Skip to Content
Kongsgata - bussgate
Kongsgata - ikke en god hovedsykkelvei

Bussveien Diagonalen

Forslag til videreføring av Bussveien fra Jåttåvågen til Ullandhaug er klare, med tilhørende sykkelvei langs Diagonalen. Dette blir hovedforbindelsen vestover fra Jåttåvågen og en forbedring av en dårlig forbindelse i dag. Dessverre krever bussveiplanen endringer på Sykkelstamveien som gjør den brattere og dårligere. I planen forøvrig er det flere små feil som trekker ned et ellers godt forslag.

Les høringssvaret her.

Gatebruksplan for Kongsgata

Kongsgata er i sentrumsplanen utpekt som hovedtrasé for buss, hovednett for sykkel, hovednett for gående, handelsgate med varelevering og aktive fasader og har stor historisk verdi. Dette kan ikke kombineres på den plassen som finnes, og forslag til ny gatebruksplan legger ikke til rette for syklende på noen som helst måte. Vi ber derfor om at Kongsgata tas ut av hovednett for sykkel og at alternativ trasé etableres, f. eks. i Bergelandsgata.

Les høringssvaret her.

Brannstasjon i Lervig

Ny brannstasjon i Lervig kan gjøre det nødvendig å tilpasse lokale veier til utrykning, og vi ber planleggerne ta hensyn til syklende og bruke den plassen som finnes til å få inn god separasjon av syklende fra andre kjørende, slik at også utrykning kan skje på en god måte.

Les høringssvaret her.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights