Skip to Content

Ålesund og omegn

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Ålesund. SLFs lokallag Ålesund og omegn ble stiftet den 20. mai 2021.


ÅPENT BREV

Dato:    21. oktober 2021
Fra
:       Syklistenes Landsforening Lokallag Ålesund og omegn
Til:         Ålesund kommune, Giske kommune og Sula kommune

Høringsuttalelse til Offentlig ettersyn av
Plan for areal, klima og transport (PAKT)

  • PAKT bør brukes som plattform for å utvikle en egen standard for sykkelinfrastruktur.
  • Sykkel må få en egen seksjon i planen. Syklister må anses som en egen trafikantgruppe med egne interesser.
  • Det må bygges et sammenhengende høykvalitets sykkelnett adskilt fra andre trafikanter. Det må være tilrettelagt for snittfart på 30 km/t på lengre strekninger. Sykkelnettet bør legges i grøntområder og langs vann.
  • Det må bygges sykkelvei i tettbygde områder. Gi plass til sykkel ved å gjøre gater enveiskjørte, sette ned fartsgrensen, fjerne hindringer og begrense gateparkering.
  • Det må bygges sykkelvei mellom tettsteder for aktive pendlere, turister og lokale sykkeltur muligheter.
  • Det må stilles krav til transportselskaper om å tilrettelegge for sykkel. Både båt og buss må ha gode løsninger for å bringe sykkel med om bord. Det må bygges sykkelparkering på sentrale holdeplasser med enkle servicestasjoner i nærheten av matbutikk.
  • Det må stilles krav til sykkelfasiliteter i alle byggeprosjekter, slik som dusj, garderobe og sykkelparkering.
  • Bruk planene til kommunens sykkelkoordinator, slik at hele trafikkveksten kan bestå av gående, syklende og kollektivtransport. Bygg sykkelvei og nå Stortingets mål om 20% sykkelandel i store byer.

————————————————ARTIKKEL SLUTT————————————————

 

Nedslagsfeltet for laget er Ålesund, Sula og Giske.

For styremedlemmene blir det viktig å konkretisere satsingen gjennom Bypakke Ålesund, der arbeidet starter opp i 2021. Major oppfordrer folk i distriktet til å melde seg inn og på den måten støtte opp under sykkelarbeidet. – Blir vi flere, får vi mer slagkraft!

Velkommen til å bli med!

Kontaktinformasjon

Pierre Major (styreleder), tlf. 94035960, alesund@syklistforeningen.no

 

Lokallagsnytt:

Back to top