Skip to Content
Sykling er gøy, gir god mosjon og tjener folkehelsen. Foto: Pexels

Sammen med ulike fagmiljøer og organisasjoner uttrykte Syklistforeningen sine ønsker og tanker for innspill til fokusområder og utarbeidelse av et felles innspill til den nye folkehelsemeldingen. Bakgrunnen for møtet er den nye folkehelsemeldingen som legges frem for Stortinget våren 2023 som blant annet vil inneholde en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Helse- og omsorgsdepartementet, ved statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, deltok på møtet og orienterte om arbeidet med meldingen.

Sterk felles stemme
– Det er flott at Folkehelseforeningen har tatt initiativ til et slikt møte der de ulike aktørene, med hver sin ekspertise og erfaring, sammen kan påvirke myndighetene i riktig retning når det gjelder hva som fremmer helse og trivsel. Syklistforeningen jobber samtidig med et eget høringsinnspill som oversendes regjeringen innen 13. april.

Det sier Emil Rensvala, fagsjef politikk i Syklistenes Landsforening. Han holdt et innlegg om sykkelens gevinster for den fysiske og psykiske helsen.

– Vårt hovedmål er at det skal være enkelt og trygt å sykle i Norge slik at alle skal ha lik mulighet til å velge sykkel som fremkomstmiddel eller til rekreasjon. Sykling er sunt og gøy og bidrar til økt livskvalitet for den enkelte.

Folkehelse for alle
Syklistforeningen, Norges eneste organisasjon for hverdagssykling, jobber politisk og med ulike prosjekter, både på individ og samfunnsnivå, som fremmer god folkehelse. Dette er blant annet grønne sykkelruter, sykkelvennlig arbeidsplass, sykkelkurs for minoritetskvinner, og sykkeltrygghet- og sikkerhet hos barn og unge.

Den nye folkehelsemeldingen bygger på Hurdalsplattformen hvor det står følgende; «Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder. Å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen». Regjeringen vil gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i dette arbeidet.

– Det er flott at regjeringen ønsker å gi frivillig sektor en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltakene. Et slikt tiltak mener vi er gode sykkelveier der syklistene verken trenger å frykte bilene eller konkurrere med gående om plassen. Vi trenger samtidig økonomiske incentivordninger for blant annet elsykler slik at alle samfunnsgrupper, uavhengig av sosioøkonomiske forskjeller, får ta del i syklingens verden.

I tillegg til de positive helsegevinstene for den enkelte, poengterer han også de samfunnsøkonomiske gevinstene. –  God folkehelse er en avgjørende ressurs for den enkelte og for samfunnet. Sykling enten det er til skole eller jobb eller som rekreasjon i nærmiljøet, er positivt for samfunnet som helhet i form av reduserte helsekostnader og økt verdiskaping.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights