Skip to Content
Forskningsrapport fra Transportøkonomisk Institutt

Store mørketall i sykkelulykke-statistikken

Er du bevisst på at de aller fleste sykkelulykker i Norge i dag ikke blir en del av den offisielle ulykkesstatistikken? Statistikken er nemlig basert på ulykker som har blitt rapportert til politiet, noe som oftest bare skjer når ulykken har involvert kollisjon mellom syklende og annen trafikant.

Målet med ReCyCLIST er å utvikle et system for registrering av ulykker på nasjonal nivå. Foto: ReCyClist

Havner du på legevakten etter en såkalt “eneulykke”, da blir den mest sannsynligvis ikke registrert i et nasjonalt ulykkesregister. Tall fra Oslo Legevakt indikerer at mørketallet er stort – det kan handle om så mye som 90-95% av sykkelskadene som aldri blir rapportert til politiets register.

Konsekvensen av bristende rapportering er at det i dag faktisk savnes kunnskap om hvor og hvordan mesteparten av sykkelulykker i Norge skjer. Ettersom ulykkesstatistikken legger føringer for trafikksikkerhetsarbeidet, så er denne bristen et potensielt stort problem for utvikling av effektive og treffsikre tiltak for å øke tryggheten for syklister og andre myke trafikanter.

I forrige uke presenterte forskere fra Transportøkonomisk institutt de første resultatene fra et stort forskningsprosjekt som har som mål å adressere problemet med manglende skadestatistikk for syklende. Prosjektet ReCyCLIST, der Syklistenes Landsforening er en av flere deltakende prosjektpartnere, samler fra og med sommeren 2022 inn detaljert informasjon om sykkelulykker i Agder gjennom et nyutviklet verktøy for registrering av skader og ulykkessteder på legevakter og sykehus. I tillegg til å kartlegge omfang og type ulykker med syklende, gir verktøyet også mulighet for registrering av ulykkessted så vel som spesifikke elementer på ulykkesstedet som fortauskanter eller trikkeskinner som medvirket til den aktuelle ulykken.

Preliminære resultater fra prosjektet viser at bare 12% av de ulykkene som har blitt registrert så langt har involvert kollisjon med annen trafikant (de fleste av disse kollisjonene har vært med en annen syklist), og at nesten åtte av ti er eneulykker. En dypere analyse av det voksende datamaterialet vil etter hvert kunne gi mer detaljert informasjon om hva som er de viktigste årsakene til ulykkene.

Det langsiktige målet med ReCyCLIST er utvikling av et system for registrering av ulykker på nasjonalt nivå, noe som allerede finnes i vårt naboland Sverige. Syklistforeningen støtter arbeidet og mener at et slik register er essensielt for oppnåelse av nullvisjonen og generelt tryggere infrastruktur for syklister.

Kart over registrerte ulykkessteder i Agder. TØI 2022
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights