Skip to Content
Akershus: fra 3,6 til 8 prosent sykkelandel

Mål om 40 millioner flere sykkelturer i året

40 millioner flere sykkelturer i året — det er målet for sykkelsatsingen i Akershus. — For å nå målet om 8 prosent kreves styrket innsats på sykling i alle byområder og tettsteder. Der må sykkeltrafikken minst dobles, sier fylkesordfører Anette Solli.

Disse bidro til programmet under Akershus fylkeskommunes første sykkelkonferanse, som ble holdt 20. september. Til høyre konferansier Sigurd Sollien, humorist og sykkelentusiast. Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune
Fakta om sykkelsatsingen i Akershus

Sykkelstrategien i Akershus skal løfte sykkelandelen fra dagens 3,6 prosent til 8 prosent i 2023. Strategien består av fem hovedelementer:
• Løfte frem sykkel, sykkelparkering og myke trafikanter som et viktig interesseområde i planbehandling og dialog med kommunene og andre aktører.
• Bidra til økt bruk av sykkel gjennom kommunikasjon og aktivitetsskapende arbeid.
• Lokalisere skolebygg, regionale anlegg for idrett og friluftsliv og andre fylkeskommunale virksomheter slik at flest mulig kan gå og sykle.
• Utvikle sammenhengende sykkelveinett lokalt og regionalt.
• Legge til rette for sykling fra dør til dør hele året.

Av Jan Ivar Bøe

Over 70 møtte opp på Akershus fylkeskommunes første sykkelkonferanse, som ble holdt denne uka. Representanter fra kommuner, frivillige organisasjoner og politikere deltok på konferansen. Her fikk deltakerne dele erfaringer og kunnskap om hvordan flere kan ta sykkelen fatt til jobb, skole, fritidsaktiviteter og ferie.

Fylkesordfører Anette Solli (H) ønsket velkommen ved å pekte på hovedmålet i sykkelstrategien for Akershus fylkeskommune; å øke dagens sykkelandel fra 3,6 prosent til 8 prosent i 2023.  Dette vil for Akershus bety 40 millioner flere sykkelturer hvert eneste år.

– Viktigste møteplass for sykkel

– For å nå målet om 8 prosent kreves styrket innsats på sykling i alle byområder og tettsteder. Der må sykkeltrafikken minst dobles. I byene bør sykkelandelen være på 10–20 prosent, sa Anette Solli.

Hun understreket at det er avgjørende med et godt samspill og partnerskap mellom stat, fylke, kommuner og frivillige organisasjoner. Solli pekte på at det jobbes godt og strukturert i mange kommuner.

– Det bygges stadig nye gang- og sykkelveier, sykkelhoteller, innfartsparkeringer og ulike aktivitetsanlegg til sykkel, i tillegg til at det skiltes og gjøres merkingstiltak, sa Solli.

Man må få tak i dem som nesten sykler og få dem til å sykle. Det vil skape positive ringvirkninger

 

Målet er å ha sykkelkonferanser jevnlig både som grunnlag for en koordinert og felles innsats og som en møteplass der alle involverte kan lære av hverandre.

– Dette skal bli den viktigste møteplassen for sykkel i Akershus, sa Anette Solli.

Krasjkurs i sykkelsosiologi

Folks endringsvilje står sentralt når flere skal velge sykkel. Dette ga Aksel Tjora, professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, publikum et innblikk i.

– Et krasjkurs i sykkelsosiologi, som Tjora uttrykte det. For noen er sykling noe man bare gjør, for andre er det ikke så naturlig.

Hva skal til for at du liker å sykle? Tjora pekte på noen viktige faktorer: Grei nok sykkelvei, en sykkel som fungerer bra, trygg parkering, dusje på jobb eller skole, sykkelekspressveier, å kjøre forbi bilkøen gir en god følelse, estetiske, grønne partier langs sykkelruta, gode stoppunkt – som en god kafé, partier helt uten biler, at man får honnør for å sykle, føler seg sprek og er moralsk handlende.

