Skip to Content

Syklende uten lyskilder eller refleks blir synlige for bilister (som har nærlyset på) først når de er cirka 25 meter fra bilen. Er det regn, vått og glatt veibane kan det være for sent. Bilen rekker ikke stanse. Kollisjonen er et faktum.

Syklistenes Landsforening samarbeider med Codex Advokat, som gir juridiske råd dersom det skulle være behov. Vi tok en prat med Nils Peter Munch-Møller, som gir deg tips til sykling i mørket.

Advokat Nils Peter Munch-Møller i Codex Advokat minner om at det er påbudt med lys når man sykler om vinteren.

MANGEL PÅ FASTMONTERT LYS KAN GI BOT

I Norge er det påbudt med fastmontert lys på en sykkel – dette er til syklistens eget beste.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkel:

 • Ved sykling i mørket eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med hvitt
  eller gult lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Lykten
  skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende.
 • Bak på sykkelen skal det være lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder
  også ved sykling på gang – eller sykkelvei. Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand
  på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per
  minutt.
 • Lyktene skal være festet på sykkelen. Det skal være rød refleks bak og hvit eller
  gul refleks på begge sidene av pedalene. Er ikke sykkelen utstyrt med forskriftsmessige
  lys risikerer du en bot på kr 1.750,- (pr. sept. 2023).

OBJEKTIVT ANSVAR VED PERSONSKADE

Er først ulykken ute, og du blir som syklist påført personskade etter kollisjon med bil (motorvogn), da vil bilansvarsloven komme til anvendelse. I henhold til bilansvarsloven er det et objektivt ansvar ved personskade som bilen/motorvognen forvolder. Objektivt ansvar betyr at det er utløst erstatningsansvar for bilens forsikringsselskap selv om bilfører ikke voldte skaden gjennom uaktsomhet eller forsett.

Bakgrunnen for regelen om objektivt ansvar i bilansvarsloven er bilens «farlige egenskaper», at en bil i fart kan innebære stor fare for personskade for personer som måtte bli berørt. Lovregelen sier derfor at skadelidte ved personskade skal få dekket sitt tap selv om bilfører ikke er å bebreide for ulykken.

Antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 14 prosent dersom alle sykler med lys i mørket. Dette sier en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (2016). Analyse av dødsulykker i perioden 2005-2012 viser at nesten 40 prosent av syklene i dødsulykker ikke hadde lys.

AVKORTNING I ERSTATNING

Det er imidlertid viktig å merke seg at bilansvarsloven har regler om medvirkning. Dersom man som syklist har medvirket til egen skade, så kan erstatningen knyttet til personskaden bli redusert. Jo grovere brudd på aktsomheten, jo større avkortning risikerer man. Utgangspunktet for aktsomhetsvurderingen er om syklisten burde ha opptrådt på en annen måte slik at ulykken ikke hadde funnet sted, eventuelt slik at risikoen for ulykke hadde vært redusert. Sykler man i mørket er utgangspunktet for aktsomhetsvurderingen ganske åpenbar. Var sykkelen utstyrt med lys i henhold til gjeldende regler? Hvis sykkelen manglet lys da ulykken fant sted, forventes avkortning av erstatning.

UHELL, SKYLD OG FORSIKRING

Når en syklist påføres personskade uten at en bil/motorvogn er involvert, kalles det eneulykke.

Eksempler på dette kan være: syklisten velter, kjører ut av veien, kolliderer med et tre i veikanten o.l. Skal syklisten i en slik situasjon ha krav på erstatning, vil dette avhenge av om vedkommende har en relevant forsikring – for eksempel ulykkesforsikring eller reiseforsikring.

Ulykkesforsikringer/reiseforsikringer er hjemlet i forsikringsavtaleloven. Slike dekninger har regler om medvirkning og erstatningen kan settes ned dersom skadelidte/syklist var tilstrekkelig uaktsom. Har man ikke forskriftsmessige lys på sykkelen, og dette er årsak til ulykke med personskade, da kan avkortning i erstatning være aktuelt også ved forsikringer som er hjemlet i forsikringsavtaleloven.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights