Skip to Content
Det er blitt bygget 10 kilometer sykkelfelt og veier i Oslo i 2017. Trykk på bildet for et fullstendig kart der også de nye feltene langs Ekebergveien på Nordstrand kommer med.

Til sammenligning bygget Oslo kommune i gjennomsnitt 1,5 km med sykkelfelt og sykkelveier per år i perioden 2005-2015. Det sittende byrådet har ambisjoner om å bygge totalt 60 kilometer i løpet av inneværende bystyreperiode, og minst fem nye sykkeltraseer innenfor Ring 3.

– Det er et stort behov for flere sykkelforbindelser i sentrum. Derfor har vi fokusert på nye sykkeltraseer i de sentrumsnære bydelene. Vi får til mer enn tidligere, fordi vi er villige til å prioritere mennesker som vil sykle framfor parkerte biler i noen gater. Det har gjort det mulig å få til mer og bedre sykkeltilrettelegging enn tidligere, og til en langt lavere pris, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

Fra grense til grense

Som et eksempel på hvordan det nye nettet av sykkelveier og sykkelfelt fungerer har Sykkelprosjektet trukket frem èn rute som et eksempel. Deres eksempelrute går fra Torshov/Sandaker nord i Oslo, og ned til Oslo sentrum, representert ved Youngstorget.

Legger vi til gang- og sykkelveier og sykkelfelt som er bygget tidligere, og anlegg som er bygget i regi av Statens vegvesen, er det mulig å sykle i tilnærmet sammenhengende sykkelanlegg fra Oslos grense mot Nittedal i nord-øst, gjennom sentrum, og videre ut til grensen mot Bærum i sør-vest. Det er noen huller her og der, men vi er nå mye nærmere det vi kan kalle sammenhengende sykkelanlegg gjennom hele Oslo.

Det er noen huller i sentrum, og det er disse gjenstående bitene som er mest krevende å fikse.

 

At alle tettsteder i Norge med flere enn 5000 innbyggere skulle ha sammenhengende sykkelveinett gjennom sentrum var noe som ble vedtatt allerede i norsk vegplan II fra 1977.

Her ble det bestemt at alle norske tettsteder over 5000 innbyggere skulle ha ferdigstilt et sammenhengende sykkelveinett innen 1985. Nå 30 år senere begynner Oslo å komme ganske nærme noe som kan kalles et sammenhengende nett av infrastruktur for sykling.

– Det er noen huller i sentrum, og det er disse gjenstående bitene som er mest krevende, sier Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

– Vi har nå satt i gang et prosjekt for å finne lenker fra sykkelgaten i Torggata og ned til Grønlandsleiret og mot Karl Johan, sier hun.

Dette prosjektet skal settes i kraft utover våren 2018.

Allerede nå er det likevel mulig med litt tråkling og noen kvartaler i blandet trafikk, å sykle gjennom det meste av Oslo sentrum på rødmalte sykkelfelt og i gågater eller sykkelgater med blandet trafikk.

Midlertidige løsninger

– Vi jobber hele tiden med å balansere ut det å fikse de tingene som er enklest og å lage de løsningene som er best. Og en del av de sykkelfeltene vi lager nå er også skritt på veien mot separate, adskilte anlegg på sikt. I for eksempel Markveien der det både er lav hastighet på trafikken og lite trafikk fungerer det bra med brede sykkelfelt i veibanen mot enveiskjøring. Men på Ring 2 der vi nettopp har laget nye sykkelfelt, samt begynt på et opphøyd sykkelfelt ønsker vi helt klart adskilte sykkelanlegg. Men hele Ring 2 skal bygges om her med nye trikkelinjer og så videre senere, så derfor har vi valgt en midlertidig løsning her, i stedet for å bruke milliarder på en bedre løsning som uansett vil ble revet når veien bygges om, forklarer Andenes.

I en fersk pressemelding fra Sykkelprosjektet kan vi lese:
«Øvre del av Markveien på Grünerløkka, samt Kongens gate og Henrik Ibsens gate i sentrum, er blant gatene som har fått sykkelfelt i løpet av 2017. Det største prosjektet som ble ferdigstilt i år er imidlertid Ekebergveien på Nordstrand. Dette er et prosjekt som har vært under planlegging i årevis, og i desember stod veien endelig klar, med 700 meter sykkelfelt på hver side.

Å få på plass sykkelfelt på de manglende bitene av Ring 2 er også blant de større prosjektene i 2017, et arbeid som fortsetter inn i 2018.»

Økt drift og vedlikehold

I tillegg til å øke utbyggingstakten for nye sykkelveier, har byrådet også bevilget mer penger til helårsdrift og -vedlikehold.

– Det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme man kan gjøre, er å sørge for at den infrastrukturen man har er i god stand og kan brukes hele året. Syklistene er ekstra sårbare for ujevnheter i asfalten og dårlig brøyting, så bedre drift og vedlikehold er noe av det viktigste vi gjør for syklistenes sikkerhet og fremkommelighet, sier leder Rune Gjøs i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

En rapport om effekten av økt vinterdrift av sykkelveinettet fra 2016 viste en økning i sykkeltrafikken på 38 prosent vinteren 2015/2016 sammenlignet med vinteren før. Dette var cirka 3 millioner flere sykkelreiser, noe som kunne omsettes til en helsegevinst på 350 millioner kroner. Samlet prislapp for den økte driften var derimot i overkant av 13 millioner kroner.

I tillegg til at Oslo har økt byggetakten betraktelig når det kommer til sykkelfelt og -veier er det også blitt satset på andre sykkelfremmende tiltak.

Også bysykkel-ordningen kan skryte av ny rekord, med totalt 2,65 millioner turer i løpet av årets sesong. Flere sykler og stativer er noe av forklaringen.

– Målet for 2018 er å få på plass 6000 bysykkel-låser og 3000 sykler. Det blir nesten dobbelt så mange sykler som det har vært til nå, sier byråd Lan Marie Berg.

Et bevis på at Oslos innsats for å gjøre hovedstaden mer sykkelvennlig legges merke til også internasjonale fikk Oslo kommune under den internasjonale Velo-City-konferansen i sommer.

Der ble Oslo som første kommune-administrasjon tildelt prisen «Cycling Promotion Leadership Award» for sin sykkelinnsats

Fra Torshov til Youngstorget kan du nå sykle i sykkelfelt tilnærmet hele veien.
Langs Ekebergveien på Nordstrand kom årets siste sykkelfelt på plass for kort tid siden.
Fra Nittedal til Youngstorvet
Fra Nittedal kan man nå sykle gang/sykkelvei langs Riksvei 4 til Sinsen, derfra på gang-sykkelvei under Ring 2 og ned til Schleppegrellsgate. Så på nye sykkelfelt nedover Markveien og til Youngstorvet. Evt kan man sykle på sykkelvei og sykkelfelt langs Ring 2 til Torshov og Sykkelprosjektets forslag.
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights