Skip to Content
Statsbudsjettet for 2018

Halverer sykkelsatsingen

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det markant nedgang i bevilgningene for sykkeltilrettelegging, til tross for mål om å få mange flere til å velge sykkel som transportmiddel. Dette gir ingen kraft i arbeidet for å nå målet om å få langt flere til å velge sykkel som transportmiddel, mener Syklistenes Landsforening.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er det tydelig nedgang i bevilgningene for sykkeltilrettelegging,
Fakta om samfunnsøkonomiske beregninger av økt sykkelbruk

• I 2015 var helseutgiftene 311 milliarder kroner, 60.000 kr per innbygger. Halvparten gikk til helseforebygging, ifølge Statistisk sentralbyrå.

• Ved 30 minutter moderat aktivitet daglig kan en person leve over 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse (Helsedirektoratet 2010/2017).

• Helsedirektoratet har beregnet at den samfunnsøkonomiske effekten per nye km sykling er 26,38 kr.

• Staten vegvesen påpeker at sykling til og fra jobb er assosiert med cirka 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos voksne menn og kvinner. Funnene er justert for andre risikofaktorer og øvrig aktivitetsnivå (Statens vegvesen 2014).

• OECD anslår videre at den helsemessige gevinsten av sykling er 20 ganger høyere enn de negative konsekvensene av trafikkulykker og eksponering for luftforurensning. Norske beregninger viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten er i samme størrelsesorden som hos OECD.

• Helsedirektoratet viser at å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett er kostbart, men at den samfunnsøkonomiske nytten likevel er minst 4–5 ganger større enn kostnadene (Sælensminde 2002).

• Selv for de dyreste anleggene (sykkelekspressvei i Rogaland) er samfunnets nytte beregnet til to ganger høyere enn investeringskostnadene (Statens vegvesen Region vest 2011)

Tydelige mål i Nasjonal transportplan (NTP) ga forventninger om betydelige påplussinger i arbeidet med å bygge ut sykkelveier. I stedet kommer det store kutt.

– Dette står ikke i stil med de høye målene som er satt for å få flere til å bruke sykkelen som transportmiddel. Regjeringen ser ikke ut til å mene alvor med de målene som er satt, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Etter påtrykk fra Syklistenes Landsforening vedtok et samlet storting før sommerferien et mål om åtte prosent sykkelandel nasjonalt og 20 prosent sykkelandel i de største byene i NTP (2018-2029). I tillegg omfatter NTP et eget mål om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

Ny nedgang

Regjeringen foreslår å bevilge 226,2 millioner kroner til tiltak som legger til rette for gående og syklende. Syklistenes Landsforening har her foreslått å bevilge én milliard kroner. For 2017 ble det bevilget 490,9 millioner kroner. I 2016 sto det 600 millioner på denne budsjettposten.

Dette er midler som i hovedsak skal benyttes til å etablere sammenhengende sykkelveinett i mindre byer og tettsteder og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier.

Mer enn en halvering

En egen tilskuddsordning til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier er på 76,4 millioner kroner for 2018. For 2017 ble det bevilget 122,5 millioner kroner, i 2016 162,5 millioner.

Her er det altså snakk om mer enn en halvering siden 2016. Sammenlignet med i år er nedgangen på knapt 40 prosent. Syklistenes Landsforening har også her foreslått å bevilge én milliard kroner.

Etterlyser sammenhengende sykkelveinett

I bymiljø- og byvekstavtalene, knyttet nullvekstmålet, ble det for 2017 bevilget 200 millioner kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner for 2018.

Syklistenes Landsforening har her ikke foreslått en konkret bevilgning, men bedt om at 75 prosent av et sammenhengende sykkelveinett i byene som har slike bymiljø- og byvekstavtaler, bygges ut innen 2029.

Store sprik

Regjeringen forventer at det blir ferdigstilt 25,5 kilometer nye gang- og sykkelveier i løpet av 2018.

– Vi legger også til rette for dette på fylkeskommunale og kommunale veier, gjennom en egen tilskuddsordning, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opplyser i en pressemelding.

Syklistenes Landsforening etterlyser en sammenheng mellom målene i Nasjonal transportplan og regjeringens bevilgninger i statsbudsjettet for 2018.

 

Annonse
Back to top