Skip to Content

Vår politikk

Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig forening for hverdagssyklistene – og er syklistenes talerør inn mot myndighetene. Vi arbeider for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Derfor jobber vi aktivt for at det skal bygges ut et sammenhengende sykkelveinett som er mest mulig adskilt fra andre trafikanter. Med god infrastruktur er det også lettere å bygge en god sykkelkultur. På denne siden finner du informasjon om vår nasjonale sykkelpolitikk og vårt politiske arbeid.


Politisk plattform

Syklistenes Landsforening har utarbeidet en politisk plattform som ble behandlet og vedtatt på landsmøtet i oktober 2017.

Hovedlinjer i vårt politiske arbeid:

  • Sykkeltilrettelegging må prioriteres langt sterkere i offentlige budsjetter.
  • Det må etableres sammenhengende sykkelveinett i alle byer, med separering av trafikantgruppene så langt det er mulig.
  • Sykkelanlegg skal ivareta opplevd trygghet, fremkommelighet, attraktivitet og trafikksikkerhet for alle syklister.
  • Det må være mulig å sykle på en effektiv og trafikksikker måte mellom alle destinasjoner i Norge.
  • Sykkelulykkene må reduseres

Sykkelpolitisk plattform for Syklistenes Landsforening kan leses i sin helhet her.

Høringssvar

Syklistenes Landsforening uttaler seg om en rekke forhold med tilknytning til sykling og sykkeltilrettelegging, særlig ved forslag om lov- og forskriftsendringer og ved framleggelse av stortingsmeldinger. Nedenfor finner du lenker til et utvalg av høringssvar som Syklistenes Landsforening sentralt har gitt i 2017 og 2018. I tillegg følger flere av våre lokallag aktivt opp lokale forhold, som for eksempel reguleringsplaner, i sitt område.

 

2019

2018

Innspill til folkehelsemeldingen. Les mer.

Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Les mer.

Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen. Les mer.

Forslag om forbud for syklende og gående i E136 Innfjordstunnelen i Rauma kommune. Les mer.

Forslag om forbud for syklende i Fv. 62 Øksendalstunnelen i Sunndal kommune. Les mer.

Forslag om forbud for syklende i Fv. 61 Hareidporten i Hareid kommune. Les mer.

Forslag om forbud for syklende i E39 Blindheimstunnelen og Moatunnelen. Les mer.

Rapport om regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Les mer. 

Representantforslag 126S – Mindre helseskadelig nærmiljø i byområder. Les mer. 

1) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid 2) Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 Les mer. 

Forslag til endringer i bilansvarsloven. Les mer.

 

 

2017

Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023. Les mer.

l Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Les mer.

Innspill til Buskerudbypakke 2. Les mer.

Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Les mer.

Brev til samferdselsministeren – forslag til formuleringer i nasjonal transportplan om sykling i byvekstavtalene. Les mer.

Forslag til nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarslovgivningen. Les mer.

Forslag til Håndbok N100 Veg- og gateutforming. Les mer.

Forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy.  Les mer.

Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg. Les mer.

Høringsuttalelse til forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17). Les mer.

Meld. St. 40 (2015–2016)Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering. Les mer.

Forslag til endringar i veglova § 27 og vegtrafikkloven § 7a. Les mer.

 

Les mer om trafikk og politikk

Back to top