Skip to Content

Skattepolitikk som fremmer sykling

Alle skal ha like muligheter til å eie og bruke en sykkel, uavhengig av økonomisk situasjon. Det å bruke sykkelen som transportmiddel er en gevinst både for det enkelte mennesket, men også for samfunnet. For at det skal bli enklere å være aktiv i hverdagen trenger vi økonomiske incentiver som kan bidra til nye vaner, og helse- og klimaeffekter.


Penger
Vi trenger en rettferdig skattepolitikk som tar hensyn til aldersgrupper, funksjonsnivå og sosioøkonomiske forskjeller. Foto: Unsplash

Tilretteleggingen av sammenhengende sykkelnett og trygge trafikkmiljøer er viktige langsiktige verktøy for å få flere til å bruke sykkelen som transportmiddel i hverdagen. Samtidig trenger vi kortsiktige tiltak i form av en proaktiv skattepolitikk, som bidrar til å forbedre folkehelsen og øke bærekraften her og nå.

Vi jobber for bedre vilkår for syklistene

Syklistenes Landsforening jobber for at staten bidrar til å øke sykkelens konkurransekraft gjennom en aktiv skattepolitikk og gode incentivordninger. Vi jobber for at

  • det skal bli billigere å kjøpe elsykkel gjennom fjerning av moms
  • det skal bli billigere å reparere alle sykler gjennom fjerning av moms
  • det innføres en støtteordning for kjøp av el-lastesykler og elsykler som et alternativ til privatbil
  • det innføres støtteordninger for sykkel og sykkelutstyr på arbeidsplassen, på lik linje med støtteordninger for treningssentre
  • det innføres skattefri sykkelgodtgjørelse for bruk av sykkel i tjenestearbeid, på lik linje med bilgodtgjørelse
  • det innføres gode incentivordninger i kommuner og fylker, og at flere arbeidsgivere gjør det attraktivt å velge sykkelen

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Urettferdig skattepolitikk
Skattepolitikken fremmer i dag elbil, elmotorsykkel og elmoped. Så snart vi begynner å tråkke for egen maskin, så opphører de økonomiske godene. Én av sykkelens fremste kvaliteter er at den ofte er billigere enn alternative transportmidler. Utfordringen er at prisen på lastesykler og elsykler, som har et stort potensial til å erstatte bilreiser, er for høy. En familielastesykkel koster normalt mellom 40 og 100 000 kroner, og i noen fall ennå mer. Det er et stort innhugg i vanlige folks lommebok, og fører til sosioøkonomiske forskjeller vi ikke er tjent med.

Dyrt å reparere
Vi ønsker at flere benytter sykkel året rundt. Det medfører også et økt behov for vedlikehold og service. Dessverre så lønner det seg økonomisk ofte å kaste, i stedet for å reparere. En undersøkelse fra Mioo viser at det i Sveriges 4,7 millioner husstander er 2,7 millioner sykler som ikke brukes på grunn av enkle feil. 4 av 10 mener at sykkelen ville blitt brukt mer dersom den ble reparert.

Manglende velferdstiltak for sykling
I dag blir tilrettelegging for trening delvis regnet som et rimelig velferdstiltak som er skattefritt. Hvis trening ikke direkte kreves for å kunne utføre jobben, blir tilretteleggingen ilagt fordelsbeskatning for de ansatte. Slik kan arbeidsgivere delvis sponse treningsavgift skattefritt. Et slikt velferdstiltak finnes ikke for ansatte som ønsker å benytte sykkel som mosjon til og fra jobb.

Manglende kompensasjon for jobbsykling
Statens reiseregulativ har en ordning for reisegodtgjørelse som tar sikte på å kompensere den ansatte sine utgifter til drift, vedlikehold og slitasje på eget framkomstmiddel i tjenestereiser. Sykling blir i dag ikke kompensert, til tross for at korte tjenestereiser på sykkel sparer arbeidsgivere for annen transport, og kan gi lavere sykefravær.

Vi kjemper for en skattepolitikk som fremmer sykling som en miljøvennlig og helsefremmende transportform.

Er dette en tematikk som engasjerer deg?

Da kan du bli medlem i Syklistenes Landsforening. Jo flere vi er – jo sterkere blir vår påvirkningskraft inn mot myndighetene.

Back to top
Verified by MonsterInsights