Skip to Content
Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Valg 2023: Din stemmeguide – hvilke partier er mest opptatt av sykkel?

For dere som er interessert i folkehelse, gode tettsteds- og bykvaliteter og miljø, er hva partiene mener om og vil gjøre for sykkeltilrettelegging sentralt for å oppnå dette. Syklistenes landsforening har gjort jobben for deg ved å spørre partiene.


 

Funn

Det viser at det som kalles miljøpartier nasjonalt, MdG, SV og V er sykkelparti lokalt. Fra et klassisk høyre-venstre perspektiv er det bra å se at det er sykkelvennlige parti bredt spredt langs denne aksen, slik at mange kan finne et parti som både svarer på sykkelvennlighet og andre preferanser. Og i hovedstaden er det virkelig positive tendenser; det er nesten slik at partiene kappes om å være sykkelvennlige, der Ap, MdG, Høyre, Rødt, Sv og Venstre til sammen bare har svart nei fire ganger. Og Ap, MdG og Venstre har kun svart ja. Og Høyre sin Oslo-politikk ville vært et fyrtårn om den hadde funnet sted i flere av de andre byene vi har undersøkt. Og i Stavanger er FrP og Rødt omtrent like “sykkelvennlige” og svarer ja på de fleste av de foreslåtte sykkeltiltak. Vi konkluderer, naturlig nok, at når man stemmer lokalt er det viktig å sette seg inn i de ulike partiers syn der du bor. Nå kan og skal ikke politikk tas ut av sin kontekst, men det er verdt å merke seg hvordan omgivelsene også former partiene. Og dermed mener vi det er stor mulighet for positiv sykkelendring i hele vårt langstrakte land, med den variasjon i topografi og vær det bringer.

Da ønsker vi god (sykkeltur) til stemmelokalene!

Og for mer om de fylkene og kommunene vi har dekket; se under.

 • Det er en billedkarusell med funn der vi rangerer etter partienes “sykkelvennlighet”
 • Det er en billedkarusell der mankan se hva de ulike partiene har svart på alle spørsmålenene, kommune for kommune.
 • Hver by/kommune har også en egen skriftlig oppsummering (Nedtrekksmeny)
Sykkelvennlighet, fylke for fylke, kommune for kommune! Velg deg ditt sted!
Her er alle (desom har svart) partienes svar på alle spørsmål, kommune for kommune!
Innlandet
Innlandet

MdG og SV er de som vil satse mest på sykkel i Innlandet, i kommende periode.

Partiene, de 7 som svarte på undesøkelsen, i Innlandet vil mye. De vil alle (som har svart) at flere sykler mer, at standarden på Mjøstråkk bedres og også samarbeide i nord og sør, øst og vest om sykkelveier ut av fylket og inn i nabofylker. Og det er bra de vil, for man kan lure på om dette kunne vært bedre gjennomarbeidet, for bare 4 av 7 har gjort vedtak om politiske virkemidler som øker sykkelandelen. Rent konkret er det en majoritet (5 av 7) som vil bidra til at Valdresbanen kan benyttes som sykkelveg. Og veldig positivt synes vi, 6 av 7 vil dedikere flere fylkesveier il "Sykkelprioritert gate". Det er en ordning der man fysisk legger til rette for sykling i gata, samtidig som biler kan kjøre der – på de syklendes premisser. Men å feie for egen dør virker det til at det er mindre vilje til, for 3 av 7 er imot å erstatte bilparkeringsplasser med flere sikre sykkelstativer ved fylkeskommunale virksomheter.

Rogaland

I Rogaland fylke er det mye sykkelvilje å spore, Både Ap, MdG, Rødt, SV og Venstre er for de fleste av de tiltak vi mener gir mest sykling for pengene.

