Skip to Content
Statsbudsjettet for 2020

Langt mellom midler og mål

Statsbudsjettet for 2020 viser ingen tegn til reell satsing på sykkeltilrettelegging. For hvert år som går, blir det vanskeligere å nå politikernes nasjonale mål om åtte prosent sykkelandel nasjonalt og 20 prosent i de største byene. Dette er negativt for folkehelsen, for klimaet og for bymiljøene.

Under pressekonferansen om statsbudsjettet for 2020 la finansminister Siv Jensen vekt på at regjeringen forsterker satsingen på klimavennlig transport. Begge foto: Roar Løkken

– Dette handler ikke om neste år, dette handler om våre neste generasjoner. Sett sammen med den totale innsatsen for å redusere klimagassutslipp, er de foreslåtte investeringene i sykkeltilrettelegging ikke et budsjett for fremtiden, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF).

I går fulgte SLF pressekonferansen der finansminister Siv Jensen presenterte statsbudsjettet. På direkte spørsmål fra pressen sa hun dette om Nasjonal transportplan (NTP):

– Vi ligger nok litt bak skjemaet når det gjelder NTP, men vi har ikke veldig mye å skamme oss over all den tid det er rekordbevilgninger til samferdsel også i dette budsjettet.

Hun la til:

– Det har vært en vekst på over 80 prosent på samferdselsbudsjettet siden vi kom i regjering.

Høye sykkelmål – lave bevilgninger

Til tross for politikernes vedtatte mål om en betydelig økning i sykling følger ikke bevilgningene til sykkeltilrettelegging i statsbudsjettet dette taktskiftet.

Så langt SLF erfarer, er det foreslått 700 millioner kroner til bymiljø- og byvekstavtaler i 2020 – om lag det samme som i år. Kun en del av disse pengene går til sykkeltilrettelegging.

Utenfor de store byene er det kun satt av 200 millioner til sykkeltilrettelegging langs riksvei neste år. Det har skjedd en gradvis nedgang fra 600 millioner i 2016. Det er imidlertid også foreslått 50 millioner til å bygge flere sykkelhoteller eller andre former for sykkelparkering i tilknytning til togstasjoner.

– Langt unna

Den tidligere tilskuddsordningen for sykkeltilrettelegging i kommuner og fylkeskommuner innlemmes nå i rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det er en stor fare for at disse pengene vil forsvinne i totalen uten å komme syklende til gode.

I statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen å bruke totalt 40,6 milliarder kroner til veiformål neste år.

SLF kan ikke se at statsbudsjettet svarer på de utfordringene vi står overfor med tanke på stadig økende utgifter til helse, nullvekstmål for biltrafikken i byene og ikke minst klimagassutslipp. Økt satsning på sykkeltilrettelegging ville levert på alle disse samfunnsområdene.

– Dette er langt unna et svar på folkemobiliseringen i Norge og i verden, jevnfør #fridaysforfuture. Endringene må skje raskt og monne i langt større grad enn i dag, sier Morgan Andersson.

Fakta om samfunnsøkonomiske beregninger av økt sykkelbruk

• Helseutgiftene i Norge økte med 14,8 milliarder kr fra 2018 til 2019 og er anslått til 360 milliarder i 2019 (Norsk Friluftsliv).

• Vi er blant Europas mest stillesittende folk, ifølge den europeiske tidsbruksundersøkelsen HETUS.

• Ved 30 minutter moderat aktivitet daglig kan en person leve over 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse (Helsedirektoratet 2010/2017).

• Statens vegvesen og Helsedirektoratet opererer med en samfunnsøkonomisk effekten per nye km sykling på kr 22,80 (2016-kr).

• Staten vegvesen påpeker at sykling til og fra jobb er assosiert med cirka 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos voksne menn og kvinner. Funnene er justert for andre risikofaktorer og øvrig aktivitetsnivå (Statens vegvesen 2014).

• OECD anslår at den helsemessige gevinsten av sykling er 20 ganger høyere enn de negative konsekvensene av trafikkulykker og eksponering for luftforurensning.

• Helsedirektoratet viser at å bygge ut et sammenhengende gang- og sykkelvegnett er kostbart, men at den samfunnsøkonomiske nytten likevel er minst 4–5 ganger større enn kostnadene (Sælensminde 2002).

• Selv for de dyreste anleggene (sykkelekspressvei i Rogaland) er samfunnets nytte beregnet til to ganger høyere enn investeringskostnadene (Statens vegvesen Region vest 2011).

– Statsbudsjettet 2020 er et ansvarlig budsjett for et grønnere, mer moderne og tryggere Norge, oppsummerte finansminister Siv Jensen.
Annonse
Back to top