Positive ringvirkninger

Og hvordan få flere til å sykle?

– Man må få tak i dem som nesten sykler og få dem til å sykle. Det vil skape positive ringvirkninger, blant annet ved at det får også de som har enda høyere terskel, til å sykle. Og tenke langsiktig; sykling til skolen er viktig, teste ut tiltak som bilfrie soner, endret kjøremønster og gratis vedlikehold. Brøyting og børsting av sykkelveiene om vinteren har vist seg svært positiv for at folk også sykler om vinteren.

Tjora trakk også fram forskning på helsemessige gevinster, lengre levealder og høyere oksygenopptak. Sykling og gåing i hverdagen reduserer CO2 -utslipp og lokal forurensing, poengerte professoren.

Tre viktige grep i Oslo

Rune Gjøs, sjef for Oslo kommunes sykkelsatsing, fortalte om hvilke sykkeltiltak Oslo har hatt gode erfaringer med.

– Oslo er inne i en stor sykkelsatsing. For å lykkes er det viktig å plassere ansvar for arbeidet, sørge for god organisering og øremerke penger, sa Rune Gjøs.
Sykkelsatsningen til Oslo finansieres gjennom midler fra Oslopakke 3, det vi si bompenger. Hovedmålet i Oslo å øke sykkelandelen til 16 prosent i 2025, som vil si rundt en dobling fra 2013.

– Det er svært store forskjeller på sykling i de ulike bydelene, for eksempel er sykkelbruken lav i bydel Søndre Nordstrand, men bydelene i sentrum har høy sykkelandel, fortalte Gjøs.

Første sykkelhotell i Oslo

Det ble i Oslo bygget 9 km nye sykkelveier i fjor, 8 av dem innenfor ring 2.

– Oslo og Akershus deler de samme innbyggerne. Mange av de som bruker Oslos sykkelveier, er fra nabokommunene i Akershus, som Oppegård, Lørenskog, Skedsmo, Bærum og Asker. Det må være sømløst mellom Oslo og Akershus, og her må vi få til bedre samarbeid, oppfordret Rune Gjøs.

Oslo får sitt første sykkelhotell på Oslo S i november, med kort gange til alle togsporene. Og neste år er det planlagt åpning av ytterligere to sykkelhotell. Sykkelprosjektet i Oslo skal videre sende ut sykkelpakker til alle kommunale barnehager med blant annet balansesykler. Gjør nevnte også at en mobil sykkellekepark er svært populær, og at det gis støtte til sykkelaktivteter og pop-up sykkelverksted for å mobilisere befolkningen.

Tiltak som virker

Under konferansen ble det også presentert eksempler på gode tiltak i Akershus-kommuner, deriblant fra Skedsmo kommune, som Syklistenes Landsforening har kåret til Norges beste sykkelby fem ganger. Ellers ble tilbud i Ås, med Bygdebike, og Asker, med sykkelhotell, presentert.

Blant andre temaer var sertifisering av arbeidsplasser og skoler i regi av Syklistenes Landsforening, kalt Sykkelvennlig arbeidsplass og Sykkelvennlig skole.

– Helsegevinsten overvinner risikoen ved å sykle. At arbeidsplasser legger til rette for å sykle til jobb gir bedre helse hos ansatte og mindre behov for parkeringsplasser, sa markedssjef Ann-Christin J. Bakke fra Syklistenes Landsforening.

Flere satsinger i Akershus

Kristin Felde, fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse, og Thomas Tvedt, fylkesdirektør samferdsel, fortalte om satsingen på sykkel i Akershus.

– Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for aktiv transport og forflytning til jobb, skole og fritid. Dette gjøres blant annet gjennom satsinger i Aktivtetsløftet, Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 og fylkeskommunens sykkelstrategi, sa Felde.

 

Annonse
Annonse
Back to top