Skip to Content

Vedtekter for Syklistenes Landsforening


Navn og formål

§1. Foreningens navn er Syklistenes Landsforening. SLF er offisiell forkortning av foreningens navn. I dagligtale omtales foreningen som Syklistene.

§2. Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig landsomfattende forening.

§3. Formål. Syklistenes Landsforening (SLF) er syklistenes interesseorganisasjon. SLF arbeider for å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel.

Medlemmer

§4.Medlemmer av foreningen er:

1) Personer som betaler medlemskontingent. Landsmøtet fastsetter ordinær kontingent. Hovedstyret kan fastsette rabatter for kampanjer og spesielle grupper.

2) Foreninger, organisasjoner og firmaer som ønsker å støtte foreningens arbeid, kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemmer får ikke de personlige medlemsfordeler som er knyttet til individuelle medlemskap.

3) Æresmedlemmer som velges på landsmøtet etter innstilling av hovedstyret.

Landsmøtet

§5. Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Foreningens arbeidsår følger kalenderåret. Det holdes landsmøte innen utgangen av november måned hvert annet år.

§6. Landsmøtets delegater består av foreningens hovedstyre og delegater valgt av foreningens lokale lag og lokale kontakter. Delegater fra lokale lag velges i forhold til medlemstallet i de respektive kommuner således:

1) Lokale lag med inntil 500 medlemmer kan velge 2 delegater til landsmøtet.

2) Lokale lag med flere enn 500 medlemmer kan velge 3 delegater.

Hver delegat har én stemme på landsmøtet.

§7. Alle medlemmer av foreningen som er påmeldt innen fristen har møte- og talerett på landsmøtet.

§8. Skriftlig innkalling med saksliste sendes lokale lag og lokale kontakter senest 2 måneder før landsmøtet. Landsmøtet kunngjøres i relevante kanaler. Sakspapirene sendes landsmøtedelegatene seinest 2 uker før landsmøtet. Andre medlemmer som ønsker det kan få sakspapirene tilsendt.

§9. Beslutninger på landsmøtet fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§10. Landsmøtets oppgaver:

– Behandle hovedstyrets beretning for de to foregående arbeidsår.

– Behandle årsregnskap for de to foregående arbeidsår.

– Behandle hovedstyrets forslag til mål, strategiske valg og sykkelpolitikk for de to neste arbeidsår, samt fastsettelse av kontingent.

– Vedta tilskudd til lokale lag.

Vedtekter for Syklistenes Landsforening

– Vedta hovedstyrets godtgjørelse.

– Orienteres om status for SLFs arbeid og økonomi for inneværende arbeidsår.

– Behandle saker fra hovedstyret og fra lokale lag innsendt senest 4 uker før landsmøtet.

– Velge • seks hovedstyremedlemmer, hvor av minst to fra hvert kjønn. • blant hovedstyremedlemmene, foreningens leder og nestleder.

• to varamedlemmer til hovedstyret.• en valgkomite bestående av 2- 4 personer.

§11. Vedtak kan bare fattes i saker som er oppført på dagsorden og medtatt i sakspapirene.

§12. Ekstraordinært landsmøte innkalles av hovedstyret når hovedstyret finner det nødvendig eller når minst 3 lokale lag inngir skriftlig krav om dette.

Hovedstyret

§13. Hovedstyret er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene.

§14. I tillegg til de landsmøtevalgte hovedstyremedlemmer, velger de ansatte i sekretariatet en av de ansatte som hovedstyremedlem.

§15. Hovedstyret har det overordnede økonomiske ansvar, og vedtar SLFs årsbudsjetter.

§16. Hovedstyret velger foreningens revisor.

§17. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 hovedstyremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme.

§18. Hovedstyret tilsetter generalsekretær og fastsetter generalsekretærs lønn. Generalsekretær tilsetter øvrig personale.

§19. Foreningens generalsekretær har prokura.

Lokalt arbeid.

§20. Det kan på lokalt eller sentralt initiativ etableres lokale lag som omfatter én eller flere kommuner innenfor samme region. Hovedstyret godkjenner opprettelse av lokallag.

§21. Landsmøtet fastsetter basis vedtektsnorm for lokale lag.

§22. I kommuner uten lokalt lag kan hovedstyret godkjenne et medlem av foreningen som foreningens lokalkontakt.

Vedtektsendring

§23. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet. Forslag til vedtektsendring må være medtatt i sakspapirene til landsmøtet.

Oppløsning

§24. Foreningens oppløsning kan bare besluttes av landsmøtet. Slikt vedtak fattes med 3/4 flertall i to påfølgende landsmøter med minimum 3 måneders mellomrom. Begge innkalles med minimum 3 måneders varsel.

§25. Landsmøtet beslutter i tilfelle oppløsning disponeringen av foreningens midler.

 

Vedtatt på konstituerende årsmøte 16. juni 1947. Endret siste gang 18.10.2015.

 

Back to top