Skip to Content
Første gransking etter sykkelulykke

Rapport: Tunneler bør oppgraderes for å unngå flere dødsulykker

Dårlig lys i tunnelen og fare for blending var viktige faktorer for ulykken der en belgisk syklist ble påkjørt og omkom. Det viser Statens havarikommisjon for transports første rapport om en sykkelulykke. Sikkerheten til syklister i tunneler bør forbedres, er konklusjonen.

Syklistenes Landsforening ser behov for en rekke utbedringer

I et brev til samferdselsministeren etter ulykken i Raunekleivtunnelen i fjor sommer viste Syklistenes Landsforening til behov for en rekke utbedringer:

Skilting: Alternative traseer i dagen må skiltes, uavhengig om det er tillatt å sykle i den aktuelle tunnelen eller ikke. Betydningen av god skilting er spesielt viktig når tunnelene er lange, mørke eller stengte for gående og syklende.

Informasjon: Veimyndighetene må ta ansvar for at oppdatert informasjon om tunneler og veiforhold for sykkeltrafikken er tilgjengelig på internett og mobile plattformer. Vegkart.no finnes kun på norsk og er ikke egnet for bruk på veien. Sykkelturister blir henvist til en privat, britisk side – www.cycletourer.co.uk, også av Statens vegvesen. Med tanke på nullvisjonen (ingen drepte eller hardt skadde i trafikken) og bedret framkommelighet på sykkel bør det etableres en nasjonal brukerorientert kartløsning hvor tunnelinformasjon og om- kjøringsmuligheter er ivaretatt.

Lys- og luftkvalitet: Det er kritisk at kravene til lys og luft i tunneler som er åpne for syklende, er innfridd.

Varsling: Et enkelt varslingsystem som gjør kjørende på vei inn i tunnel oppmerksom på at det er syklist(er) i tunnelen, bør innføres i alle tunneler hvor det er sykkeltrafikk. Konklusjonen på et prøveprosjekt med slik varsling på Senja er at «både de myke og de harde trafikantene føler seg tryggere og ønsker prosjektet videreført».

Omkjøring og skyss: De som sykler, kan bli henvist til rutebuss som går ett par ganger i døgnet og kanskje har plass til en sykkel eller to. Ved planlegging og utbygging av veinettet skal det fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles. Om busstransport skal nyttes, skal dette være ett bredt tilbud på alle busser og være kostnadsfritt for personer med sykkel.

«Ut fra funn på ulykkesstedet antas treffpunktet å være ca. 138 meter inne i tunnelen i i retning Samnanger. Klokken til syklisten ble funnet i grøfta i området mellom antatt treffpunkt og sluttposisjon for syklisten», står det i rapporten. Foto: SHT

Statens havarikommisjon er ferdig med granskingen av dødsulykken i Raunekleivtunnelen i Samnanger i fjor sommer. Deres endelige rapport viser at mørk tunnel, fartsnivå og manglende tilpasning for syklende bidro til ulykken der en belgisk syklist ble påkjørt.

«Belysningen i Raunekleivtunnelen følger ikke de viktigste kravene som sikrer trygghet og synskomfort for trafikanter», skriver Statens havarikommisjon for transport (SHT) i rapporten, som ble offentliggjort i dag.

Dette er blant en rekke kritiske forhold som SHT lister opp i sin konklusjon. Ulykken skjedde 11. juli 2017 etter at syklisten ble «påkjørt bakfra av en personbil inne i tunnelen».

Gjorde ikke lysberegninger

Granskingen «har avdekket et område hvor SHT anser det som nødvendig å fremme sikkerhetstilråding som har til formål å forbedre trafikksikkerheten».

