Skip to Content
Hareide om NTP: «Tidenes sykkelsatsing»

— På rett vei, men vi må trå raskere

Syklistenes Landsforening er fornøyd med at regjeringen viderefører konkrete mål for sykling, men etterlyser en mer forpliktende tidsplan. — Med denne planen er vi på rett vei, men vi må trå raskere, sier SLFs generalsekretær, Morgan Andersson.

Knut Arild Hareide kaller ny Nasjonal transportplan for «tidenes sykkelsatsing». – Vi er veldig fornøyde med at regjeringen viderefører konkrete mål, men beklager at dette nå er satt som et langsiktig mål, uten noen forpliktende tidsplan, sier SLFs generalsekretær, Morgan Andersson. Her under utdeling av lykter under Sykkelens dag i regi av SLF, der Hareide deltok. Foto: Roar Løkken
Tre hovedmål for Syklistenes Landsforening

Tre av Syklistenes Landsforenings hovedmål knyttet til Nasjonal transportplan:

• NTP må rettes inn slik at bypakker, belønningsavtaler, bymiljøavtaler og byvekstavtaler i større grad prioriterer konkrete sykkel-tilretteleggingstiltak.

• NTP må i større grad enn det legges opp til, sikre rask utbygging av et sammenhengende nett av infrastruktur for syklende og gående som skiller trafikantgruppene fra hverandre i byer og tettsteder.

• NTP må sikre at det legges til rette for trafikksikre og fremkommelige løsninger for syklister langs de nasjonale sykkelrutene.

Syklistenes Landsforening har hatt store forventninger til ny Nasjonal transportplan (NTP) etter at samferdselsminister Knut Arild Hareide i fjor høst vendte tommelen ned for en nasjonal sykkelstrategi. Dette med begrunnelse i at nasjonale grep for økt sykling ville komme i NTP.

Selv kalte Hareide NTP i dag for «tidenes sykkelsatsing» under regjeringens framleggelse av planen. Der står det at regjeringen vil «ha et langsiktig mål om at sykkelandelen i byområdene skal være 20 prosent og 8 prosent på landsbasis».

Nå er det viktig å sikre ambisjonsnivået, både sentralt og lokalt

 

Dette er mål som SLF fikk opprettholdt i forrige NTP, for fire år siden, og som deretter ble tatt inn i regjeringsplattformen.

– Vi er veldig fornøyde med at regjeringen viderefører konkrete mål for sykkelandel, 20 prosent i byområder og 8 prosent på landsbasis, men vi etterlyser en forpliktende tidsplan for dette arbeidet. Nå er det viktig å sikre ambisjonsnivået, både sentralt og lokalt. Målene må følges opp av konkrete planer og prioriteringer raskt. Vi er utålmodige når det gjelder utbygging av sammenhengende sykkelveier – her må vi trå raskere, sier generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

Flere byer får byvekstavtale

Foreningen mener at byvekstavtaler er nøkkelen til systematisk satsing på sykkel og gange i byene. Dette har SLF vært tydelige på i innspill med NTP, også sammen med 20 andre organisasjoner gjennom et samlet opprop for mer satsing på aktiv transport.

Regjeringen opplyste i dag at den følger opp fire inngåtte byvekstavtaler, i tillegg til å legge opp til fem nye. Den kommer også med et nytt tilskudd for fem mindre byområder. Samlet satsing på byområdene i denne planen er på om lag på 80 milliarder kroner de neste 12 årene.

Vi savner tydelige mål og forpliktelser for sykling og gange i byvekstavtalene

 

– Byvekstavtalene er nøkkelen til å få flere til å sykle i byene, og vi er glade for regjeringens satsing på flere byvekstavtaler for å sikre nullvekstmålet, som vil si at all vekst i persontrafikken skal komme gjennom mer sykling, gange og kollektivtrafikk. Dette er i tråd med våre innspill til NTP, som 21 organisasjoner har stilt seg bak. Samtidig savner vi tydelige mål og forpliktelser for sykling og gange i disse avtalene. Hver byvekstavtale må inneholde en forpliktende tids- og investeringsplan for å bygge ut sammenhengende, separat sykkelveinett i den aktuelle byen, sier Andersson.

– Regjeringen vil bidra til et grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Store og små byområder fortsetter å vokse. Derfor forsterker og utvider regjeringen satsingen med flere nye byområder, sier Hareide.

Barnas transportplan

Sykkel og gange er stikkord også for mange NTP-innspill fra barn og unge, som har et eget kapittel i planen, kalt Barnas transportplan. De har selv vært med på å påvirke innholdet, gjennom en tegne- og skrivekonkurranse og gjennom innspill fra fylkenes ungdomsråd. Les mer om Barnas transportplan her.

– Regjeringen vil gi barn gode muligheter til å være aktive og selvstendige trafikanter. Barna er våre yngste trafikanter, og en dag våre eldste. Universell utforming av transportnettet er viktig, både for barn, eldre og for alle med nedsatt funksjonsevne, sier Hareide.

 

Økonomisk lønnsomme investeringer

En ytterligere satsing på tilrettelegging for gange og sykkel er en realøkonomisk klok investering for fellesskapet:

• Det gir store helsemessige effekter. På verdensbasis risikerer 1,4 milliarder mennesker å dø tidligere enn normalt, fordi de ikke beveger seg nok. Den viktigste nøkkelen for å løse denne utfordringen, ligger i å få flere til å velge aktiv transport (sykkel og gange). 1

En større anerkjent studie viser at jevnlig pendling med sykkel til jobb reduserte sannsynligheten for tidlig død med hele 41 prosent, risiko for forekomst av visse kreftformer med 45 prosent og hjerte- og karsykdommer med 46 prosent. 2

For å få flere til å velge sykkel som fremkomstmiddel, må det investeres i bedre tilrettelegging for syklende. Flere norske rapporter viser at dette er investeringer som gir god økonomiske avkastning for samfunnet. 3, 4

• Det å få flere til å velge gange og sykkel, en sentral del av løsningen på logistikkutfordringen som rammer de store norske byene i vekst. Kostnaden ved alternative løsninger, som store nye veiutbygginger, parkeringsutfordringer i sentrumsområder, økte kollektivtrafikk-investeringer og så videre, er store.

1 WHO – metaanalyse, 2018
2 British Medical Journal, 2017
3 Transportøkonomisk Institutt, rapport 1053F/2010
4 Metoder for å beregne effekter av sykkeltiltak, COWI for Statens vegvesen 2015

Annonse
Back to top