Skip to Content
I vår vurdering av partiprogrammene har vi sett etter både om og hvordan partiene omtaler de ni temaene i oversikten ovenfor.
Så sykkelvennlige er partiene

Syklistenes Landsforening har vurdert hvor sykkelvennlige de ulike partiprogrammene er. Gjennomgangen viser at det er store forskjeller mellom partiene når det gjelder å prioritere sykkel.

Vurderingen bak terningkastene er ikke kun basert på fargene i oversikten ovenfor, men også på en vurdering av helhet, innhold og enkeltelementer.

• MDG og Venstre: 5+
• KrF: 5
• SV: 4
• SP og Høyre: 3
• AP og Rødt: 2+
• Frp: 2

For fire år siden gjennomførte Syklistenes Landsforening samme øvelse. Den gang kom KrF på førsteplass, mens Frp og Senterpartiet havnet nederst på lista. Vi har igjen vurdert partiene. Denne gangen har vi benyttet oss av noen flere kriterier. Vi har nå sett etter både om og hvordan partiene omtaler de ni følgende temaene i sine partiprogrammer:

  • Sykkelvennlig byutvikling
  • Utbygging av sammenhengende sykkelveinett i byene
  • Utbygging av sykkelveier utenfor byene
  • Utbygging av sykkelekspressvei
  • Trafikksikkerhet for syklister
  • Tilrettelegging for barn eller skolevei
  • Økonomiske virkemidler, incentiver og støtteordninger
  • Bedre regelverk og håndbøker
  • Andre tiltak (for eksempel sykkelparkering, sykkelturisme og liknende)

Bymiljø- og byvekstavtaler har etablert seg som et hovedgrep for de største byområdene. Dette er naturlig nok noe partiene også omtaler. I vår vurdering har det imidlertid vært viktig å se på hvordan partiene har trukket frem sykkelens plass i byene, derav «Sykkelvennlig byutvikling».

Før sommeren vedtok et samlet storting Nasjonal transportplan 2018-2029 med mål om åtte prosent sykkelandel nasjonalt og 20 prosent sykkelandel i byene. Dette setter ambisjonsnivået for veksten i sykkelandel for alle partiene. Siden disse målene nå er vedtatt av Stortinget, har vi ikke vektlagt partienes omtale av dette.

Nedenfor presenterer vi resultatene sammen med en kort omtale. I tillegg kan du se videointervjuer med representanter for hvert parti der vi har spurt politikerne om temaer Syklistenes Landsforening er opptatt av.

Ulike partier samlet på bunn

Nederst på listen med terningkast 2 finner vi Frp. Partiet fremhever at de vil prioritere bygging av gang- og sykkelanlegg. Omtalen er imidlertid kort og generell. Selv om temaene som trekkes frem, for eksempel utbygging av skolevei, er viktige nok, fremstår sykkel som et marginalt og lite prioritert område for partiet.

Se intervju med Frp her:

Kun et lite skritt foran Frp, med terningkast 2+, ligger Arbeiderpartiet og Rødt. Begge er noe mer konkrete i omtalen av at sykkel skal prioriteres foran biltrafikk i byene. Men omtalen er relativt kort og lite konkret. Tre vidt forskjellige partier samler seg altså på nedre del av lista.

Se intervju med Ap her:

Se intervju med Rødt her:

Midt på treet

Høyre og Senterpartiet har samlet seg nærmere midten av terningen med terningkast 3. Omtalene om sykkel går noe lenger enn partiene nederst på lista. De er noe tydeligere vedrørende sykkelens rolle i byene og viser noen flere konkrete tiltak for sykkel, blant annet bilfrie gater, sykkelparkering og løsninger for transportsyklister.

Se intervju med Høyre her:

Se intervju med Sp her:

SV ligger alene på terningkast 4. Partiprogrammet omtaler fem av de ni temaene vi har vurdert. De viser til at sykkel skal prioriteres foran bilen i byene, blant annet ved å fjerne gateparkering. I tillegg skriver de at de ønsker å forenkle vikepliktsregelverket for syklister, belønne kommuner som satser på sykkel samt bygge sammenhengende, adskilte sykkelveier.

Se intervju med SV her:

Tre på topp

KrF, som vant kåringen for fire år siden, ligger fortsatt høyt oppe, men denne gangen topper de ikke lista med sitt terningkast 5. Partiprogrammet omtaler nær samtlige av temaene vi vurderer. Omtalen er konkret og har et variert sett av tiltak. Som eneste parti skriver de at de vil de revidere både veinormalene og veitrafikkloven for å bedre forholdene for syklister.

De vil også bygge ut sammenhengende sykkelveinett i byene, styrke tilskuddsordningen for sykkeltiltak i kommunene, styrke barnas sikkerhet og fremkommelighet og etablere mer gatelys der syklister og fotgjengere ferdes.

Se intervju med KrF her:

Øverst på lista med terningkast 5+ ligger Miljøpartiet de Grønne og Venstre. Begge vektlegger både overordnede og konkrete løsninger for syklister og presenterer et noe bredere spekter av tiltak enn KrF. Begge nevner eksempelvis utbygging av sykkelekspressveier. Miljøpartiet de Grønne skriver at «staten skal fullfinansiere sammenhengende sykkelekspressveier i byer og tettsteder».

De vil blant mye annet også innføre momsfritak på elsykkel. Venstre skriver at de vil «øke de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier». De vil også prioritere bedre sykkelløsninger i kryss og redusere hastigheten i bygater der det er vanskelig å tilrettelegge med egne sykkelanlegg.

Les også: Fysisk aktivitet kan avgjøre valget

Som KrF omtaler også disse to partiene nærmest samtlige av temaene vi vurderer. Det er derfor svært lite som skiller ambisjonene i de tre beste partiprogrammene, som tilhører KrF, MDG og Venstre.

Se intervju med MDG her:

Se intervju med Venstre her:

Fra ord til handling etter valget

Ord og handling er imidlertid to ulike ting. Riktignok har flere av partiene vist at de fra tid til annen kan prioritere sykkelsaken. Men etter valget blir også mye styrt av maktbalansen i regjeringssammensetningen og ikke minst gjennom de årlige budsjettforhandlingene.

Syklistenes Landsforening skal være der å minne partiene på hva de forpliktet seg til da de med Nasjonal transportplan vedtok et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel, med tjue prosent i byene, og at åtti prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

Les også: Folkehelsetesten – hvilket parti er sprekest?

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights