Skip to Content
Sykkelblikk på transporttallene

Flere sykler i de største byene

Et løft for sykkel, selv om det er lite. Det viser foreløpige tall fra den nye nasjonale reisevanundersøkelsen (RVU). Størst er økningen i Oslo, der sykkelandelen har gått opp fra 5 til 7 prosent. Mens Trondheim har landets høyeste sykkelandel.

Oslo har økt sykkelandelen fra 5 prosent i 2013/14 til 7 prosent i fjor. Her fra årets lansering av bysykkelsesongen i hovedstaden i april. Foto: Lisa Siegel
Den foreløpige reisevaneundersøkelsen for 2018

• Tallene her er foreløpige fordi veimyndighetenes arbeidsgruppe fortsatt jobber med tallgrunnlaget. Og ikke alle byområder har et årsrepresentativt utvalg ennå.

• Siden forrige runde, i 2013/14, har undersøkelsen blitt en vedvarende undersøkelse. Det innebærer at tilleggsutvalgene som er bestilt fra de ulike byområdene, ikke nødvendigvis er blitt gjennomført helt samtidig.

• Undersøkelsen er også gjennomført annerledes enn tidligere, nå med en med 50/50 fordeling på telefon og internett.

I påvente av endelig rapport for 2018 presenterer Syklistenes Landsforening her en oversikt over sentrale funn og tendenser, hentet fra den foreløpige rapporten, som ble lagt fram i april.

Halvveis til målet i Trondheim

Av alle reiser ligger den nasjonale sykkelandelen nå på 5 prosent, som er en liten økning fra 4,5 prosent i undersøkelsen fra 2013/14. Tallene fra de større byområdene viser at Oslo har økt sykkelandelen fra 5 prosent i 2013/14 til 7 prosent i fjor. Dette samsvarer med undersøkelser gjort av Oslo kommune.

Også Grenland har hatt en økning, fra 4 til 6 prosent sykkelandel. Mens Trondheim har nå landets høyeste sykkelandel, med 10 prosent. Det er altså ingen bykommuner med over 10 prosent sykkelandel ennå. Regjeringens mål er en sykkelandel på 20 prosent i de større byområdene.

Kristiansand og Nedre Glomma skiller seg negativt ut, begge med en nedgang i sykkelandelen. Kristiansand har gått fra 10 til 8 prosent og Nedre Glomma fra 5 til 3 prosent.

Stadig flere med motor

Det er om lag like god tilgang på sykkel i befolkningen i 2018 som i 2013/14, men stadig flere av de som har tilgang på sykkel, har en elsykkel. I Kristiansand og Stavanger har henholdsvis 11 og 12 prosent tilgang på elsykkel.

Flere sykler på jobb

Arbeidsreiser på sykkel har økt i byområdene siden 2013/14. Trondheim og Stavanger har en sykkelandel blant arbeidsreiser på hele 19 prosent. I Oslo er sykkelandelen blant arbeidsreiser 11 prosent. Dette samsvarer godt med sykkeltellingene som Statens vegvesen har gjennomført langs veinettet.

Opp eller ned nasjonalt?

De foreløpige tallene viser at antall reiser og reisekjeder for alle transportformer har gått noe ned. Samtidig har lengde på daglige reiser gått opp. Dette har betydning for forståelsen av sykkelandel. Hvis antallet reiser totalt hadde økt, ville en konstant sykkelandel likevel betydd at antallet sykkelreiser også økte.

Hvis det stemmer at antallet reiser har gått noe ned, innebærer økningen i sykkelandel ikke nødvendigvis at antallet sykkelreiser har økt så mye som det kan virke som. Kanskje ligger antallet sykkelreiser nasjonalt på et konstant nivå fra 2013/14 til 2018?

Det er en økning i sykkelandelen i noen byområder, men også en nedgang i andre. Og nasjonalt har sykkelandelen kun økt med om lag 0,5 prosentpoeng.

Forhåpentligvis får vi flere svar på dette når de offisielle resultatene blir klare i løpet av sommeren.

Flest miljøvennlige reiser

Andelen gå-reiser er rimelig lik forrige nasjonale reisevaneundersøkelse, men andelen kollektivreiser har økt i flere byområder. I Oslo har andelen kollektivreiser økt fra 25 til 29 prosent fra 2013/14 til 2018.

Bilførerandelen er på vei ned i flere byråder, spesielt i Buskerudbyen, Oslo/Akershus og Nedre Glomma. Oslo er det første og eneste byområdet som nå har større andel miljøvennlige reiser enn bilreiser.

Stadig flere bor også i en husstand uten bil – i Oslo hele 36 prosent. Samtidig vokser andelen som har tilgang på elbil, men mest blant de som allerede har tilgang på bil.

Artikkelforfatteren er fagsjef i Syklistenes Landsforening.

Annonse
Back to top