Skip to Content
Aktiv transport gir helse- og miljøgevinster, i tillegg til å være smart for samfunnet.

Transportetatene Statens vegvesen, Nye veier og flere har på oppdrag fra regjeringen utarbeidet prioriteringer for nasjonal transportplan (NTP). Den skisserer rammene for Norges samferdselspolitikk for årene 2025-2036. Syklistenes Landsforening mener at nå er tiden moden for en NTP som fremmer folkehelse, bærekraft og livskvalitet. Dette er ikke godt nok prioritert.

– Staten kan ikke fortsette å tilrettelegge for at over mesteparten av reisene skal skje med bil, som i dag. Regjeringen må heve ambisjonene. Vi utfordrer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård å legge fram en strategi som fremmer økt andel av gåing og sykling i byer og reduserer biltrafikk innen 2030. Det vil gi mange positive effekter, som lavere kostnader i helsesektoren og bidra til at Norge raskere oppnår klimaforpliktelser, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Eline Oftedal.

Generalsekretær Eline Oftedal, Syklistenes Landsforening
Generalsekretær Eline Oftedal er opptatt av at myke trafikanter skal ferdes trygt.
Generalsekretær Eline Oftedal

Bærekraftsmål og sykkel

Vi tar opp tre temaer i vårt høringssvar. Vi mener at målsetningene må skjerpes, slik at de er i tråd med bærekraftmålene. Vi mener også at NTP må prioritere investeringer i helsefremmende aktiv transport som gåing og sykling og utvikling av bedre metoder og regelverk for å sørge for god sykkeltilrettelegging.

– De positive folkehelseeffektene av aktiv transport betyr at tilrettelegging for aktiv transport er noe av det mest lønnsomme Nygård kan investere i. For hver kilometer noen sykler sparer samfunnet over 16 kroner. Det trenger ikke heller å være dyrt å få det til. Nøkkelen er å bruke våre gate- og veiarealer smartere. Å omdisponere arealer fra bil til gående og syklende gir bedre bymiljøer og koster stort sett bare politisk vilje, understreker Oftedal.

Krever mer til sykkel

Fagsjef i Syklistenes Landsforening, Emil Rensvala, forteller at våre innspill til NTP i stor grad støtter transportetatenes forslag. SLF har blant annet fått gjennomslag for ønsket om en gjennomgang av regelverkene for skilting, fartsgrenser og tungtransport i by. Den fremste kilden til uenighet er fordelingen av de økonomiske rammene. I dag er det kun noen få prosent av veimidlene som går til aktiv transport. Dette må bli bedre.

– Vi er glade for at transportetatene endelig er krystallklare på at regjeringen må satse sterkt på bærekraftig transport i kombinasjon med restriksjoner på bilbruk. Det største problemet er at Statens vegvesens forslag til fordeling av midler ikke er i tråd med dette, men baseres på dagens fordeling. Her må regjeringen tenkte nytt. Vi mener at regjeringen må øremerke ti prosent av veimidlene til aktiv transport, sier Emil Rensvala, fagsjef i Syklistenes Landsforening.

Se høringssvaret her.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights