Skip to Content

Sammen skaper vi endring

Sammen med våre medlemmer jobber vi for at du og alle syklister skal få best mulig vilkår, slik at du kan sykle trygt og sikkert der du bor. En viktig del av arbeidet vårt er samtidig å trygge barn og unge i å ta i bruk sykkelen slik at de kan oppleve sykkelglede i hverdagen. Dette er noe av det har vi fått til.


Sykkeltilrettelegging og politikk

Etablering av Nasjonal sykkelstrategi
Vi har fått gjennomslag for en nasjonal sykkelstrategi med mål om 8 prosent sykkelandel i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Dette ble videreført i de påfølgende transportplanene, sammen med nullvekstmål for personbiltrafikken og mål om 20 prosent sykkelandel i de større byområdene.

Nasjonal veileder for sykkelveinspeksjoner
Vi har fått gjennomslag for en nasjonal veileder for sykkelveinspeksjoner.

Opprettelse av tilskuddsordning
Vi har fått gjennomslag for opprettelse av en tilskuddsordning (belønningsordning) for hvor kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til sykkeltiltak.

Forskriftsendring om sykling til skolen
Vi har gått igjennom en forskriftsendring som fører til at skoleledelsen ikke lenger kan nekte barn å sykle til skolen. Foreldre skal kunne ta den avgjørelsen selv.

Elsykkelstøtte
Oslo kommune etablerte elsykkelstøtte i 2015, etter forslag fra Syklistenes Landsforening og andre organisasjoner. Støtten bidro til å senke barrieren for å skaffe seg elsykkel. Ordningen var en suksess, og fungerte også som inspirasjon til en nasjonal tilskuddsordning i Sverige. Flere norske kommuner har følgt etter.

Opphøyde sykkelfelt
Vi har presset på Statens Vegvesen slik at «opphøyde sykkelfelt», altså enveisregulert sykkelvei med fortau, har blitt en normert løsning i Norge.

Omklassifisering av elsparkesykkel
Vi har fått gjennomslag for at elsparkesykkel omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, slik at syklister ikke har blitt berørt av innstramminger i regelverket.

Elsykkel tillatt i utmark
Syklistenes Landsforening har arbeidet for at elsykkel i størst mulig grad skal likestilles med tråsykkel i alle lovverk. I 2017 ble det, med visse forbehold, tillatt å sykle på elsykkel i utmark.

Prosjekter og opplæring

Sykkelvennlig arbeidsplass
Vi har etablert Sykkelvennlig arbeidsplass, en tjeneste som skal bidra til at flere ansatte i norske virksomheter enkelt skal kunne transportere seg aktive til arbeid. Ved inngangen til 2022 er over 150 virksomheter med rundt 50 000 ansatte med i den nasjonale rådgivning- og sertifiseringstjenesten.

Sykkelvennlig skole
Sammen med Ungt entreprenørskap har vi gjennomført Sykkelvennlig skole på grunnskoler i Østfold, Buskerud og Finnmark i perioden 2016-2018. Elevene fikk selv være med å definere barrierer og løsninger for å sikre at flere elever sykler til skolen.

Norges største gå- og syklekampanje
Miljøagentene og Syklistenes Landsforening har startet samarbeidsprosjektet «Beintøft» , Norges største gå- og syklekampanje rettet mot elever i barneskolen. Over 50 000 elever har deltatt i prosjektet.

Sykkeldyktig.no
Sammen med Trygg Trafikk og NAF har vi opprettet Sykkeldyktig.no, en sykkelopplæringsportalen for lærere og elever. I 2022 har over 300 kommuner og 1500 skoler tatt i bruk portalen.

Hjertesoneprosjektet
Sammen med en rekke andre organisasjoner har vi opprettet Hjertesoneprosjektet, et prosjekt som skal bidra til at flere barn går og sykler til skolen, i stedet for å bli kjørt. I 2022 er nærmere 200 skoler og 50 000 barn med i prosjektet.

Sykkelkartlegging og tursykling

Rutekartlegging
Vi har kartlagt nærmere 70 stressfrie, «grønne sykkelruter» i de ni største byområdene i Norge. Formålet er å gi innbyggere økt trygghet på vei til arbeid eller andre gjøremål, samtidig som man kan oppleve det bynære friluftslivet fra sykkelsetet. Samtidig har vi kartlagt nasjonale ruter og stjernemerkede ruter som er familievennlige.

Sykkelglede

Gjennom 76 års arbeid for syklistene har vi jobbet for at det skal bli bedre, tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som transportmiddel. Undersøkelser viser at arbeidet gir resultater. Til tross for at mange fortsatt opplever det utrygt å sykle i sin kommune, mener hele 44 prosent av den norske befolkningen at det blir stadig bedre tilrettelagt for sykkel der de bor. Mange mener også at det er nesten like godt tilrettelagt for å sykle til jobb/skole som det er å ta kollektivtransport. Vi skal fortsette å arbeid for bedre vilkår for syklistene, både nasjonalt og lokalt. 

Back to top
Verified by MonsterInsights