Skip to Content
De nye reglene omhandler promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud. Foto: Pixabay

 Av: Emil Rensvala, fagsjef 

De nye reglene 

Regjeringen har besluttet å stramme inn reglene for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy: 

  • Kjøretøyet vil ikke lengre være definert som en «sykkel», men som en «liten elektrisk motorvogn». 
  • Promillegrensen blir på 0,2 for ruspåvirket kjøring. 
  • Du må være 12 år eller eldre. 
  • Barn som er under 15 år må bruke hjelm. 
  • Du som eier en privat elsparkesykkel må betale ansvarsforsikring fra 1. januar 2023, da du vil bli omfattet av bilansvarsloven. Det er uklart hva dette vil koste, men til sammenlikning koster en slik forsikring for bil mellom 1.000-3.000 kroner i året. Utleide kjøretøy må ha forsikring allerede fra 1. september 2022. 

Omklassifiseringen fra sykkel til motorvogn er opprinnelig et forslag fra Syklistforeningen. Dette er en viktig seier for foreningen og medfører at de strenge reglene som regjeringen lenge har signalert at de vil innføre ikke går på bekostning av syklistene.  

Fremtidig trussel mot sykling? 

Regler som berører mobilitet og fremkommelighet i hverdagen bør bygge på et sterkt kunnskapsgrunnlag, mener vi. Kunnskapsgrunnlaget bak de de nye reglene er mangelfulle og kan potensielt være en fremtidig trussel mot syklingen. Ap/Sp-regjeringen har nå innført regler som begrenser barns mobilitet og gjør det vanskeligere å bruke enkelte kjøretøy uten å kunne si noe om hvor store problemene er etter de tidligere innførte begrensingene. Statistikk over ulykker og personskader knyttet til elsparkesykler er mangelfulle, spesielt når barn er involvert. Den mest detaljerte statistikken fra Oslo legevakt viser at eneulykker dominerer og at bare en liten del av de rapporterte ulykkene er kollisjon med annen trafikant. Årsak til eneulykkene skyldes i høy grad infrastrukturelle forhold, som trikkeskinner, hull i veibanen og fortauskanter. 

Hvis regjeringen mener alvor med nullvisjonen, altså ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, så bør prioriteringen i langt større grad gjelde tiltak som begrenser dårlig infrastruktur og hastigheten til tunge kjøretøy. Når du for eksempel ferdes på sykkel eller elsparkesykkel er det først og fremst deg selv du risikerer å skade. Når du derimot ferdes i bil er det en vesentlig større risiko for at du skader andre. Det er det en ansvarsforsikring skal dekke, men nå er dette prinsippet dessverre ikke lenger styrende.

Effektene av de innstrammede reglene gjenstår å se. Relativt sett kan sykling fremstå som mer attraktivt. Det kan også tenkes at flere tar beina fatt eller at vi ser en økning i bilbruk eller kollektivtransport som følge av innstramningene. I så fall vil dette kunne påvirke myndighetenes incentiver til ny og bedre sykkelinfrastruktur negativt, da færre vil bruke sykkelveiene. Reglene kan på den måten være en trussel mot syklingen. 

Tillatt med kjøring på fortau  

Syklistforeningen er glade for at regjeringen har hørt vår stemme. I mange norske byer er fortau eneste mulige og trygge infrastruktur for myke trafikanter. Alternativet er å dele arealer med tunge kjøretøy. Vi ønsker derfor ikke et forbud mot elsparkesykling på fortau så lenge trygg sykkelinfrastruktur mangler.

Reversering av hastighetsgrensen 

Syklistforeningen mener at regjeringen nå må gå videre å reversere regelen om en absolutt hastighetsgrense på 6 km/t for syklende ved passering av gående på fortau. Vi anbefaler syklister å alltid vise hensyn til de gående, og sette ned farten dersom situasjonen og omstendighetene krever det. Den tidligere regelen som sa at passering skulle «skje i god avstand og i tilnærmet gangfart» bør derfor gjeninnføres.   

 Det store neste steget mener vi imidlertid er helt opplagt: For at det skal bli tryggere å ferdes i trafikken må det bygges flere sykkelveier. 

Del gjerne din mening om de nye reglene til emil@syklistforeningen.no

 

Andre nyhetssaker

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights