Skip to Content

Høringssvar Transportkorridor Vest: Alternativ trasé (planid 2014003)

Transportkorridor Vest langs Nordsjøen mellom Sola, Stavanger og Randaberg er under planlegging og en liten etappe i Randaberg kommune har blitt replanlagt. På grunn av dette legges det nå opp til veldig bratte stigninger og tungvinte omkjøringer for syklende.

Transportkorridor vest: Goa skole
Transportkorridor vest ved Goa skole, alternativ trasé

Transportkorridor vest skal bli en sammenhengende omkjøringsvei rundt Stavanger by mellom Randaberg og Sola. Mellom Goa i Randaberg og Finnestad i Stavanger skal det bygges tilkobling mellom eksisterende fylkesvei og E-39, og denne er det nå utarbeidet ny, alternativ trasé for ved Goa skole. Den nye traséen gir veldig bratte stigninger (6,90% og 6,97%) og fjerner gode tilkoblinger mellom sykkelvei langs ny hovedvei og sykkelvei langs eksisterende fylkesvei.

Annonse
Back to top