Skip to Content
Dobbeltspor Jærbanen
Dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Nærbø åpner muligheter for god sykkelvei

Somaveien 1

Plan 201926 – oppstart av omregulering for Somaveien 1,Sandnes kommune

Opelforhandler Sven Kvia har flyttet fra Somaveien og området skal brukes til andre ting. I oppstartsvarselet ble deler av boligfeltet inkludert med tilsynelatende adkomst til næringsområdet gjennom boligområdet. Vårt hovedinnspill var satsing på bærekraftig transport og ikke adkomst via boligområdet.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Plan 2722 – oppstart av reguleringsplan for Dusavik II, Stavanger kommune

Næringsområdet i Dusavika skal utvides og vi har bedt om at planleggerne ikke legger opp til økt biltrafikk langs sykkelrutene i området.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

image.png (1523×1016)

Kommuneplan 2023-2038, Sandnes kommune

Sandnes kommune skal gjennom sin faste revidering av kommunenplanen og ber om innspill til hva som skal revideres. Vi foreslår å ta inn nye målsetninger for sykkelandel, lage ny plan for hovedsykkelnett og vedta nye regler for bygging av sykkelanlegg. Dersom våre forslag blir vedtatt, skal vi i neste runde komme med konkrete detaljer.

Se saksdokumentene/ les hele svaret vårt.

Plan 2740 – oppstart av detaljregulering for Gulaksveien 3-4, Stavanger kommune

Planområdet ligger langs en potensiell hovedrute mellom Mariero og Åsen/Vannassen. Vårt innspill er at planarbeidet må legge til rette for hovedrute her.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Plan 0606 – oppstart av regulering for kolonihager, Joa, Sola kommune

Forslaget er å legge til rette for kolonihager på nabotomten til Joa jordbærutsalg. Vi ber planleggerne klargjøre i planen hvordan folk skal reise til kolonihagene.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024, Rogaland fylkeskommune

Regional planstrategi er for fylkeskommunen det kommuneplanen er for kommunen. Siden fylket jobber på et mindre konkret nivå enn kommunene, blir planene mindre konkrete. Planstrategien likeså. Like fullt er fylket en stor veieier som utøver mye makt på samferdsel. Fylket skal ha en forpliktende arealplan som styrer hvordan fylket forholder seg til kommunens arealplanlegging. Vårt innspill er at fylkeskommunen også må lage en forpliktende samferdselsplan som skal styre hvordan fylket forholder seg til egen og kommunenes samferdselsplanlegging.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Plan 0617 – oppstart av regulering for Tananger sentrum, Sola kommune

Sola kommune skal bygge ut Tananger sentrum med kultursenter og torg der hvor hovedsykkelruten i Tananger ring går. Vi ber kommunen ta hensyn til fremkommelighet for syklister når de gjør dette.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Plan 2015108 – mindre endring av plan for Sykkelstamveien Smeaheia – Oalsgata

For å spare penger og gjøre arbeidet enklere for planleggerne, ber Statens vegvesen om å få bygge om avkjørselen fra Sykkelstamveien til Smeaheia. Det gjør svingen uforsvarlig og ufremkommelig krapp og vi foreslår tiltak som utvidet veibredde og lengre avkjøringsfelt for å bøte på dette.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

2500983.jpg (619×646)Forslag til endring i skiltforskriften – sharrows

Statens vegvesen har hatt prøveprosjekt på innføring av nytt symbol uten juridisk betydning i skiltforskriften. I tillegg til å være et virkningsløst virkemiddel for å regulere trafikken, har prøveprosjektet vist at det ikke har noen andre positive effekter. Vårt svar til Statens vegvesen er at dette ikke bør tas inn i skiltforskriften.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Plan 2713 – ny barnehage på Teknikken, Stavanger kommune

Den gamle fagskolen ved Stavanger universitetssykehus skal rives og tomten skal brukes til blant annet barnehage. Asplan Viak gjør planleggingen på vegne av Stavanger kommune og foreslår bilkjøring frem til barnehageporten og 40% bilandel ved levering. For å bøte på trafikksikkerhetsproblemene dette skaper for myke trafikanter, vil de lage opphøyde kryssinger og fortau hvor barna kan oppholde seg uten å bli påkjørt av bilister.

Vi ber kommunen om å ta fornuften fatt og heller planlegge for at en barnehage for nærområdet skal være tilrettelagt for sykling og gange.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

image.png (945×576)Plan 2728 – oppstart av områdeplan for Bekkefaret, Stavanger kommune

Bekkefaret har to hovedsykkelruter og er i umiddelbar nærhet til Sykkelstamveien. I tillegg er det to barneskoler, tre barnehager og et bydelssenter i området. Det er veldig viktig å få inn gode sykkelveier her.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

image.png (665×669)Kommunedelplaner for dobbeltspor Sandnes – Nærbø, BaneNOR

Jærbanen skal utvides med dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø. Da dobbeltsporet ble bygget mellom Stavanger og Sandnes, ble det også bygget en anleggsvei langs jernbanen som senere ble gjort om til gang- og sykkelvei. Det samme håper vi kan skje med overflødig anleggsvei eller annet anlegg mellom Sandnes og Nærbø. Det vil gi en rask og trygg sykkelforbindelse mellom de største byene på Jæren.

Se saksdokumentene / les hele svaret vårt.

Annonse
Back to top