Skip to Content
SLF-tiltak i ny trafikksikkerhetplan

Slik skal syklister få det tryggere på veien

En stor økning i antall syklende skal ikke gi flere drepte eller hardt skadde syklister, framgår det av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021». — Trafikksikker tilrettelegging er viktig både med tanke på nullvisjonen og for å få flere til å sykle, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening (SLF).

Målet om at det ikke skal bli flere drepte eller hardt skadde syklister til tross for langt flere syklende vil kreve et krafttak fra myndighetene både når det gjelder bevilgninger og gjennomføring.

«Det er en ambisjon at målet om økt gang- og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister», heter det i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Ambisjonen er den samme som i Nasjonal transportplan for 2018–2029, som ble lagt fram i dag, tirsdag.

Planen omtaler mange områder som er avgjørende for å bedre trafikksikkerheten for syklister. Og Syklistenes Landsforening (SLF) har bidratt inn i arbeidet med tiltak. Noen av disse tiltakene er vi allerede i gang med å følge opp.

Fem tiltak

Her er tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 som SLF er involvert i:

  • NAF vil, i faglig samarbeid med Syklistenes Landsforening, videreføre Sikker på sykkel – et ferdighetstreningsprogram for barn mellom 10 og 12 år (4.–6. klasse).
  • Syklistenes Landsforening vil gjennom ordningen Sykkelvennlig skole bistå skolene i å gjøre det attraktivt og trafikksikkert for elevene å sykle til skolen.
  • Trygg Trafikk, NAF, Norges Cykleforbund og Syklistenes Landsforening vil etablere et samhandlingsforum for å sikre god samordning og klare ansvarsforhold mellom sykkelopplæring og ferdighetstrening på sykkel i skolen.
  • Syklistenes Landsforening vil hver høst gjennomføre den publikumsrettede kampanjen «Synlig syklist».
  • Syklistenes Landsforening vil gjennomføre sykkelkurs for kvinner med minoritetsbakgrunn og andre aktuelle målgrupper.

Alle tiltakene i planen bygger på den såkalte nullvisjonen – «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade».

– Avgjørende at politikerne nå følger opp

Målet om at det ikke skal bli flere drepte eller hardt skadde syklister til tross for langt flere syklende vil kreve et krafttak fra myndighetene både når det gjelder bevilgninger og gjennomføring.

Det er avgjørende at politikerne nå følger opp og bevilger i henhold til både nullvisjonen og målet om 8 prosent sykkelandel nasjonalt og 20 prosent sykkelandel i byene

 

– Det er avgjørende at politikerne nå følger opp og bevilger i henhold til både nullvisjonen og målet om 8 prosent sykkelandel nasjonalt og 20 prosent sykkelandel i byene. Dette er mål som politikerne selv har satt, og som krever systematisk innsats. Det som er viktig i begge henseende, er å bygge sammenhengende sykkelveinett der trafikantgruppene er i størst mulig grad er separert fra hverandre, påpeker generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

Flere tusen kilometer

Tiltaksplanen viser hvor viktig det er med riktig og tilstrekkelig tilrettelegging for sykling.

Ifølge planen vil det være «behov for tilrettelegging [for gående og syklende] fram mot 2050 på i størrelsesorden 2100 km, hvorav om lag 20 prosent gjelder oppgradering og utbe­dring av eksisterende tilbud. I Statens vegvesens handlingsprogram for 2018–2023 er det prioritert tilrettelegging for gående og syklende på om lag 260 km i tilknytning til riks­vegnettet i seksårsperioden. Av dette forventes om lag 165 km tilrettelagt i fireårsperio­den 2018-2021. […] Innsatsen i de ni byområdene hvor det er (eller vil bli) inngått bymiljø-/byvekstavtale, er ikke avklart og vil komme i tillegg til tallene i tabellen.»

Også fylkeskommuner og kommuner

Fylkeskommunene skal også tilrettelegge anslagsvis 230 km i perioden 2018–2021. Tiltaksplanen har ikke opplysninger om kommunens bidrag, men omtaler kommunenes innsats som avgjørende. Det er også lagt til grunn at en egen tilskuddsordning videreføres.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights