Skip to Content
SLF: Friske øyne må se på vikepliktsreglene

— Tilfeldighetene avgjør hvem som viker

Kravet om endring av vikepliktsregler for syklende er blitt aktualisert de siste dagene. Kun fire av ti syklister som sykler jevnlig i trafikken, synes det er lett å forstå vikepliktsreglene. — Dette understreker nok en gang behovet for en gjennomgang av vikepliktsregelverket for syklister, sier Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

SYKLISTEN MÅ VIKE: Fordi syklisten kjører på en egen atskilt gang- og sykkelvei, er det syklisten som har vikeplikt for bilen. Hadde syklisten derimot syklet i veibanen, ville bilisten hatt vikeplikt. Illustrasjon: Gjensidige
Fakta — regler for vikeplikt

Vikeplikt betyr at du skal vike eller stanse for trafikk som krysser din kjøreretning har passert. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt.

Sykler du i kjørebanen eller i sykkelfelt

• Vikeplikt for kjørende som kommer fra høyre (høyreregelen).
• Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsregulert vei (skiltet vikeplikt).
• Ikke vikeplikt hvis du sykler på en forkjørsregulert vei.
• Hvis det er skiltet vikeplikt der du sykler gjelder dette foran regelen om vikeplikt fra høyre. Vikeplikten gjelder i første kryss etter skiltet.
• Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.
• Vikeplikt for gående i gangfelt.

Sykler du på sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau

• Vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på en annen vei. Kjørende på veien har ikke vikeplikt for syklister som kommer fra sykkelvei, gang- og sykkelvei eller fortau.
• Ikke vikeplikt når du skal krysse en avkjørsel.

Trafikklys

• Trafikklys i kryss gjelder foran både skilting og høyreregelen. Du må følge trafikklyssignalet som gjelder for det feltet du befinner deg i.
• Er trafikklyssignalet ute av drift (gult blink eller ikke lyssignal), gjelder eventuelt vikepliktskilt eller høyreregelen.

Skifte kjørefelt

• Ønsker du å skifte kjørefelt, eller på annen måte bevege deg på tvers av kjøreretningen, har du vikeplikt for kjørende som er i feltet du vil kjøre inn i eller må krysse. Dette gjelder blant annet hvis du sykler i et sykkelfelt og vil svinge over i kjørefeltet til venstre for sykkelfeltet.
• Du har også vikeplikt når du svinger inn på veien fra veikanten, fra veiens skulder, eller ned fra fortau.

Sykling i rundkjøring

• Hvis du sykler inn i en rundkjøring, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen.
• Hvis du skal skifte felt inne i rundkjøringen, har du vikeplikt for kjøretøy som ligger i andre felt.

Forbikjøring eller passering

• Forbikjøring skal som hovedregel foregå til venstre. Som syklist kan du kjøre forbi et annet kjøretøy – men ikke en annen syklist – på høyre side.
• Forbikjøring på høyre side kan være aktuelt forbi stillestående eller saktekjørende kø.

Venstresving

• Når du skal svinge til venstre i et kryss, kan du velge mellom stor og liten venstresving. Liten venstresving betyr at du svinger til venstre i krysset på samme måte som andre kjøretøy.
• Stor venstresving betyr at du sykler rett fram til du har kommet til den andre siden av krysset, sjekker om det er klart, før du så svinger til venstre inn på den kryssende veien.
Kilde: Statens vegvesen

Lovverket må endres slik at bilister får vikeplikt for syklister på gang- og sykkelvei, mener professor Olav Røise ved Nasjonalt Traumeregister. Han viser til en rapport fra Helsedirektoratet som underbygger at risikoen for å bli skadd i trafikken er mye større for syklister enn for andre i trafikken.

En undersøkelse som ble gjennomført av Respons Analyse på vegne av Statens vegvesen i juli i 2016, viser blant annet at kun 38 prosent krysset av for at de synes det er lett å forstå vikepliktsreglene. De som svarte, var personer over 18 år som sykler jevnlig i trafikken.

– Dette er svar fra de voksne, øvede syklistene som allerede sykler i trafikken – hva da med de nye gruppene som vi ønsker skal begynne å sykle? kommenterer Morgan Andersson.

Ulikt ferdighetsnivå

Han påpeker at mye ansvar ligger på en bredt sammensatt gruppe som syklister.

– Alle skal kunne sykle trygt og sikkert. Slik det er nå, blir mye ansvar lagt på syklistene – en uensartet gruppe bestående av barn, voksne og eldre, med ulikt ferdighetsnivå, ulik trafikkforståelse og varierende grad av trafikkopplæring.

Staten vegvesen har tidligere gitt ut rapporten «Temaanalyse av sykkelulykker – 71 dødsulykker i vegtrafikken 2005-2012». Rapporten dokumenterer at i halvparten av de 71 dødsulykkene ble ikke vikeplikten overholdt hos en av partene. 14 prosent av dødsulykkene skjedde der kryss eller avkjørsel krysset gang- og sykkelvei.

– Tilfeldighetene avgjør ofte hvem som viker i trafikken, noe vi som organisasjon også har observert mange ganger. Disse tilfeldighetene skyldes ikke minst at mange syns det er vanskelig å forstå vikepliktsreglene og understreker behovet for en gjennomgang av regelverket, kommenterer Andersson.

I rapporten står det: «Trafikantene har svært mangelfull kunnskap om vikepliktsreglene i kryss mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg og trafikantenes adferd er generelt i strid med regelverket. […] Vikeregelverket bør enten endres eller konsekvent tydeliggjøres gjennom nye former for skilt og oppmerking.»

– På tide med en ny gjennomgang

Andersson spør: – Hvorfor har ikke veimyndighetene fulgt opp anbefalingen fra sin egen rapport? Konsekvensen av et uklart regelverk er alvorlig, og vikepliktsregelverket for syklister er mer enn modent for en ny gjennomgang.

En rapport fra SINTEF i 2006, «Utredning om problemstillinger knyttet til vikepliktsreglene for syklister», viste allerede da at det er en urovekkende mangel på kunnskap om vikepliktsregler, både blant trafikanter og i fagmiljøer. SINTEF foreslo i sin rapport blant annet at kjørende gis vikeplikt for syklister som kommer fra gang- og sykkelvei.

Rapporten slo også fast at «hvem som viker av syklist og bilist, ofte avgjøres med stilltiende forhandlinger heller enn kunnskapen fra regelverket om hvem som skal vike».

Hvorfor har ikke veimyndighetene fulgt opp anbefalingen fra sin egen rapport?

 

I høringsrunden etter SINTEFs rapport fulgte Transportøkonomisk Institutt (TØI) opp med et forslag om at bilister skal ha vikeplikt for syklister også når de kommer fra fortau eller sykkelvei ut på et gangfelt. Politidirektoratet ønsket imidlertid ikke endringer på det tidspunktet, i 2006.

En ting var det imidlertid enighet om: Vikepliktsreglene for syklister er uklare. Dette står i kontrast til at trafikkregler må være enkle å forstå og tydelig formidlet overfor brukerne, da denne forståelsen kan bety forskjell på liv og død.

Krav til handling

Syklistenes Landsforening har tidligere år fremmet konkrete forslag om endring av vikepliktsregelen overfor samferdselsminister og veimyndighet, og utviklet så sent som i fjor saksgrunnlaget for et representantforslag.

– Vi er på overtid, sier Andersson: – Vikepliktsreglene må gjennomgås, og denne utredningen må være av en annen karakter enn ved tidligere gjennomganger av samme regelverk, der det ikke har vært bred involvering fra blant annet brukergrupper.

SLF har derfor i løpet av det siste halvåret foreslått for stortingspartiene, enkeltpolitikere og myndigheter at friske øyne ser på saken:

Vikepliktsregelverket for syklister bør gjennomgås og vurderes av en bredt sammensatt, uavhengig gruppe, bestående av brukergrupper, jurister, planleggere m.fl.

Det er en sammensatt oppgave å endre trafikkreglene. Det er utfordrende med tanke på mulige uønskede konsekvenser, kommunikasjon til trafikantene, lovmessige avklaringer, trafikale effekter, følger for veiutformingen og mye annet.

– Men disse forholdene må under lupen uansett, hvis vi skal ta dagens situasjon på alvor. Det er nettopp i skjæringspunktet mellom disse – for mange trafikanter – uavklarte forholdene at ulykkene skjer, framhever Morgan Andersson.

Les også:

Hør nyhetsinnslag på NRK:

 

Det er kun når du sykler i kjørebanen eller i veiens sykkelfelt at du har samme rettigheter og plikter som en bilist. Slik presenterer Statens vegvesen reglene.
Annonse
Annonse
Back to top