Å øke sykkelens andel av reisene i fylket er det et parti som er imot, altså går dette partiet mot nasjonale mål. Så vi har fortsatt noe å jobbe med, men et klart flertall støtter ambisjonene om å øke sykkelens andel av reisene i fylket. Det vi ser særdeles positivt på er at 7 av 9 partier «vil i løpet av valgperioden gi sykkelansvarlig økt myndighet til å iverksette tiltak og påvirke reguleringsplaner». Dette kan gi både fortgang og sikre bedre løsninger. Vi håper virkelig det nye fylkestinget vil ta tak i dette så snart de konstitueres. At alle partiene vil «i løpet av valgperioden gjennomføre tiltak som får ungdom til å gå og sykle mer» er oppløftende. Samtidig er det en dissonans å spore, for videregående skoler er et av få steder fylket har påvirkningsmakt over ungdom, og der svarer 3 av 9 at de ikke vil «erstatte bilparkeringsplasser med flere sikre sykkelstativer ved fylkeskommunale virksomheter». Å ville oppnå resultater uten å gjennomføre enkle og effektive tiltak synes vi er en merkelig strategi.

Alta
Alta

Partiet Rødt fremstår som klart mest progressivt til våre forslag om sykkeltiltak, og sier ja til 90% av tiltakene. Det er viktig å merke seg at tiltakene krever politisk vilje, og ikke mye penger. Deretter er MdG og Venstre like gode med ca 70% positive svar. Deretter følger henholdsvis KrF, SV, Ap og Sp. Høyre og FrP har vi dessverre ikke fått svar fra. Selv om det er forskjell på partiene vil vi påpeke at det er mye velvilje blant alle partiene i Alta, noe vi også ser i praksis for det som er gjennomført siste år. Arbeiderpartiet sine svar er gjort verbalt, og Syklistenes landsforening har tolket disse til tallverdier etter beste evne.

Vi anbefaler også Sykkelbyen Alta sin egen side om dette: http://www.sykkelbyenalta.no/prioritering-av-sykkel-hvordan.6616152-331208.html

Bergen
Bergen

I Bergen er det MdG og SV som er mest progressive for sykkelsatsingen. Men også Rødt og Venstre er for de fleste tiltak vi mener politikerne i Bergen bør satse på.

Å øke sykkelens andel av reisene i fylket er det et parti som er imot, altså går dette partiet mot nasjonale mål. Så vi har fortsatt noe å jobbe med, men et klart flertall støtter ambisjonene om å øke sykkelens andel av reisene i fylket. Det vi ser særdeles positivt på er at 7 av 9 partier «vil i løpet av valgperioden gi sykkelansvarlig økt myndighet til å iverksette tiltak og påvirke reguleringsplaner». Dette kan gi både fortgang og sikre bedre løsninger. Vi håper virkelig det nye fylkestinget vil ta tak i dette så snart de konstitueres. At alle partiene vil «i løpet av valgperioden gjennomføre tiltak som får ungdom til å gå og sykle mer» er oppløftende. Samtidig er det en dissonans å spore, for videregående skoler er et av få steder fylket har påvirkningsmakt over ungdom, og der svarer 3 av 9 at de ikke vil «erstatte bilparkeringsplasser med flere sikre sykkelstativer ved fylkeskommunale virksomheter». Å ville oppnå resultater uten å gjennomføre enkle og effektive tiltak synes vi er en merkelig strategi.

Bodø
Bodø

I Bodø er mulighet å stemme på sykkelvennlige partier uansett hvor man befinner seg på den klassiske høyre-venstre-inndelingen i politikken, ved at både Rødt, SV, MdG, Venstre og KrF er positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige. Ellers kan det nevnes at Ap, Høyre og FrP er ganske samlet, og synes i mindre grad villige tilå satse på folkehelse gjennom aktiv transport. Disse partiene gir positiv tilbakemelding på kun 3 (av 11) utfordringer fra Bodøs syklister.

Alle partiene synes å kunne enes om at skole-/flerbruksanlegg skal være sykkelvennlige områder og at man vil prioritere midler til dette. Et politisk flertall er det for tiltak: Bypakke 2, sammenhengende sykkelnett, øremerket ressurs til vintersyklisme, Svarene - satt opp mot politisk vedtatte målsetninger og planer - viser at en har gode intensjoner, men når det kommer til prioritering og konkrete tiltak i vår kommune er det straks vanskeligere.

I Bodø har 7 partier svart på 11 utfordringer omkring tema 'hverdagssykling og tilrettelegging'. Noen utfordringer var generelle politiske formuleringer, mens andre var innrettet mot konkrete politiske oppfølgingstiltak i Bodø.

Drammen
Drammen

I Drammen er det mulig å stemme på sykkelvennlige partier nesten uansett hvor man befinner seg på den klassiske høyre-venstre-inndelingen i politikken, ved at både Rødt, Ap, MdG, og Venstre er positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige for å øke hverdagssyklingen i kommunen. FrP ønsket ikke å svare på undersøkelsen, grunnet premissene for undersøkelsen (Ja/nei-spørsmål)

Partiene, de 8 som svarte på undersøkelsen i Drammen ser ut til å ønske å satse på syklende. De vil alle (som har svart) at flere sykler mer, og at sykkelveinettet i Drammen skal bli mer sammenhengende. Det virker imidlertid som at en noen partier (3) kvier seg for å utforske muligheter som vi ser på spørsmålet om å prøve ut en midlertidig sommergate i sentrum.  Slike forsøk har den iboende muligheten til å vise de positive sidene ved å dedikere sentrumsgater til syklende, og at selve bymiljøet vil bli bedre (støy forurensing). Vi merker oss at alle partiene (som har svart) vil i perioden gjennomføre tiltak som får flere barn til å gå og sykle mer. Vi tror det er lurt å satse på fremtiden i form av våre barn. Tiltak som får barn og unge til å gå og sykle mer forutsetter en bedre og tryggere infrastruktur. Som sykkelundersøkelsen vår viste er mener ca 50% av de spurte at det ikke er trygt for barn å sykle i Drammen, så her er det liten tvil om at tiltak som skaper trygghet vil være den smarteste satsingen. Til slutt så undres vi litt over at 3 av de spurte partiene ikke vil investere i sykler til bruk i kommunal virksomhet. Med store sykkelambisjoner for kommunen synes vi det er rart at man ikke ønsker å gå foran som gode eksempler, og vise at det går an. Flere private aktører har jo lykkes godt med å innføre sykler i hele eller deler av sin virksomhet.

Fredrikstad
Fredrikstad

Det er mulighet er for å gi en sykkelvennlg stemme i Fredrikstad, ved at både SV, MdG og Venstre er postive til mer enn 85% av våre forslag som kan øke sykkelandelen i kommunen på enkel og effektiv måte. Mer sykling betyr bedre folkehelse, ikke minst ofr barn og unge.

Syklistforeningen har fått svar fra 7 politiske partier. Alle partiene har vilje til og ønske om å øke sykkelens andel av reisene i kommunen, følge opp og sikre fullføring av hovedsykkelplanen og sette inn fysiske tiltak for å få flere barn og unge til å velge sykkelen i det daglige. 6 av 7 partier vil prioritere midler til en sykkelansvarlig i kommunen og dikre denne myndighet og midler til å gjennomføre sykkeltiltak i kommunen. Viljen til å enveisregulere gater i byområdet er tilstede hos 4 av 7, mens etablering av sommergate i sentrum og innføre 30-soner får tilslutning fra 5 av 7. Et mindretall er positive til å etablere støtteordninger for bedrifter som ønsker å bli sykkelvennlige, mens et lite flertall vil sette av midler til innkjøp av sykler og lastesykler til bruk i kommunale tjenester.

Hamar
Hamar

Det er mulighet er for å gi en sykkelvennlgi stemme i Hamar, ved at både Ap, By og bygdelista, MdG, Rødt og SV er positive til mer enn 85% av våre forslag som kan øke sykkelandelen i kommunen på enkel og effektiv måte. Så skal det nevnes at Sp ikke ønsket å svare på undersøkelsen, grunnet premissene for undersøkelsen (Ja/nei-spørsmål)

Det virker som om Hamars politikere er generelt positive til økt sykkelsatsning. Dette gleder oss! Det er verdt å merke seg at alle partier er enige om at sykkelandelen i Hamar skal økes, og at drift av gang- og sykkelinfrastruktur vinterstid skal styrkes. Åtte av ni partier stiller seg også bak å få på plass et sammenhengende sykkelnett i byen. Disse tiltakene krever evne til gjennomføring, noe som betyr at kommunen må ha minst en ansatt for å sikre dette. Selv om over halvparten av partiene stiller seg bak et samarbeid med nabokommunene for å få til dette, vil det kreve at man prioriterer også i harde budsjettprosesser.

Larvik
Larvik

I Larvik er mulig å stemme på sykkelvennlige partier uansett hvor man befinner seg på den klassiske høyre-venstre-inndelingen i politikken, ved at både SV, Ap, MdG, Venstre og Høyre er positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige for å øke hverdagssyklingen i kommunen.

I Larvik svarte Venstre, SV, AP, FrP, Høyre, Rødt, MDG, KrF og Senterpartiert (totalt 9 partier) på undersøkelsen.
Partiene er i denne undersøkelsen helt enige om å prioritere skilting og merking av sykkelveier innen 2025, løse opp i hindringer langs dagens sykkelnett, prioritere vedlikehold av sykkelveier i budsjettet for 2024 og legge til rette for å få flere barn til å gå eller sykle.
Det er et klart flertall for å øke sykkelens andel av reisene i kommunen, å gjennomføre tiltak i fase 1 i Bypakke Larvik, prioritere sammenhengende sykkelnett i Larvik by, begrense fartsgrensen i de fleste by- og boliggater til 30 km/t eller lavere og øremerke midler til drift av gange- og sykkelinfrastruktur vintertid . De synes ikke det er verdt å innføre støtteordninger for bedrifter slik at de kan bli en mer sykkelvennlig arbeidsplass. Det er også et klart flertall av partiene som har vedtatt politiske virkemidler for å øke sykkelandelen lokalt.
Partiene i Larvik er delt i spørsmålene om å erstatte noen bilparkeringsplasser med flere sikre sykkelstativer, etablere en ny sommergate i sentrum (midlertidig gågate eller sykkelgate i sommermånedene), enveisregulere flere gater som i dag er toveisregulerte, for å frigi plass til by- og sentrumsliv og investere i sykler eller lastesykler i kommunal virksomhet, der det kan erstatte bruk av bil i tjenesten (f.eks. i hjemmetjenesten).

Lillestrøm
Lillestrøm

I Lillestrøm er det de klassiske miljøpartiene, MdG, SV og Venstre, som også kan kalle seg sykkelpartier, ved at det er de som positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige for å øke hverdagssyklingen i kommunen.

Av de partiene som svarte skiller tre parti seg ut som «sykkelvennlig»: MdG og SV svarte JA på alle 11 spørsmål, mens Venstre svarte 10 ganger positivt. På den andre siden har vi KrF (som svarte NEI på alle spørsmål) og FrP som svarte JA bare tre ganger. Blant temaene som ble tatt opp i våre spørsmål fikk sammenhengende sykkelveinett, økt sykkelandel og sykkeltiltak for barn mest oppmerksomhet av alle lokale partier i Lillestrøm. Fem av partiene ønsker ikke 30 km/t i byene, noe vi ser som et lite paradoks når nesten alle vil ha fler barn og unge til å sykle, og vi vet at lav hastighet er en faktor som gir økt trygghet blant barn. Lillestrøm skriver om seg selv «Lillestrøm har offensiv satsing på sykkel. Vår visjon er todelt: vi skal være Norges ledende sykkelkommune, og Lillestrøm by skal være blant Europas beste sykkelbyer.» , men når da seks av ni partier ikke vil omdisponere arealer (nei på spørsmål der dette tas opp) så lurer vi på hvordan majoriteten av politikerne ser for seg at de skal nærme seg målet.

Oslo
Oslo

I Oslo er det mye progressivitet å spore for sykling blant de politiske partiene, og vi kan fra et sykkelståsted anebfale de fleste. Av de som svarte skiller KrF og Sp seg ut ved å være avmålet til å satse på bedre folkehelse gjennom mer sykling. Så skal det nevnes at FrP ikke ønsket å svare på undersøkelsen, grunnet premissene for undersøkelsen (Ja/nei-spørsmål)

Alt i alt synes vi dette ser veldig positivt ut for Oslo by, der det i nært alle saker er flertallet som vil gjøre sykling bedre, kun i ett spørsmål er det 50/50 for de som vil støtte tiltak og de som ikke vil. Det vitner om at det er mange partier i Oslo som vil satse på sykkel som fremkomstmiddel. Det som ikke kommer så godt frem er hva de samme partiene tenker om satsing på bil. Dersom de hadde svart det samme for bil på bekostning av sykkel så kommer vi ikke langt. Så det gjenstår å se hva som faktisk blir realisert.

Hvis vi går mer i dybden på undersøkelsen, så er det merkelig at ett parti ikke ønsker at flere reiser skal gjennomføres på sykkel. Men det er veldig bra at alle partier vil håndheve regler for å holde myke trafikanters arealer bilfrie. Spesielt interessant og flott er det at hele 7 av 8 partier vil gi syklende forkjørsrett i enkelte kryss der sykkelvei krysser bilvei, noe som er et hinder i dag for mer flyt for syklende. Vi synes det er veldig oppløftende at alle partier ønsker tryggere sykkelveier for barn til skole og fritidsaktiviteter i ytre by. Også gledelig at 7 av 8 partier vil satse på sammenhengende sykkelnett i Oslo. Dette er noe av det vi i Oslo mener må på plass for at flere skal velge sykkel. I Oslo er det utrolig mange sykkeltyverier, og dette hindrer mange fra å bruke sykkelen, spesielt i sentrum. Det er derfor fint at et flertall (6 av 8 partier) vil ofre noen parkeringsplasser for å oppnå sikrere sykkelparkering. Med all kunnskapen vi har om incentivordninger, mener vi det er overraskende at bare halvparten av partiene vil satse på støtteordninger for at bedrifter skal blir mer sykkelvennlige arbeidsplasser.

Sarpsborg
Sarpsborg

I Sarpsborg bør du stemme SV, MdG eller KrF om du skal stemme på de sykkelnnlige partiene, da de er positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige for mer sykling i hverdagen. De klassiske paritene Ap og Høyre er jevnbyrdige, og støtter 70% av våre hverdassykklingsforslag.

Syklistforeningen har fått svar fra 8 politiske partier. Alle partiene ønsker å bidra til at sykkelandelen av reisene i kommunen øker. 5 av 8 partier vil sikre gjennomføring av Bypakka, mens 7 av 8 vil følge opp og sikre fullføringen av Hovedsykkelplanen. Et flertall av partiene vil sette inn tiltak i lokalmiljøet for at barn og unge kan sykle tryggere og mer, men kun 2 av 8 partier vil prioritere midler til en stillingsressurs for en sykkelansvarlig i kommunen. Halvparten av partiene er positive til etablering av 30-soner og erstatting av bilparkeringsplasser med sykkelstativer, mens et mindretall kan tenke seg etablering av sommergate. Likeledes er bare et mindretall av partiene positive til å øremerke midler for drift av sykkelinfrastruktur vinterstid. Et flertall er positive til å etablere støtteordninger for bedrifter som vil bli sykkelvennlige og å kjøpe inn sykler og lastesykler til bruk i kommunale virksomheter.
Hvis vi går mer i dybden på undersøkelsen, så er det merkelig at ett parti ikke ønsker at flere reiser skal gjennomføres på sykkel. Men det er veldig bra at alle partier vil håndheve regler for å holde myke trafikanters arealer bilfrie. Spesielt interessant og flott er det at hele 7 av 8 partier vil gi syklende forkjørsrett i enkelte kryss der sykkelvei krysser bilvei, noe som er et hinder i dag for mer flyt for syklende. Vi synes det er veldig oppløftende at alle partier ønsker tryggere sykkelveier for barn til skole og fritidsaktiviteter i ytre by. Også gledelig at 7 av 8 partier vil satse på sammenhengende sykkelnett i Oslo. Dette er noe av det vi i Oslo mener må på plass for at flere skal velge sykkel. I Oslo er det utrolig mange sykkeltyverier, og dette hindrer mange fra å bruke sykkelen, spesielt i sentrum. Det er derfor fint at et flertall (6 av 8 partier) vil ofre noen parkeringsplasser for å oppnå sikrere sykkelparkering. Med all kunnskapen vi har om incentivordninger, mener vi det er overraskende at bare halvparten av partiene vil satse på støtteordninger for at bedrifter skal blir mer sykkelvennlige arbeidsplasser.

Skien
Skien

I Skien er det venstresiden av politikken som er mest progressive til sykkelsatsing, ved at Rødt, SV og Ap er positive til de fleste av de tiltak vi foreslår som viktige for mer sykling i hverdagen. er man å den borgelige siden er KrF mest sykkelvennlig og støtter 70% av våre hverdassykklingsforslag.

Politikerne i Skien er positive til sykling, ønsker at sykkeldelen av transporten øker og at flere barn skal bruke sykkel. De fleste er likevel ikke villige til å redusere hastigheten i sentrum til 30 km slik at det blir tryggere for syklister og gående, et enkelt tiltak som kunne hjulpet dem med å nå ønsket akkurat nevnt /flere barn på sykkel). Alle vil jobbe for et mer sammenhengende sykkelveinett og 70% vil øremerke midler til drift av S/G vinter. Politikerne vil prioritere midler til bedrifter som godkjennes som sykkelvennlig arbeidsplass. De er også positive til å investere i transportsykler som kan benyttes i kommunale tjenester, uten at avstander, tidsperspektiv og høydeforskjeller inngår i vurderingen. Sommergågate er nok lite aktuelt i Skien sentrum, og fjerning av P-plasser til fordel for sykkelstativer er ikke nødvendig da det er mulig å etablere flere sykkelstativer i sentrum og andre steder uten at det vil kreve reduksjon av parkeringsplasser for biler. Alt i alt er Skiens politikere positive, men samtidig ikke veldig konkrete vedrørende de tiltak de ønsker å gjennomføre og de fleste er ikke stemt for å gjøre drastiske endringer. 

Stavanger
Stavanger

I Stavanger er det mye progressivitet å spore for sykling blant de politiske partiene, og vi kan fra et sykkelståsted anbefale de fleste. Av de som svarte skiller KrF og FrP seg ut ved å være avmålet til å satse på bedre folkehelse gjennom mer sykling.

De ni partiene i Stavanger som svarte vil gjøre mye for sykkeltilrettelegging! Det er det entydige resultatet i vår spørreundersøkelse. Dessverre har ikke denne viljen funnet sin vei inn i partiprogrammene, hverken lokalt eller regionalt, så da må vi satse på at enkeltpolitikere skal gjøre jobben når sakene lander på politikernes bord. Når den tid kommer, er det bare gjennomføringsevne og vilje til å prioritere det står på, og da skal vi være der og følge opp. Tenk at partiene er enige om at vi må bygge mer dedikerte sykkelveier og at vi må gi sykkelansvarlige mer makt og myndighet, og at nesten alle også er enige om vi at kan komme langt ved å enveisregulere biltrafikken og bruke allerede bygde veier til gående og syklende i stedet for bilkjøring. Det er helt fantastisk!

Trondheim
Trondheim

I Trondheim er det mye progressivitet å spore for sykling blant de politiske partiene, og vi kan fra et sykkelståsted anbefale Ap, KrF, MdG, SV og Venstre. Men også Høyre støtter 70% av forslagene våre til bedre folkehelse gjennom mer sykling.

Ålesund
Ålesund

I Ålesund er det de små partiene som er mest sykkelvennlige, med MdG, Rødt og Venstre på topp av listen og som er hhv ~90, ~85 og ~70% enige i tiltakene vi foreslår. De to store partiene Ap og Høyre havner nederst på listen, og er kun enige i ca halvparten av de tiltak vi foreslår som viktige for å øke hverdagssyklingen i kommunen.

Alle partiene er for å «gjennomføre tiltak som får flere barn til å gå og sykle mer». All forskning viser at hastighetsforskjeller mellom biler og sykler gjør at de syklende kjenner seg mer utrygge. Utrygghet er den viktigste brems for mer sykling. Det er to partier, Ap og KrF, som ikke vil benytte lav hastighet som 30 km/t som et tiltak. Å endre skilting er et billig og effektivt tiltak, og således noe vi anbefaler.

Ålesundlista ønsket ikke svare. FrP og Sp har ikke svart.

Mer om undersøkelsen

Bakgrunn:

For å gjøre det enkelt for dere velgere har vi stilt ja/nei-spørsmål. Ved at vi har opptil femten spørsmål blir det samtidig rom for nyanser mellom de ulike partiene. Spørsmålene spenner fra konkrete budsjettspørsmål («Partiet vårt vil i løpet av valgperioden øremerke økte midler til drift av gange- og sykkelinfrastruktur vintertid»), via å bruke lover og regler som middel «Partiet vårt vil i løpet av valgperioden etablere 30 km/t eller lavere som den normale fartsgrensen i de fleste by- og boliggater» til visjoner og vilje «Partiet vårt har vedtatt politiske virkemidler for å øke sykkelandelen lokalt».

Det er noen lokale spørsmål og noen som er felles for alle kommuner og fylker. Vi dekker 14 kommuner og de to fylkene Innlandet og Rogaland. Kommunene som er med er der vi har lokallag.

Oppsettet for undersøkeslen er lignende som Cykelfrämjande, vår svenske søsterorganisasjon, har gjennomført tidligere. Den har vist seg å bli godt mottatt i Sverige, ogdet var blant annet en grunn til at vi valgte denne undersøkelsen for lokalvaget 2023.

Undersøkelsen ble sendt ut i slutten av juni, og svarfrist var 9. aug. Alle parti som ikke har svart har fått flere henvendelser om å svare.

Spørsmålene I

Nederst på denne siden finner du alle fellesspørsmål og bakgrunnen for å stille dem.

Noen parti i noen kommuner har ikke ønsket å svare. Dette er nevnt under hvert sted (nedtrekksmeny over).

 

Resultatene

Vi presenterer de som grønne og rød prikker (ja/nei) på en figur med alle spørsmålene. I tillegg lager vi et sykkelbarometer som viser hvor sykkelvennlige de ulike partiene er.

 

Spørsmålene II

Her er alle fellesspørsmål og bakgrunnen for å stille dem. Spørsmålene fra lokallagene, som er inkludert i undersøkelsen, redegjøres ikke mer for her. Vi oppfordrer å ta kontakt med deres lokallag for å avklare hensikt/betydning av lokale spørsmål.

 1. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden øke sykkelens andel av reisene i kommunen
  1. Med dette mener vi at de parti som ønsker å øke sykkelandelen kan svare ja. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som kan virkeliggjøre en økning.
 2. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden få på plass et sammenhengende sykkelnett i byen/tettstedet
  1. Å sørge for at man kan komme et relativt langt stykke på sykkelinfrastruktur av noenlunde lik standard er viktig for at sykling skal oppleves sikkert, trygt og forutsigbart. Dersom det er mangler for å få et slik sammenhengende nett i ett tettsted/i hovedområdet deres, mener vi med dette spørsmålet at dere vil legge frem forslag og/eller at dere vil være villig til å prioritere det i budsjett om nødvendig.
   Om det er et sammenhengende nett allerede kan dere svare ja her.
 3. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden etablere 30 km/t eller lavere som den normale fartsgrensen i de fleste by- og boliggater
  1. Dette gjelder veier der dere bestemmer. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som kan virkeliggjøre Vi forventer ikke her at dere skal vedta på veier andre bestemmer. Men kommunen kan sende brev til fylket med ønske om at det endres på fylkesveier i kommunen
 4. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden erstatte noen bilparkeringsplasser med flere sikre sykkelstativer
  1. Både parkeringsplasser til biler og sykler krever areal. Skal man prioritere sykling, kan det noen ganger betyr å velge bort andre goder. Sykkelstativer som er lette å få øye på, ligger like ved målet og som er enkle å bruke, blir mye brukt. Derfor er gatearealet nærmest kryss smarte steder å satse på, steder der det i dag ofte er parkeringsplass for biler. Å omdisponere gateareal tilsvarende bare én personbil gir romslig plass for opptil ti sykler. Det gir bedrifter flere potensielle kunder.
 5. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden etablere en ny sommergate i sentrum; det vil si å etablere en midlertidig gågate eller sykkelgate i sommermånedene
  1. Tanken bak dette er at dersom partiene ser det som vanskelig å innføre permanente reguleringer kan “sommergate” være en midlertidig måte å teste det ut på. Deretter kan man gjøre dette permanent, eller ikke gjøre dette. Dette tiltaket ble brukt mye i europeiske land ifm covid-19 i 2020, såkalte «pop-up sykkelfelt». Mange av de midlertidige pop-up sykkelfeltene fra 2020 er nå permanent regulert til sykkelfelt. Dersom deres parti vil gjøre flere gater permanent om til gågater og sykkelgater, uten å gå veien om midlertidighet, så kan et «ja» vil være riktig svar her.
 6. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden øremerke økte midler til drift av gange- og sykkelinfrastruktur vintertid
  1. Her dreier det seg om deres parti synes dagens driftsbudsjett vintertid er tilstrekkelig eller om man vil øke dette. Om man vil sette av mer midler til spesifikk gange- og sykkelinfrastruktur kan man huke av «ja» her.
 7. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden enveisregulere flere gater som i dag er toveisregulerte, for å gi mer plass til by- og sentrumsliv
  1. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som tar for seg slike tiltak. Om det blir vedtatt eller ikke er det opp til flertallet å avgjøre.
 8. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden innføre støtteordninger for bedrifter slik at de kan bli en mer sykkelvennlig arbeidsplass
  1. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som tar for seg å sette av budsjettmidler til dette.
 9. Partiet vårt vil i løpet av valgperiodeninvestere i sykler eller lastesykler i kommunal virksomhet, der det kan erstatte bruk av bil i tjenesten (f.eks. i hjemmetjenesten)
  1. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som tar for seg å sette av budsjettmidler til dette.
 10. Partiet vårt vil i løpet av valgperioden gjennomføre tiltak som får flere barn til å gå og sykle mer (f.eks. hjertesoner rundt skoler)
  1. Med et «ja» her forstår vi at man legger frem og/eller støtter forslag som tar for seg å koordinere et slik arbeid, inkludert forankring og de timene som administrasjon (skoleledelse, rektor, FAU) må sette av for å lykkes i et slikt arbeid. Omfanget er ikke spesifisert.
 11. Partiet vårt har vedtatt politiske virkemidler for å øke sykkelandelen lokalt
  1. Ved et «ja» her mener at partiet sier mer enn at man ønsker mer sykling. Man må på forespørsel kunne oversende minst to virkemidler. Det kan være virkemidler innen organisering av kommunen (fylket), økonomiske midler, kampanjer og/eller fysiske tiltak

 

Merknader fra partiene ulike steder til undersøkelsen, der de har bedt om det.

Kommuner (hvis ingen tekst, ingen merknad mottatt)

Alta

 • Arbeiderpartiet har svart skriftlig via epost fordi de synes en spørreundersøkelse med kun ja/nei svar alternativ ikke dekker det de har gjort når det å ha flere alternativer/kunne gi kommentarer.

Bergen

Bodø

Drammen

Fredrikstad

 • Økt sykkelbruk er en viktig politisk sak for Fredrikstad Høyre. Men vi opplever at vi stilles overfor et batteri av spørsmål som i praksis presser oss til å fremstå som ganske sykkelfiendtlige. Vi har forsøkt å fylle ut skjemaet deres etter beste evne, med vekt på etterrettelighet.

Hamar

Larvik

 • Merknad fra SV: Et par av spørsmålene burde hatt svar-alternativ “vet ikke” eller “ikke aktuelt i vår kommune”, eks dette spm med sommergate eller å reguler flere gater  til enveiskjøring tror jeg er lite aktuelt i vår kommune (vi har også en kronglete infrastruktur, slik at vi har ikke hatt kultur for at politikerne detaljstyrer for mye av veinettet.

Lillestrøm

 • Høyre skulle ønsket at foreningen hadde valgt en løsning hvor man kan nyansere og/eller utdype svarene. Flere av spørsmålene er spissformulerte og begrensende, noe som gjør at Høyre må svare det som er nærmest vår politikk. Et eksempel er spørsmål 6 hvor vi ønsker bedre drift av sykkelveier om vinteren, men ønsker ikke øremerking og de utfordringer det skaper for administrasjonen.

Oslo

Sarpsborg

Skien

Stavanger

 • Stavanger Ap ønsker å kommentere at undersøkelsen har store metodiske svakheter, siden de fleste problemstillinger ikke egner seg som enkle ja/nei-spørsmål uten mulighet for utdyping/kommentarer. Besvarelsene våre må derfor forstås på denne bakgrunn.

Trondheim

Ålesund

Ås

 • Merknad fra Syklistenes landsforening: Kun fem svar registrert, fra Ap, FrP, MdG, Sv og Venstre. Derfor ingen rangering.

 

 

Kontakt

For faglige spørsmål kan fagsjef Emil Rensvala kontaktes. Lokallagskoordinator kan kontaktes om rutiner for utsending og håndtering av svar ; Olav Fjeld Kraugerud, olav@syklistforeningen.no. Om spørsmål rundt lokale spørsmål i undersøkelsen, kontakt lokallagene.

Relaterte saker

 

 

 

Back to top
Verified by MonsterInsights