Skip to Content
Syklistenes Landsforening Trondheim

Arbeidsprogram og vedtekter


Vedtekter for SLF Trondheim

Lokallaget er opprettet i tråd med §§ 20-21 i SLFs vedtekter.

 1. Lokallagets navn er «Syklistenes Landsforening i Trondheim». Offisiell kortform er «SLF Trondheim». I dagligtale omtales lokallaget som «Syklistene Trondheim».
 2. Lokallaget ivaretar foreningens arbeid i sitt område.
 3. Lokallaget avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, lokallagets årsmelding og evt. regnskap oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet.
 4. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på lokallagets årsmøte.
  Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer
 5. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
  • Styrets beretning.
  • Regnskap.
  • Arbeidsprogram.
  • Valg av styre, leder, valgkomité, og ved behov kasserer og revisor.
  • Saker som fremlegges av styret eller medlemmer.
 6. Lokallagets styre består av leder og minst to øvrige styremedlemmer.
 7. Avtaler hvor lokallaget er part, som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFs sekretariat.
 8. Endringer i lokallagets vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for
  godkjenning.
 9. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøte. Ved oppløsning tilfaller lokallagets
  eiendeler SLF.
 10. Vedtatt på stiftelsesmøtet for SLF Trondheim 29. april 2009, siste gang endret 11. mai 2016

Last ned vedtektene i PDF-format her.

Arbeidsprogram SLF Trondheim

Back to top