bredde i et prosjekt som etter sigende prioriterer god tilrettelegging for myke trafikanter.

Sykkeltilrettelegging i Lars Hertervigs gate

Stavanger kommune ønsker å tilrettelegge for syklister i Lars Hertervigs gate. Det er utarbeidet et forslag om å etablere sykkelfelt og å enveiskjøre trafikk for bil.

Lars Hertervigs gate er i sentrumsplanen en del av hovednett for sykkel. Det er helt riktig å gjøre tiltak her for å øke tryggheten til syklende. Med enveisregulering for motortrafikk og motstrøms sykkelfelt i motbakken vil syklende kunne holde naturlig fart opp bakken uten å bli utsatt for farlige forbikjøringer.

Plan 2663 Forusbeen 35

Forusbeen 35 er i dag regulert til forretning og kontor og består av et eldre kontorbygg. Planlagt arealbruk innenfor planområdet er i hovedsak boligformål med tilhørende uteareal, samt et mindre areal på vestsiden avsatt til forretning/nærbutikk, privat tjenesteyting (skole, service, servering) og kontor.

Planområdet må planlegges og tilrettelegges for god sykkeltilgjengelighet slik at nullvekstmålet i personbiltrafikk kan oppnås. Med plassering nært arbeidsplasser og servicetilbud og sentralt i regionen med høy tilgjengelighet for alle ønskede transportformer er en sykkelandel på 25% innenfor rekkevidde og 40% bør være et mål.

Plan 2669 Krossbergveien trelast

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av Krossbergveien trelast, herunder gi rammer for ny bebyggelse, ny atkomst fra Krossbergveien samt nye interne kjøreveier med fortau.

Til tross for den relativt enkle planen, er det utfordrende å planlegge en trelasthandel i Krossbergveien. Forslaget legger opp til dårlige forhold for gående og syklende og motstridende planlegging for 100% bilbasert handel sammen med detaljhandel med småvarer i strid med kommuneplan.

Plan 0611 Områderegulering Bærheim

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt boligområde og grønnstruktur. Andre funksjoner vurderes i planprosessen. Områdereguleringsplanen skal avklare fremtidig arealbruk og gi generelle føringer for videre detaljreguleringer.

Det planlagte området har kort vei til Forus og til Solakrossen. Langs Forusbeen går det sykkelvei med fortau til begge områder. For mange vil det være et godt alternativ med gange eller sykkel til arbeid, fritidsaktiviteter og daglighandel. Området bør derfor tilrettelegges godt for sykling.

Oppstart av nytt planarbeid på Transportkorridor Vest

På grunn av budsjettoverskridelser i TKV har Statens vegvesen startet arbeid med å planlegge for redusert omfang av prosjektet. Aktuelle områder er Hagakrossen i Sola og Hafrsfjord bru i Stavanger og Sola.

Våre innspill til planarbeidet er at fremkommeligheten og sikkerheten for syklende må ivaretas og at det må lages gjennomgående og gode løsninger langs hovedruten.

Plan 2673 – Detaljregulering for gang- og sykkelvei og fortau fv. 441 – Austre Åmøy

Hensikten med planen er at Stavanger kommune ønsker å sikre myke trafikanter et godt gang- og sykkelveitilbud langs fv. 441 Åmøyveien på Austre Åmøy. Strekningen går fra dagens kommunegrense ved Rennesøy og til rundkjøring Åmøyveien/Åmøydalen og omfatter en lengdestrekning på 2275 m. Det er planlagt med en gang- og sykkelvei de første 1450 m og deretter en fortausløsning de resterende 825 m.

Fortau er ikke tilbud til syklende. Det vil derfor ikke være et sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs Åmøyveien; det sammenhengende tilbudet nevnt i planforslaget gjelder kun gående. Vi har full forståelse for alle utfordringer som veiplanleggere har. Likefullt er det ikke planlagt med sykkeltilbud på strekningen som er vist med fortau.

Plan 1139E og 1068E – planendring – trafikksikring ved Våland skole

Stavanger kommune foreslår endring av plan nr.1139 og 1068. Forslaget innebærer en mindre endring i reguleringsplanene for å gjøre skoleveien til Våland skole sikrere og mer attraktiv.

Det er positivt med tiltak for å gjøre skoleveien til Våland skole tryggere. Det er til tider tett trafikk forbi Våland skole på morgenen.Vi foreslår å etablere hjertesone rundt skolen og stenge enda større område for gjennomkjøring enn det som står i planen.

Plan 2606 Bussveien Stasjonsveien-Gauselvågen

Den siste delstrekningen av bussveien mellom Stavanger og Sandnes skal nå reguleres. Prosjektet skal tilrettelegge for gode løsninger for syklende langs hovednettet med 2,2 meter hevet sykkelfelt som standardløsning.

Planforslaget legger opp til gode løsninger på strekninger, men dårlige løsninger i kryss. Det er planlagt systemskifter, dårlig sikt og usammenhengende løsninger i krysningspunktene. En alternativ trasé via Gamleveien og Hinna bør tilrettelegges for syklende som ikke skal til Jåttåvågen.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights