Skip to Content
Selvkjørende kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer, hvor fører blir passasjer, vil kunne redusere antall ulykker betraktelig, påpeker Syklistenes Landsforening.

Syklistenes Landsforening er derfor positiv til at det nå utformes en lov for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Det går fram av høringssvaret foreningen har skrevet til Samferdselsdepartementet.

– Menneskelige feil er klart viktigste årsak til trafikkulykker. Det mest effektive for å redusere antall ulykker er derfor å ta i bruk teknologi som kompenserer for sjåførens svakheter. Selvkjørende kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer, hvor fører blir passasjer, vil med andre ord kunne redusere antall ulykker betraktelig, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Foreningen påpeker samtidig at innfasing av en slik ny teknologi åpner samtidig for nye problemstillinger, ikke minst knyttet til algoritmer som inntrer ved akutte, uforutsette situasjoner, samt ansvarsforhold ved ulykker.

Frigjør areal

Utvikling av et effektivt, høykapasitets førerløst kollektivsystem vil kunne møte dagens transportbehov med en reduksjon i antall personbiler på opp mot 80 prosent. Det viser nyere studier fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og organisasjonen for tyske kollektivtransportselskaper (VDV).

Dette vil kunne frigjøre arealer i byrommet, gi bedre fremkommelighet og reduserte kostnader til utbygging og vedlikehold av veier. En slik utvikling vil også ha positiv effekt på luftkvalitet og støyproblematikk.

Lys i tunnelen

Syklistenes Landsforening ser et potensial for å prøve ut selvkjørende transporttilbud til myke trafikanter som skal gjennom tunnelløp som er stengt for gående og syklende. I over 500 tunnelløp i Norge er det forbudt å sykle – og det blir stadig flere.

Ferjeforbindelser legges ned når undersjøiske tunneler bygges, uten at det etableres et tilbud for syklende.

– Dette er et økende problem, som ikke myndighetene har tatt tak i. Nå har de muligheten, kommenterer Andersson.

Et eksempel er Rogfast, som blir verdens lengste undersjøiske veitunnel, på knapt 27 kilometer.

Settes i verk våren 2017

Vegdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en egen forskrift for prøveordningen. Forskriften vil blant annet inneholde retningslinjer for hva søknadene om kjøretillatelse skal inneholde og hvilke krav som skal stilles til søkerne.

Planen er å ha lover og forskrifter for prøveordningen ferdig vedtatt i løpet av våren.

Medlemmer av både regjeringen og opposisjonen testet i fjor høst en selvkjørende elbuss som ble prøvd ut på Fornebu. Foto: Telenor
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights