Skip to Content

Høringssvar Plan 2655 Paradis stasjon, Stavanger

BaneNor Eiendom ønsker å bygge ut et område ved Paradis stasjon med kontorbygg, boliger og handel. Utbyggingen spiller på fortetting og god dekning på gange, sykkel og kollektiv. Mange gode intensjoner, men tilgjengeligheten for syklende er ikke gjennomtenkt og stedvis dårlig.

Utbygging Paradis stasjon. Ghilardi + Hellsten arkitekter.
Utbygging Paradis stasjon. Ghilardi + Hellsten arkitekter.

Utbygging av Paradis stasjon legger opp til 25% andel syklende for arbeids- og boligreiser. Til sammen vil dette si rundt 200-250 syklende hver dag som skal til eller fra planområdet. I tillegg går tre hovedsykkelruter gjennom planområdet og det forutsettes god tilgang til planområdet fra disse. Det planlegges 200 parkeringsplasser til sykler, noe som må sies å være en svak underdekning gitt forventet antall syklende.

Hovedsykkelrutene er forventet tilrettelagt av Bussvei-prosjektet, men kostnadskutt i Bymiljøpakken tilsier ingen betydelig investering på strekningen. Tilgang til planområdet blir uansett løsning dårlig siden det legges opp til plankryssing av Bussveien og fv 44 i gangfelt. I tillegg er dagens planfrie kryssinger forutsatt fjernet for å gi plass til utbygging, noe som nå kommer i direkte konflikt med at Bussveien likevel ikke skal tilrettelegge for andre kryssinger.

De luftige tankene om konvertering av fv 44 til bygate og etablering av et kollektivtorg like utenfor planområdet kommer i direkte konflikt med hovedsykkelruten.

Annonse
Back to top