Skip to Content
Ivar Grøneng «forstyrret trafikken unødig»

Syklist anker dom til Høyesterett

Saken er oppdatert. Ivar Grøneng ble først frifunnet, så dømt for å ha unødig forstyrret trafikken. Nå anker han saken til Høyesterett. Syklistenes Landsforening støtter avgjørelsen, og vil fortsette å bistå Grøneng faglig og nå også være med som partshjelp.

Bilde fra Borgarting lagmannsrett
Ivar Grøneng og hans forsvarer, advokatfullmektig Caroline Holst Kavli fra advokatselskapet Wiermyhr AS, under starten av behandlingen i Borgarting lagmannsrett 12. november. Foto: Roar Løkken

Oppdatering, 2. april 2020: Syklistenes Landsforening har i dag fått inn anken til Høyesterett, med John Christian Elden som advokat. Syklistenes Landsforening har gitt faglig bistand under hele rettsprosessen, inkludert med å få den inn til Høyesterett. For SLF og alle som sykler i Norge, er det en viktig avgjørelse som Høyesteretts ankeutvalg har fattet, siden dette sikrer en full behandling av lovanvendelsen under skyldspørsmålet. SLF vil nå ta aktivt del i saken som partshjelp.

Rett før julaften ble det kjent at Ivar Grøneng har valgt å anke saken mot seg til Høyesterett.

Frifinnelse og dom

Grøneng ble idømt bot for å ha unødig forstyrret trafikken, slik politiet uttrykker det, da han syklet på Mosseveien i fjor høst. Han godtok ikke boten, på bakgrunn av at det er tillatt å sykle i kollektivfelt og fordi han mente han ikke forstyrret trafikken unødig. Saken havnet derfor i tingretten.

Vil dette bety at også andre kjøretøy som forsinker annen trafikk fordi de ikke klarer å holde fartsgrensen, for eksempel moped og traktor, heretter vil oppfattes å være til unødig hinder og dermed kunne bøtelegges?

 

I tingretten ble Grøneng frifunnet, men politiet anket saken inn for lagmannsretten. Bakgrunnen for anken kom fram i ankeerklæringen, underskrevet visepolitimesteren i Oslo, som blant annet skrev: «Det er viktig for trafikksikkerheten at korrekt rettsanvendelse blir kjent. Saken er også prinsipiell idet det er svært nærliggende at nye liknende tilfeller vil oppstå.»

SLF gir faglig støtte

Syklistenes Landsforening (SLF) er enig i at korrekt rettsanvendelse er viktig, men mener at en fellende dom ville kunne skape presedens for enhver trafikant som potensielt kan skape en viss kø – og kunne gjøre det svært utydelig hvor man kan sykle lovlig. SLF har derfor gitt Grøneng faglig støtte i forkant av rettsbehandlingene både i tingretten og i lagmannsretten.

Etter frifinnelsen i tingretten vant politiet fram i ankesaken og Grøneng ble dømt i lagmannsretten. Begge dommene er avsagt under dissens. Nå har altså Grøneng anket, på bakgrunn lovanvendelsen, til Høyesterett.

SLF gir partshjelp

SLF står fremdeles på at det ikke forelå grunnlag for bot, og at dette er en svært viktig prinsipiell sak for alle som sykler. Foreningen, sammen med Norges Cykleforbund, går derfor nå videre fra kun å gi faglig bistand til Grøneng og hans advokater til å bistå som partshjelp i saken, og bidra til å hente inn ytterligere juridisk bistand for å sikre at Grønengs og norske syklister interesser blir ivaretatt.

– Evnen til å holde fartsgrensen ble fremmet som et sentralt argument for dommen i lagmannsretten. Vil dette bety at også andre kjøretøy som forsinker annen trafikk fordi de ikke klarer å holde fartsgrensen, for eksempel moped og traktor, heretter vil oppfattes å være til unødig hinder og dermed kunne bøtelegges? spør generalsekretær Morgan Andersson.

SLF vil fortsette å følge utviklingen i saken. Følg oss på Twitter og på Facebook for å holde deg oppdatert.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights