Skip to Content
Sarah bak sykkelkampanje i krigsherjet Syria

— Klimaet kan ikke vente

— Vi kan alle gjøre noe for klimaet, sier Sarah Zein, initiativtaker til en sykkelkampanje som har bidratt til at 4000 syriske jenter kvinner har deltatt på felles sykkelturer. På klimatoppmøtet i Polen ble «Yalla Let's Bike» hyllet for innsatsen i krigsherjede Syria.

Tusenvis av jenter og kvinner har vært på felles sykkelturer med «Yalla Let’s Bike». Begge foto: Yalla Let’s Bike

På et tettpakket klimatoppmøte i Katowice i Polen var 24-åringen blant dem som sist uke mottok pris fra FN for årets beste klimaløsninger – løsninger som i praksis betyr noe i kampen mot klimaendringer.

– Mange spør om klima og miljø er en prioritet i Syria nå, mens grunnleggende behov ikke blir møtt på grunn av konflikt. Men det jeg sier, er at klimaet ikke kan vente, uansett hvordan situasjonen din er eller om det er konflikt. Du kan alltid gjøre noe for å få en grønnere livsstil, sier Zein til NRK.

Syklet – ble trakassert

I 2013 begynte Sarah Zein å sykle for å unngå trafikkaoset i Syrias hovedstad, Damaskus. Det hun håpet skulle bli en vanlig sykkeltur til og fra jobb, ble avbrutt av verbal seksuell trakassering fra folk rundt.

«Yalla Let’s Bike» har gitt over 4.000 jenter og kvinner mulighet til å utfordre tradisjonelle kjønnsroller og bryte det sosiale stigmaet

Dette motiverte henne til å starte «Yalla Let’s Bike» («Kom igjen, la oss sykle») sammen med andre ungdommer, et initiativ som tar sikte på å utfordre tradisjonelle kjønnsroller, gjøre overfylte gater mer framkommelige og fremme sykling som en sunn og miljøvennlig transportform.

Sosialt stigma

Det var på vegne av «Yalla let’s bike» at Sarah mottok prisen i Katowice. Siden oppstarten har kvinnene bak denne satsingen i millionbyen fått med tusenvis av jenter og kvinner på felles sykkelturer, fått på plass et sykkelfelt i byen og rekruttert 32 sykkeltrenere.

– «Yalla Let’s Bike» har gitt over 4.000 jenter og kvinner mulighet til å utfordre tradisjonelle kjønnsroller og bryte det sosiale stigmaet. Sykkelsalget har steget 60 prosent siden vi startet initiativet, og butikker rapporterer at 40 prosent av kjøperne er kvinner, opplyser Zein overfor Syklistenes Landsforening.

Samme regelbok for alle

Målet med klimatoppmøtet som Sarah var blant 30 000 deltakere på, var å få alle de deltakende landene til å bli enige om en regelbok for oppfyllelse av Parisavtalen. Og det klarte de – på overtid. Dette gjør at nær 200 land skal forholde seg til de samme overordnede reglene i klimaarbeidet.

Se undersak under bildet.

– «Yalla Let’s Bike» har gitt over 4.000 jenter og kvinner mulighet til å utfordre tradisjonelle kjønnsroller og bryte det sosiale stigmaet, sier Sarah Zein, som er blant initiativtakerne til sykkelkampanjen i Damaskus.

Med sykkel som tiltak i klimapolitikken i Norge

Både regjeringen og miljøorganisasjonene i Norge er ganske samstemte om at det vedtatte regelverket fra Katowice ikke er nok for å nå 1,5-gradersmålet.

Av Mats Larsen

I forrige uke forpliktet dermed Norge, EU og flere andre seg til å gjennomføre enda større utslippskutt.

Endringene verden må gjøre, er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt. Dette er noen av konklusjonene i spesialrapporten fra FNs klimapanel, IPCC, lagt fram i oktober.

Sykkel som virkemiddel

Hva har så disse kuttene og denne regelboken med sykkel å gjøre?

Da Stoltenberg II-regjeringen i 2012 la frem stortingsmeldingen Norsk klimapolitikk, ble det for første gang lansert et mål om at persontransportveksten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Klimapolitikken trekker med andre ord frem sykkel som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

8 av 10 skal gå eller sykle

I samferdselspolitikken er målene for sykling er hevet ytterligere gjennom Nasjonal transportplan 2018–2029. Det er et mål om åtte prosent sykkelandel på landsbasis med 20 prosent sykkelandel i de ni største byområdene. I tillegg skal 8 av 10 barn gå eller sykle til skolen.

I helsepolitikken har regjeringen igangsatt et arbeidet med en handlingsplan for fysisk aktivitet, som skal være et grunnlag for folkehelsemeldingen som legges frem for Stortinget neste år. I arbeidet fremheves sykkeltilrettelegging som et virkemiddel for å få folk i mer fysisk aktivitet.

Inngår i klimapolitikken

Tilrettelegging for sykling er altså – i tillegg til å være en del av politikken for samferdsel og folkehelse – også en del av klimapolitikken.

Men hva er egentlig potensialet?

Ifølge forrige nasjonale reisevaneundersøkelse, fra 2013/14, foretas vel halvparten (52 prosent) av alle reiser mellom en og tre kilometer som bilfører. Kun åtte prosent av reisene mellom en og tre kilometer foretas med sykkel. Samtidig disponerer hele 75 prosent av befolkningen sykkel. Det er spesielt på slike korte reiser, som mange oppfatter som for lange til å gå, at sykkel har sitt fortrinn.

Handling i 2019?

I byområdene vil sykling også kunne avlaste belastede kollektivruter, noe som reduserer trengselen på kollektivtransporten. Sykkel er også nyttig som tilbringer til kollektivtransporten rundt om i landet.

Med enda større forpliktelser for klimapolitikken, høye mål for sykkel i samferdselspolitikken og satsing på bedre folkehelse er det støtte for et betydelig taktskifte i nasjonal sykkelsatsing. Til nå har ikke ambisjonene vært fulgt opp av bevilgninger. Vil 2019 være året der mål blir omsatt i handling?

Annonse
Back to top