Ulykken skjedde i den delen av tunnelen der det var minst lys fra åpningene og svakest belysning fra tunneltaket. I tillegg var tunnelveggene mørke. Syklisten måtte sykle i kjørebanen da det ikke var sykkelfelt. SHT skriver at Statens vegvesen anså utskifting av lysarmaturer i 2015 som vedlikehold og ikke rehabilitering, og at det på samme tidspunkt heller ikke ble foretatt lysberegninger.

Etterlyser tiltak

«Undersøkelsen har vist at eldre tunneler som er åpne for syklister, og som ikke omhandles av gjeldende forskriftskrav, bør kartlegges og følges opp for å ivareta sikkerheten.»

Statens havarikommisjon for transport tilrår Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen å gjennomgå aktuelle tunneler som er åpne for syklister og iverksette tiltak som kan ivareta sikkerheten for disse selv om de ikke er dekket av forskriftskrav.

Eldre tunneler, som denne, omfattes ikke av gjeldende sikkerhetsregler. Denne tragiske ulykken viser at det kan være livsfarlig

 

– Det er avgjørende at ansvarlige etater nå følger opp denne sikkerhetstilrådningen, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

– Kan være livsfarlig

Etter ulykken ble Syklistenes Landsforening kontaktet av både norske og utenlandske medier med spørsmål om sikkerheten er god nok for syklister i Norge, spesielt med tanke på tunneler.

– Forholdene må bedres, det er klinkende klart. Eldre tunneler, som denne, omfattes ikke av gjeldende sikkerhetsregler. Denne tragiske ulykken viser at det kan være livsfarlig, sier Andersson.

For å redusere ulykkesrisiko og styrke syklisters framkommelighet etterlyser Syklistenes Landsforening også bedre varsling, informasjon og skilting av alternative traseer.

Tilnærmet like godt tilbud

– Vi er veldig opptatt av skilting og alternative ruter. De færreste syklistene ønsker å sykle i tunneler hvis det finnes alternative veier, sier Andersson til NRK, som også har omtalt rapporten.

I henhold til forskrift til veilovens paragraf 13 skal det ved planlegging og utbygging av veinettet fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles. Veiholder har ansvar for å gi «syklende» et tilnærmet like godt tilbud når tunneler blir stengt for syklende samt når fergeforbindelser erstattes med undersjøiske tunneler.

Saken ble oppdatert gjennom publiseringsdagen.

Fakta om sykkel i tunneler

• Statens vegvesens hovedløsning er at gang- og sykkeltrafikken bør føres i en alternativ trasé utenom tunneler. Krav til gang- og sykkeltrafikk ved bygging av nye tunneler er gitt i håndbok N500 Vegtunneler.

• Gang- og sykkelvei i tunneler uten rekkverk mot kjørebanen skal godkjennes av Vegdirektoratet når tunnelen er lengre enn 500 meter. Gang- og sykkeltrafikk i tunneler lengre enn fire kilometer skal godkjennes av Vegdirektoratet. Gang- og sykkelvei skilt fra kjørebanen med rekkverk skal ha fri høyde på minimum tre meter og bredde minimum tre meter mellom rekkverk og tunnelvegg.

• Tunneler som har gang- og sykkeltrafikk, skal belyses dersom lengden er over cirka 25 meter. Det stilles spesifikke krav til kvaliteten på sikten (lyset) samt luftkvalitet.

• Gående og syklende bør ikke ferdes sammen med motorisert trafikk i tunnel der fartsgrensen er 90 km/t eller høyere. I tunneler med stor tungtrafikkandel bør det gjøres spesielle vurderinger med tanke på å tillate gang- og sykkeltrafikk og behov for fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikken.

• Andre tiltak for å synliggjøre gående og syklende i tunnel kan også være aktuelle. Ett eksempel kan være trykknapp-system som kan aktiveres for å varsle øvrige trafikanter om at det er gående eller syklende i tunnelen. Sentrale faktorer i en slik vurdering er bredde, årsdøgntrafikk og fartsnivå.

Kilde: Håndbok N500 Vegtunneler og Sykkelhåndboka

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights