Skip to Content

Vi i SLF vil gjerne at kommunevalget skal handle om sykkel. Bor du i Stavanger og lurer på hvilket parti du skal stemme på for å fremme sykkelsaker? For å hjelpe deg til å ta et bedre informert valg 9. september, har vi gått gjennom sakslisten til Stavanger kommune i siste valgperiode.

Vi ser ikke på løfter, vi ser på hva partiene stemmer for når sakene ligger på bordet. Dette er ikke basert på et partiprogram man kan løpe fra så snart valget er over, men de siste fire årene med behandling og avstemming i Stavangers politiske utvalg. Det er målbart, etterprøvbart og basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Resultatet har vi oppsummert i grafen under.

Venstre vinner med knapp margin til Ap og MDG. Deretter er det et solid sprang ned til ordførerpartiet Høyre på fjerdeplass. KrF og SV er veldig sykkelvennlige partier, men stemmer sjeldent i sykkelsaker og kommer derfor dårligere ut enn vennligheten skulle tilsi. Helt sist finner vi ikke overraskende FNB.

Litt mer overraskende er det at en stemme på Rødt og en stemme på FrP er ca. sidestilt når det kommer til sykkeltiltak i Stavanger, men på hver sin måte — Rødt er lite involverte og FrP er lite positive.

Å stemme på sykkelvennlig politikk, er et bidrag til mindre kø, mindre trengsel på bussen, mindre luftforurensning, mindre klimagassutslipp, mindre støy og bedre helse i befolkningen. Lykke til i valget 9. september.

Partiene i Stavanger rangert for sykkelinnsats

Hva betyr søylene? Hva mener vi med “innsats”?

Innsats betyr i dette tilfellet hvordan partiet bruker sin politiske innflytelse til å få gjennom vedtak som er positivt for sykling. Et vedtak kan være å bevilge penger til bygging av sykkelvei eller å godkjenne en reguleringsplan for å bygge en sykkelvei. Politikere legger ikke asfalten selv, så en viss avstand til en fysisk sykkelvei er det fremdeles. Men uten penger og godkjente planer, gjøres det ingenting.

Et parti kan få gjennom et positivt forslag ved å stemme for det. Det kan også gjøre andre ting, som å komme med eget forslag (og stemme for det) eller å overbevise andre om å stemme for positive forslag. Sistnevnte er dessverre usynlig for oss, så det kan vi ikke basere oss på. Vi ser derfor på hvilke forslag partiene fremmer og hvilke forslag de stemmer for. Et parti med høy søyle har ofte kommet med positive forslag eller stemt for andres positive forslag. Et parti med veldig lav søyle har ofte stemt mot positive forslag eller kommet med negative forslag — eller kanskje ikke stemt så ofte i det hele tatt.

Søylene er ikke et mål på hva partiene mener om sykling. Det er mål på hvor mye partiet gjør for å endre syklisters hverdag. Et parti som synes sykling er bra, men som sjeldent eller aldri er involvert i sykkelsaker, vil ha veldig lav søyle. Det samme vil et parti som ofte er involvert i sykkelsaker, men som stemmer negativt. Disse to kan ikke skilles fra hverandre bare ved å se på grafen. Hvis du ønsker mye gjennomslag i sykkelsaker, så velger du et parti med høyest mulig søyle.

Hvordan kom vi frem til dette?

Vi har gått gjennom den offentlige sakslisten til Stavanger kommunes politiske utvalg. Sakene vi har valgt ut er saker som kan søkes opp med søkeordene “sykkel”, “sykle” eller “syklist” i tillegg til saker som vi i SLF har behandlet fordi vi er høringsinstans for plansaker på Nord-Jæren og Ryfylke. Hver sak er vurdert å være relevant for sykkel eller ikke, og hvis relevant er saken vurdert som positiv eller negativ. En sak kan omhandle mye mer enn sykkel, og da har vi fokusert på sykkeldelen.

For hver sak har vi sett på møteprotokollen og på saksvedtaket. Fra møteprotokollen vet vi hvem som var til stede (og hvilke partier de representerte) og fra vedtaket vet vi hvordan de forskjellige stemte. Vi har vurdert forslag til vedtak som enten positive, nøytrale eller negative for syklister. Stemme på positivt forslag gir +1 poeng, stemme på nøytralt forslag gir 0 poeng og stemme på negativt forslag gir -1 poeng. Ditto vil stemme mot et positivt forslag gi -1 poeng og mot et negativt forslag gi +1 poeng. Det finnes tilfeller hvor forslag består av flere deler, og da har vi av og til valgt å dele poenget i to halve. Til slutt kan det fremmes tilleggsforslag og oversendelsesforslag, som partiene kan få +/- 0,1 poeng for.

Dersom et parti ikke var representert i møtet, føres det opp blankt. Tilsvarende vil alle partier få blankt dersom saken ikke var relevant for sykkel, eller dersom forslaget man stemte for var uten praktisk effekt (f. eks. vedtak om å utsette, gå på befaring, sende på høring, ta til orientering, osv). Blanke teller ikke med videre.

Poengene som er tildelt i hver avstemming summeres opp og deles på antall avstemminger hvor partiet har vært involvert. Resultatet er en gjennomsnittlig poengsum mellom -1 og 1 som vi kan se på som en karakter på hvor sykkelvennlig partiet stemmer. For å balansere sykkelvennligheten, har vi tatt antall avstemminger hvor partiet er representert og delt på antall avstemminger totalt. Dette gir oss et tall mellom 0 og 1 og en karakter på hvor involvert partiet er i sykkelsaker. Disse to karakterene ganges til slutt sammen. Resultatet er tallet vi bruker til å lage grafen.

Last ned saksunderlaget og beregningene her

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights