Skip to Content

Invitasjon til sykkeldebatt

Ni av de politiske partier som er representert i bystyret i Bergen i inneværende periode har takket ja til å delta på debatt i regi av Syklistenes Landsforening.

Tidspunkt: 16. april. 13:30 – 15:00

Sted: Hovedbiblioteket, rom: Vestland (plass til 70 pers.). PÅmelding ikke nødvendig.

Debatten arrangeres mao. i etterkant av sykkelparaden fra Fyllingsdalen mot sentrum og etter tilhørende aktiviteter på Festplassen. Det blir servert vann, kafe og te.

Innleder

Ingunn Opheim Ellis, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) holder et kort innledningsforedrag.

Det er en målsetting om å øke sykkelandelen fra dagens fire til åtte prosent på landsbasis, og til 20 prosent i de største byområdene. Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur reduserer den opplevde belastningen ved en sykkeltur. Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet er derfor et viktig tiltak for å få flere til å sykle.

Basert på forskningspublikasjon «Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei» (2022) gir innlederen et innblikk i hva litteratur. hva som virker av tiltak for å få flere til å sykle.

Bakgrunn

Bergen har en målsetting om å være Norges grønneste storby. Klimaendringene er vår tids største utfordring. En FN-resolusjon i fjor viste spesifikt til behovet for å integrere sykkel og fremme bruken av sykkelen for å sikre bærekraftig utvikling og reduserte transportutslipp. I byrådsplattformen “Bergen – en god by for alle” fra 2019 står det at personbiltrafikken skal ned med 30 prosent fra 2013-nivået. Dette er en skjerping av det Stortinget for lengst har vedtatt, nemlig nullvekst i personbiltrafikken i byområder. All vekst i transportbehov skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport i byområdene.

Det er et konkurranseforhold mellom transportmidlene. Et viktig moment for å styrke sykkelens konkurransekraft er å også legge til rette for effektiv og trygg transportsykling på hovedrutene inn mot sentrum. Nullvekstmålet kan ikke nås med en styrking av kollektivtransporten alene. Når man gjør det raskere, tryggere og enklere å sykle, så sykler folk oftere og lengre.

Bergen har i dag en sykkelandel på skarve 3 prosent, den desidert laveste andelen blant storbyene i Norge. Bergen har med andre ord en mye lengre vei å gå enn andre storbyer for å nå både lokale og nasjonale målsetninger. Den nasjonale sykkelundersøkelsen til Syklistenes Landsforening viser at det er spesielt mange som lar være å sykle i Bergen fordi det oppleves som utrygt. Forskning viser at trafikksikkerhet og manglende trygghetsfølelse er den største barrieren for å få nye grupper til å sette seg på sykkelsetet. Syklistenes Landsforening er spesielt opptatt av at det skal oppleves befriende, forutsigbart og ikke minst trygt og sikkert å sykle i hverdagen. Sykkelinfrastruktur skal derfor i størst mulig grad være fysisk separert fra motorisert trafikk.

Vi har i dag åpnet hovedsykkelveien fra Fyllingsdalen til Bergen sentrum. Strekningen er på omtrent 8 km med hovedsykkelvei. Sykkelveien er sammenhengene, uten avbrudd og tilfredsstiller kravene til «høystandard» sykkelvei iht. Statens vegvesens håndbok V122. Hovedsykkelveien inkluderer to tunneler, en undergang og to brokonstruksjoner. Sykkelveien går i egen trasé gjennom tettbebygde områder, og kobler sammen viktige målpunkt som kollektivknutepunkt (jernbanestasjonen/busstasjonen), høgskole, universitet, sykehus, næringsområder med større boligområder. Sykkelveien er dimensjonert for 1500 syklende i makstimen. Syklende er prioritert med forkjørsrett i kryss med annen trafikk. Sykkelveien er bygget i tråd med anbefalingen i håndbok V122 hvor det fremgår at høystandard sykkelvei er særlig aktuelt i storbyene på hovedårene inn mot sentrum.

I «Norsk sykkelpolitikk» (TØI-rapport, 2015) og «Barrierer mot mer bærekraftig transport» (Nordlandsforskning, 2019) oppsummeres det slik:

  • Konflikten om arealene er stor i sentrale deler av Bergen, og det forklarer hvorfor man ikke har lykkes med å bygge ut de delene av nettet hvor potensialet er størst
  • Faglig uenighet om hvordan det bør tilrettelegges for syklende i de sentrale delene av byen

Bysykkelordningen er det eneste punktet i den nasjonale sykkelundersøkelsen til Syklistenes Landsforening hvor Bergen skårer bra, sammenlignet med andre storbyer.

 

Aktuelle debattspørsmål

 

-Med bakgrunn i innledningsforedraget:
Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen for å få flere syklende i Bergen?

-Synspunkter etter dagens sykkeltur på hovedsykkelveien til Fyllingsdalen til sentrum:

I hvilken grad har vi lykkes med denne hovedsykkelveien?

-Hva er særlig bra, og hvilke læringspunkter tar vi med oss videre. Syklister er en sammensatt gruppe, med ulike ferdigheter og ulik grad av trafikkforståelse. Brukerperspektivet må i fokus:
Hvem tilrettelegger man for?

-Avveininger mellom behovene til de som sykler i dag, kontra å tiltrekke seg nye grupper syklister. Jf. hensynet til barn og unge, til rutinerte transportsyklister og de som sykler for rekreasjon og mosjon. Finnes det løsninger som passer for alle? Det er konfliktene om areal i sentrale deler av byen, akkurat i de områdene hvor potensialet for langt flere syklende er størst:

Hvordan ser man på sykkelens rolle i trange sentrumsgater? Prioritering, effekt og måloppnåelse.

-Det er det svakeste leddet på en sykkelrute mellom A og B som avgjør om sykkelen er et aktuelt transportalternativ:

Er du enig eller uenig i utsagnet? Og hvordan bør man gå frem for å få et reelt sammenhengende sykkelveinett uten de usikkerhetsmomentene hyppige systemskrift gir?

 

Bekreftede deltagere

H Rødland, Chris J. Knudsen
 Ap Geir Steinar Dale
 Sp Kjartan Moi Andreassen
 MdG Eline Aresdatter Haakestad
FNB/folkets parti Cesilie Tveit
 V Fjeldstad, Ingrid Nergaard
SV Mikkel Grüner
 R Mailiss Solheim-Åkerblom
 KrF Joel Ystebø
Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights