Skip to Content

Trafikkregler for syklister

Som syklende må du vite hvor du har lov til å sykle, hvor du ikke kan sykle, og hvordan du skal opptre på forskjellige typer veier. Vi har samlet informasjon om de viktigste reglene i lovverket som gjelder for deg som sykler.


Hvor du kan sykle

Du kan i utgangspunktet sykle over alt, så lenge du sykler med kjøreretningen og følger skiltingen. Det er forbudt å sykle på motorvei eller når skiltet «Forbudt for syklende» er satt opp. Der er forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom det ikke er tillatt spesielt ved skilt.

Sykle i kjørebanen

I tilfelle det mangler adskilt sykkelveg, kan du sykle i kjørebanen. Da gjelder de samme reglene og skiltene som for andre kjøretøy. Du må for eksempel stoppe på rødt lys, overholde fartsgrensen og overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt.

Noen særskilte regler for syklende som skiller seg fra bilfører er at:

  • Syklende kan kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy (enn sykkel og liten elektrisk motorvogn)
  • Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er hensiktsmessig, da med vikeplikt for annen trafikant
  • Det er lov å sykle på vegens høyre skulder
  • Du får sykle i kollektivfelt og sambruksfelt
  • Kjørende som vil svinge har vikeplikt for syklende som skal rett fram på kjørebanen eller vegens skulder.

Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom hen leier sykkel.

Sykkelfelt

Et sykkelfelt er et kjørefelt som som bare er til for syklende og og førere av liten elektrisk motorvogn. Fordi et sykkelfelt er et kjørefelt gjelder samme regler som ved all sykling i kjørebane. Du er ikke pålagt å bruke sykkelfeltet dersom det finnes, og kan for eksempel plasere deg nær midten av kjørebanen før venstresving når det er hensiktsmessig. Det er kun lov å bruke sykkelfeltet på høyre side av veien – det er med andre ord kun tillatt å sykle i én retning i sykkelfeltet.

Sykkelveg

Sykkelveg er veg som er bestemt for syklende, og gang- og sykkelveg for kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Her er det viktig å ta hensyn og tilpasse farten din til situasjonen for å unngå uhell, da du ofte deler vegen med fotgjengere.

Trafikkreglene angir at syklende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Et unntak er kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område, som har vikeplikt for deg som sykler. Trafikklyssignal, trafikkskilt og vegoppmerking gjelder foran trafikkreglene, og det gjør at enkelte kryss kan være regulert slik at trafikant på kryssende veg har vikeplikt mot syklende på sykkelveg.

Sykle på gangveg, fortau og gangfelt

Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.

Syklende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen. Et unntak er kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område, som har vikeplikt for deg som sykler. Om du triller sykkelen telles du som gående, og da har kjørende vikeplikt for deg ved gangfelt.

Kjørende som vil svinge inn over fortau har vikeplikt for syklende som ferdes på fortauet.

Sykle på gågate og gatetun

På gågate eller gatetun må det ikke sykles fortere enn i gangfart. Når du sykler ut fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område, har du vikeplikt for annen trafikant.

Parkering

Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe. Det er forbudt for andre kjøretøy enn sykkel og liten elektrisk motorvogn å stanse på slike plasser.

Ikke medlem enda?
Bli medlem – klikk her 

Lovpålagt adferd og utstyr

Grunnen for all trafikk er ifølge Vegtrafikklovens §3 at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Tegn

Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.

Krav på sykkelen

Sykkelen er et kjøretøy som drives frem ved trå- eller veivanordning. Her inngår ikke kjøretøy som bare er beregnet for lek. Som sykkel regnes også slike kjøretøy som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW og som gir assistanse inntil 25 km/t. Det tillates at kjøretøyet har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t. Sykkelen skal ha minst to separate bremser som virker på forhjulet respektive bakhjulet.

Sykkel skal ha ringeklokke. Den skal ha rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sider av pedaler eller pedalarmer. I mørker eller i usiktbart vær skal sykkelen ha lykt som gir gult eller hvitt lys foran og rødt bak. Lyktene skal være festet til sykkelen, kunne sees tydelig i en avstand på 300 m og i tilfelle de gir blinkende lys skal de blinke med minst 120 blink pr. minutt.

Antall personer

Sykler får kun brukes av så mange personer og maksimal vekt som den er bygget for. Det gjelder også tilhengere. Inntil to barn under seks år eller ett barn under 10 år kan transporteres på en sykkel. I tilfelle en tilhenger benyttes så er det bare lov å transportere ett barn under 10 år på selve sykkelen. I en sykkeltilhenger er det lov å transportere inntil to barn under seks år eller én person over seks år.

 

Vi jobber for bedre vilkår for deg som sykler
Bli medlem – klikk her 

Nyttige linker:

Back to top
Verified by MonsterInsights