Skip to Content
Nasjonal transportplan 2018-2029

— Sykkelandelsmålet er en ledestjerne for oss

— Vi har ikke redusert noe på sykkelandelsmålet. Det er en ledestjerne for oss, sa Hans Fredrik Grøvan (KrF) da han og representanter for de tre andre samarbeidspartiene presenterte hva som ligger i Nasjonal transportplans «sykkelmilliard».

Leder Nikolai Astrup (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen stilte sammen med Hans Fredrik Grøvan (KrF), Abid Raja (V) og Morten Stordalen (Frp) under presentasjonen av samarbeidspartienes sykkelsatsing. Foto: Roar Løkken
En plan for regjeringens transportpolitikk
Fakta om Nasjonal transportplan
  • Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for regjeringens transportpolitikk. Planperioden er blitt utvidet fra ti til tolv år, og det skal lages perspektiv mot 2050.
  • Den revideres hvert fjerde år. I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter og sier hva det skal satses på og bevilges penger til.
  • Fagetatene la i fjor høst fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP, og disse har vært på en høring der blant annet SLF har uttalt seg. NTP for perioden 2018-2029 legges fram for Stortinget våren 2017.

 

 

Syklistenes Landsforening var invitert til samarbeidspartienes lansering, som var lagt til Sørensen Sykler på Helsfyr.

– Vi er blitt enige om å lage den største sykkelsatsingen noensinne. Vi legger inn én milliard i året, de neste 12 årene av Nasjonal transportplan (NTP), fastslo Abid Raja (V) da han ble intervjuet på TV 2 Nyhetskanalen mandag morgen.

– En helt fantastisk avtale. Dette er en satsing som virkelig vil stå seg, underbygde leder Nikolai Astrup (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Endelig gjennomslag

Sammen med Morten Stordalen (Frp) hadde Astrup, Raja og Grøvan, alle fra transport- og kommunikasjonskomiteen, valgt Sørensen Sykler på Helsfyr som arena for å legge fram sykkelsatsingen som samarbeidspartiene har forhandlet seg fram til. Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var innom for å gi en kort kommentar, på vei til jobb – på sykkel.

Selve nøkkelen for å nå sykkelandelsmålet, ligger i å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett, særlig i de større byene, understreker Morgan Andersson. Her i samtale med Nikolai Astrup og Abid Raja under presentasjonen av «sykkelmilliarden».

Stortingsrepresentantene gjorde det klart at alle fire partiene står sammen om denne satsingen. Totalt ligger det nå inne 11,726 milliarder kroner til gang- og sykkeltiltak i NTP for 2018-2029. Det tilsvarer knapt 1 milliard i snitt per år.

Fem sykkelekspressveier

Satsingen inkluderer 5 milliarder til sykkelekspressveier i fem byer. Hvilke byer som får disse sykkelekspressveiene, vil avgjøres av prosessene med blant annet byvekstavtalene og den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, opplyser Samferdselsdepartementet.

Under presentasjonen gjorde representantene det klart at det kan komme ytterligere fire sykkelekspressveier, i tråd med transportetatenes forslag til NTP, men at de først vil høste erfaring med de fem første. Byområder med høy sykkelandel ligger godt an til å få de første sykkelekspressveiene, og Raja trakk her fram blant annet Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Oslo som gode eksempler.

– Et betydelig løft

Sykkelandelen i Norge ligger på 4,5 prosent, og Syklistenes Landsforening mener at et konkret prosentmål er viktig fordi det virker ansvarliggjørende for myndighetene og setter ambisjonsnivået for alle fylkeskommuner og kommuner.

Norges mål om 8 prosent sykkelandel har ligget fast i flere NTP-perioder, men transportetatene tok ut dette målet i sitt forslag til NTP for 2018-2029 til fordel for et nullvekstmål i personbiltransport i storbyområdene.

Under presentasjonen av sykkelsatsingen bekreftet Hans Fredrik Grøvan (KrF) at prosentmålet står fast i samarbeidspartienes NTP-avtale.

– Vi registrerer at det er gryende vilje blant sentrale politikere til å satse på sykkel, poengterer generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF), som har jobbet lenge med NTP.

– Vi har framhevet betydningen av å videreføre sykkelandelsmålet og setter pris på at politikerne har lyttet til dette, kommenterer han.

SLF mener at sykkelmilliarden som ble presentert i dag, vil være spesielt viktig i mindre byer og tettsteder som ikke omfattes av byvekstavtaler.

Mange har ikke gang- og sykkelvei, og nå skal det bygges mer av dette, slik at det kan skilles fra biltrafikken.

 

– Satsingen på sykkelekspressveiene innebærer et betydelig løft, selv om vi skulle ønsket at fagetatenes ambisjon om ti slike sykkelekspressveier var blitt opprettholdt, bemerker Andersson.

Er spent på rammene

Selve nøkkelen for å nå sykkelandelsmålet, ligger i å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett, særlig i de større byene, understreker Andersson.

– Det er ventet en befolkningsvekst på opp mot én million fram til 2030, og denne veksten vil i all hovedsak komme i de største byene. I de samme byene har de et nullvekstmål – at økningen i persontransport skal tas ved hjelp av sykkel, gange og kollektivtransport. Da må det satses på sykkel på en helt annen måte enn det har vært gjort til nå. Det betyr at forhandlingene om byvekstavtalene for de største byregionene blir avgjørende. Vi er derfor spent på rammene for disse avtalene og herunder ambisjonene for sykkelsatsingen. Dette fikk vi ikke svar på i dag, sier Morgan Andersson.

Skolevei på timeplanen

Under presentasjonen understreket stortingspolitikerne også betydningen av tryggheten for myke trafikanter, og de trakk fram verdien av å sykle til skolen.

– Det er viktig å legge til rette for at folk kan gå og sykle, spesielt for barn og unge på skoleveier rundt i landet. Mange har ikke har gang- og sykkelvei, og nå skal det bygges mer av dette, slik at det kan skilles fra biltrafikken. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Morten Stordalen til TV 2.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights