Skip to Content
Digital sykkelkonferanse 2020

Digitalt program

Den normale sykkelkonferansen utgår i år, men vi setter opp en mindre, digital konferanse, med mange av de samme foredragsholderne. Meld deg på her.


09.45-10.00: Velkommen og åpning av konferansen v/styreleder SLF Baard Amundsen

10.00-11.30: Plenumsesjon

10.00-10.30: How to use the Public Health imperative to deliver sustained improvements to streets for cycling v/director Healthy Streets London Lucy Saunders (engelsk)

10.30-11.00: Collisions and near-collisions: risk factors and mitigation v/Reader for Transportation at University of Westminster Rachel Aldred (engelsk)

11.00-11.30: Hvilke tiltak gjøres i Danmark og spesielt København v/direktør Cyclistforbundet i Danmark Klaus Bondam (engelsk)

12.00-14.00: Parallellsesjoner

Rom 1: Hvordan sikre smittefri og effektiv mobilitet

12.00: Sykling før og etter krisen sett fra den europeiske sykkelorganisasjonen v/ECF’s co-CEO Morten Kabell (engelsk)

12.30: Hvordan vil Ruter ivareta en effektiv og smittefri kollektivtrafikk i tiden fremover v/markedsdirektør Ruter Ellen Rogde

13.00: Hvor ble Oslo kommune ved Bymiljøetaten av da koronaepidemien kom til Oslo og hvor er de nå v/direktør Mobilitetsdiv. Oslo kommune Rune Gjøs

13.30: Smittefri og effektiv mobilitet sett fra Stortinget v/samferdselspolitiker Stortinget Helge Orten

Rom 2: Hverdagsaktivitet som forsvar mot fremtidige helsetrusler

12.00: Helsegevinst ved elsykling – går vinningen opp i spinningen v/fastlege og forsker ved Universitetet i Bergen Stian Lobben

12.30: 10 gode koronaråd for sykkelvennlige arbeidsplasser v/SLF-ansatt Lotte Frost

13.00: Hverdagsaktivitet som forsvar mot fremtidige helsetrusler v/seniorrådgiver Helsedirektoratet Olov Belander

Rom 3: Hvordan skal reiselivet reise seg – rom for å tenke nytt?

12.00: Norge som sykkeldestinasjon – muligheter og utfordringer v/fagspesialist for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge Haaken Christensen

12.30: The potential of cycling tourism after the corona crisis v/Head of Tourism ADFC Louise Böhler (engelsk)

13.00: Turisme lokalt v/mobilitetsrådgiver for Innlandet fylkeskommune Marit Espeland

13.30: Sykkelturisme i SLF – norsk/svensk grenseprosjekt, rutesjekk og grønne sykkelruter v/SLF-ansatt Liv Jorstad Paulsen

Rom 4: Hva må gjøres på infrastruktur for å sikre smittefri mobilitet?

12.00: Pop-up Infrastructure around the world v/University of Carolina Tabitha Combs (engelsk)

12.30: Vegnormaler og regelverk i koronaens tid v/seniorrådgiver i AsplanViak Trond Berget

13.00: Hvordan vise vei for syklister v/forsker Transportøkonomisk Institutt Aslak Fyhri

13.30: Status og siste nytt fra sykkelpilotprosjektet v/seniorrådgiver Statens Vegvesen Bente Fuglseth

 

14.00: Konferansen slutter

Meld deg på her.

 

English

Digital Cycling Conference

POST-CORONA MOBILITY

This years National Cycling Conference in Stavanger unfortunately had to be cancelled, but hopefully we will be back in 2021. While we’re waiting – let’s meet at The Digital Cycling Conference!

As societies return to normality, how will mobility look on the other end of Corona? How can we ensure healthy, sustainable, effective and contagion-free mobility? We explore these subjects along with experts in the field in our upcoming webinar.

Tuesday 26th of May 2020: Time 09.45-14.00 ECT  

 

PROGRAM (minor adjustments may occur):

09.45-10.00: Welcome and opening of the conference v/ Chairman of the Norwegian Cyclists’s Association Baard Amundsen

10.00-11.30: Plenumsessions

10.00-10.30: How to use the Public Health imperative to deliver sustained improvements to streets for cycling  v/director Healthy Streets London Lucy Saunders(english)

10.30-11.00: Collisions and near-collisions: risk factors and mitigation v/Reader for Transportation at University of Westminster Rachel Aldred(english)

11.00-11.30: What is done in Denmark and especially in Copenhagen v/director Cyclistforbundet in Denmark Klaus Bondam

12.00-14.00: Parallell Sessions

Room 1: How to ensure contagion-free and effective mobility

12.00: Cycling before and after the crise as seen from the european cycling organization v/ECF’s co-CEO Morten Kabell

12.30: How will Ruter ensure effective and contagion-free public transportation going forward v/Marketing Director RuterEllen Rogde

13.00: What happened in Oslo when the Corona epidemic hit Oslo and where are we now!  v/direktør Mobilitetsdiv. Oslo kommune Rune Gjøs

13.30: Contationg-free and effective mobility from the Parliament v/polititian in transportation  the Norwegian Parliament Helge Orten

 

Room 2: Everyday-activity as a defence towards future health-treats

12.00: Health gain and electical bikes v/MP and researcher at University in Bergen, Stian Lobben

12.30: 10 great Corona advices for bikefriendly workplaces v/SLF-employee Lotte Frost

13.00: Everyday-activity as a defence towards future health-treats v/Senior Advisor Helsedirektoratet Olov Belander

 

Room 3: How will the travel-business get back – time for new thoughts?

12.00: Norway as bike destination – possiblities and challenges v/expert on Nature and Travel at Innovasjon Norge Haaken Christensen

12.30: The potential of cycling tourism after the corona crisis v/Head of Tourism ADFC Louise Böhler (english)

13.00: Local tourism v/Mobility Counsler at Innlandet fylkeskommune Marit Espeland

13.30: Cycling Tourism at SLF – norwegian/swedish borderproject, Route-check project and Green Bike Routes v/SLF-employee Liv Jorstad Paulsen

 

Room 4: What needs to be done on infrastructure to ensure contagion-free mobility?

12.00: Pop-up Infrastructure around the world v/University of Carolina Tabitha Combs (english)

12.30: Rules and regulations in the time of Corona v/Senior Advisor at AsplanViak Trond Berget

13.00: How to show the way for cyclists v/scientist Transportøkonomisk Institutt Aslak Fyhri

13.30: Status and latest news from the cycling project v/senior advisor Statens Vegvesen Bente Fuglseth

 

14.00: Conference ending

Klick here to registrate!

Back to top
Verified by MonsterInsights