Skip to Content
Nasjonal transportplan

Endelig et skudd MED mål i sikte

Syklistenes Landsforening gikk hardt ut mot regjering og støttepartier i Dagsavisen for at de ikke hadde tatt med et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel i Nasjonal transportplan. I det stille hadde imidlertid Venstre gjort en svært god jobb med innstillingen til Stortinget og fått komiteen med på et mål om åtte prosent sykkelandel på landsbasis med 20 prosent sykkelandel i byene.

Partiene har lyttet til Syklistenes Landsforenings krav om et mål om åtte prosent sykkelandel, og det setter foreningen stor pris på.

Dette tar sykkelsatsingen et skritt videre, og regjering og støttepartier skal ha honnør for dette arbeidet, mener Syklistenes Landsforening.

Foreningen etterspør imidlertid fortsatt hvor mye penger som skal brukes for å nå målene i de største byene. Og foreningen ber om at det utvikles en ny nasjonal sykkelstrategi for å styre arbeidet i riktig retning.

Her er utdrag fra transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, som ble vedtatt i Stortinget tidligere denne måneden:

«Komiteen viser til målet om at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Som følge av målrettet satsing opplever flere byer en økning i sykkelandelen. Kristiansand og Trondheim har eksempelvis begge nå en sykkelandel på om lag 10 pst. Byer av ulik størrelse i våre naboland har sykkelandeler på over 25 pst. Dersom nullvekstmålet for personbiltrafikken skal nås, må vi ha ambisiøse mål for sykkelandel i byene. Komiteen legger derfor til grunn et mål om at sykkelandelen i byene skal være på 20 pst. Videre viser komiteen til de ambisiøse målsettingene vi har for sykkel og gange til og fra skole. Det er også et potensial for å øke andelen som sykler til og fra daglige gjøremål i små byer og tettsteder. Komiteen legger derfor til grunn at vi på landsbasis har et mål om en sykkelandel på 8 pst.»

Leder Nikolai Astrup (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen stilte sammen med Hans Fredrik Grøvan (KrF), Abid Raja (V) og Morten Stordalen (Frp) under presentasjonen av samarbeidspartienes sykkelsatsing.
Annonse
Annonse
Back to top