Skip to Content
Den store, nasjonale brukerundersøkelsen i 2022

Sykkelundersøkelsen

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, og grunnlag for kåringen av Norges beste sykkelby.


Nå er det syklistenes tur til å bli hørt!

Den 12. september kårer vi Norges beste sykkelby

Årets undersøkelse er nå stengd og den 12. september tilkjennegir vi Norges beste sykkelby. Men du som sykler jevnlig i Norge kan registrere deg her for å få tilsendt undersøkelser om sykling et par ganger i året og bli med i neste kåring.

Fakta om undersøkelsen

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan personer som sykler jevnlig opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen, som var åpen sommeren 2022, vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby; kommunen med de mest fornøyde syklistene. Resultatene vil bli annonsert den 12. september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar. Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby. Senest, i 2018, vant Kristiansand (2020 ble det ikke noe på grunn av pandemien).

Metodikk

Sykkelundersøkelsen 2022 var en digital og anonym brukerundersøkelse, som var tilgenglig online mellom 1. juni – 10. august 2022 og åpen for alle som sykler jevnlig. 8 000 svarte. Respondentene tok stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i. Kommuner med tilstrekkelig antall svar blir med i rangeringen og får en egen kommunerapport:

Over 200 000 innbyggere ≥200 svar
100 000 – 200 000 ≥100 svar
50 000 – 100 000 ≥75 svar
20 000 – 50 000 ≥50 svar
Under 20 000 ≥25 svar

Kommunerne blir rangert etter seks områder: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet, og sykkelens prioritering i kommunen. Poengsettingen baseres på at respondentene har svart på en fempunktskala:

Helt uenig = 1
Uenig = 2
Verken eller = 3
Enig = 4
Helt enig = 5
Vet ikke = –

Hver kommune får en gjennomsnittlig verdi av alle svarene i hver kategori, og middelverdien av de seks kategoriene blir kommunens totale poeng. Jo høyere poeng, jo mer fornøyde er de som sykler med tilretteleggingen. For å legge til rette for sammenligning mellom kommuner av samme størelse deles kommunene inn i tre grupper:

Store kommuner: Over 50 000 innbyggere
Mellomstore kommuner: Fra 20 000 til 50 000 innbyggere
Små kommuner: Under 20 000 innbyggere

Spørsmålene som ble besvart i 2022
Ta stilling til hvordan din kommune står seg i forhold til følgende påstander:

Generell tilfredshet
1. Min kommune er generelt sett en god sykkelkommune
2. Jeg vil anbefale andre å sykle i min kommune

Trygghet
3. Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune
4. Det er trygt for barn å sykle i min kommune

Sikkerhet
5. Syklende har egne arealer som er separert fra andre trafikantgrupper
6. Når jeg må dele arealer med motorkjøretøy er trafikkmengden og fartsgrensen lav
7. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren
8. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren
9. Sykkelveinettet har tilstrekkelig med veilys
10. Syklister ledes tydelig og trygt forbi byggeplasser

Fremkommelighet
11. Sykkelrutene tar den strakest mulige veien
12. Sykkelrutene er godt skiltet
13. Kryss og trafikklys er utformet for å gi syklister prioritet og forkjørsrett
14. Sykkelveiene er brede nok
15. Sykkelveiene har ingen faste hindringer (f.eks. stolper, bommer, kantstein og lignende)
16. Kjøretøy, varer, byggematerialer, og lignende blokkerer sjelden sykkelveiene

Tilgjengelighet
17. Min kommune har et utvidet nett av sammenhengende sykkelveier
18. Det finnes tilstrekkelig med sikre sykkelparkeringer hvor jeg ønsker å parkere
19. I min kommune finnes det en god ordning for leiesykler/bysykler
20. Det er enkelt å ta med sykkelen på kollektivtransport i min kommune
21. Når jeg sykler i min kommune så er underlaget jevnt og komfortabelt å sykle på og fritt for sølepytter
22. Jeg setter pris på miljøet rundt sykkelrutene og synes den er tiltalende

Sykkelens prioritering i kommunen
23. Det blir bedre og bedre å sykle i min kommune
24. Sykling gis tilstrekkelig med prioritet i planlegging av infrastruktur i min kommune
25. Det er lett å melde om feil og hindrer eller problem (som hull i veien, farlige kryss, osv.) til min kommune
26. Når det rapporteres inn feilmeldinger eller hindringer for sykkeltrafikken setter kommunen raskt i verk tiltak
27. Det finnes god informasjon om sykling og sykkelruter i kommunen
28. Min kommune gir sykkelfremmende økonomiske insentiv til privatpersoner og bedrifter

Historikk
Kåringen av Norges beste sykkelby

Brukerundersøkelsen "Syklist i egen by" ble gjennomført annethvert år 2008-2018. Senest, i 2018, svarte medlemmer i Syklistenes Landsforening på elleve spørsmål. I tillegg ble de ti beste kommunene analysert i forhold til syv objektive variabler om sykkelfremmende arbeid og infrastruktur.

Utvikling i 2022 og 2023
I 2022 byter undersøkelsen navn og Syklistforeningen utvikler metodikken med flere og bedre spørsmål, med formål å samle verdifull data om syklingen i Norge. Kommuner med tilstrekkelig antall respondenter får en egen, detaljert innsiktsrapport om sykkeltilfredshet i den aktuelle kommunen.

Foreløpig plan er at i 2023 gi kommuner mulighet til å delta i en detaljert benchmarking-undersøkelse om det sykkelfremmende arbeidet, med objektive data.

Resultat 2018

Resultatet av kåringen i 2018, med forrige plassering (2016) i parentes:

1       Kristiansand   (2)
2       Lillestrøm   (1)
3       Stavanger   (5)
4       Kongsberg   (3)
5       Trondheim   (7)
6       Arendal   (8)
7       Asker   (9)
8       Sandnes   (13)
9       Tønsberg   (12)
10     Lillehammer   (11)
11     Larvik   (15)
12     Porsgrunn   (6)
13     Molde   (25)
14     Oslo   (16)
15     Hamar   (4)
15     Fredrikstad   (16)
17     Drammen   (14)
17     Sandefjord   (16)
19     Sandvika   (16)
20     Kolbotn   (21)
21     Mandal   (20)
22     Skien   (10)
23     Bergen   (25)
24     Tromsø   (22)
25     Haugesund   (28)
26     Bodø   (23)
27     Sarpsborg   (24)
27     Hønefoss   (27)
29     Moss   (29)
30     Ålesund   (30)

Les også: Kristiansand kåret til beste sykkelby

Alle tidligere vinnere:
2018: Kristiansand
2016: Lillestrøm
2014: Lillestrøm
2012: Lillestrøm
2010: Lillestrøm
2008: Lillestrøm

Vil du bli med i Sykkelpanelet?

Syklistenes Landsforening gjør nå en unik satsning for å få økt kunnskap om sykkelforholdene. Vi oppretter derfor et undersøkelsespanel som fokuserer på opplevelsen til deg som sykler jevnlig i Norge. Resultatene vil hjelpe kommuner og myndigheter med å legge bedre til rette for sykling. Registrer deg her for å få tilsendt undersøkelser om sykling et par ganger i året.

Kontakt

Emil Rensvala, fagsjef, tfn. 41213484, emil@syklistforeningen.no

Back to top
Verified by MonsterInsights