Skip to Content
Presentasjon av Hurdalsplattformen

Sykkelsaken må få en tydeligere posisjon hos den nye regjeringen

At den nye regjering i sin erklæring setter fokus på å utvikle storbyområdene med boliger og arbeidsplasser slik at persontransporten kan gjennomføres med gange, sykkel eller kollektiv er en tydeliggjøring av nullvekstmålet. I tillegg legges det opp til å endre veinormalene for gang- og sykkelvei med tilpasning til lokal trafikk. Dette er positivt! Men SLF er skuffet over manglende konkretisering av hvordan den bærekraftig mobiliteten skal utvikles for å få flere til å velge en aktiv reisevei i hverdagen.

Generalsekretær Morgan Andersson overrekker tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide oppropet "det store gå- og sykkelløftet" i mai 2020. Budskapet er like aktuelt og viktig i dag.

Det har aldri vært viktigere å få flere til å velge sykkel og gange enn nå. Både med tanke på folkehelse, trafikkavvikling og klima og utslippssreduksjon, der transport står for ca. en tredjedel av Norges samlede utslipp. Skal regjeringen lykkes med den ambisiøse klimapolitikken og å nå målene vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen innen 2030, må vi trå raskere og jobbe med tydelige tiltak som bidrar til en fremtidig “grønn mobilitet”.

Sykkel får for liten plass i Hurdalsplattformen.

 

Syklistforeningen er fornøyd med at det skal etableres vekstavtaler ikke bare for de største byene, men også for regioner og mellomstore og mindre steder. Dette er noe Syklistforeningen har arbeidet for – og nå vil det være viktig å sikre at bærekraftig og aktiv transport får en sentral plass i disse avtalene. Syklistforeningen har også i regjeringsplattformen fått gjennomslag for en kommende satsing på nasjonale sykkelruter. Til tross for disse lyspunktene, mener Generalsekretær Morgan Andersson at plattformen ikke er tydelig og konkret nok på hvordan regjeringen skal sikre fremtidens bærekraftige byutvikling og rask og effektiv omstilling til grønn og aktiv transport.

Nullvekstmålet repeteres og forsterkes, men sykkel får for liten plass i regjeringens foreslåtte transportpolitikk. I erklæringen presenteres det flere nye innstramminger og avgifter knyttet til bilbruk. Det vil kunne bidra til at flere velger sykkel, gange eller kollektivt. Men dersom målet om 8% sykkelandel i Nasjonal transportplan skal realiseres, trenger vi også mer sammenhengende sykkelveinett, bedre tilrettelegging og incentiver som stimulerer til et mer klimavennlig transportvalg.

SLF vil fortsette å jobbet aktivt for sykkelen og syklistens sak. Vi forventer at regjeringen kommer sterkere på banen, og vil ta tydeligere initiativer til samarbeid for å sikre sykkelen en sterk posisjon i fremtidig samferdsels- og klimapolitikk.

 

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top